12/1997

Annettu Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 1997

Laki kemikaalilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/89) 8 §:n 2 momentti,11 §:n 4 momentti, 19 §:n 3 momentti ja 48 a §:n 2 ja 3 momentti,

sellaisina kuin ne ovat 18 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa (1412/92), seuraavasti:

8 §

Työsuojeluviranomaiset valvovat muiden lain valvontaviranomaisten ohella työssä käytettävien kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja käyttöturvallisuustiedotteita ja muuta tietojen toimittamista sekä kemikaaleja koskevien rajoitusten ja kieltojen noudattamista.Työsuojeluviranomaisten valvontamenettelystä säädetään erikseen.


11 §

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa, kuultuaan muita valvontaviranomaisena toimivia ministeriöitä, luettelon yleisimmistä vaarallisimmista kemikaaleista.

19 §

Ministeriö, jonka toimialaan työsuojelu ja sen valvonta kuuluvat, antaa tarkempia määräyksiä käyttöturvallisuustiedotteesta.

48 a §

Kemikaalien valmistajan, maahantuojan, jakelijan tai muun toiminnan harjoittajan, joka vastaa kemikaalin luovuttamisesta markkinoille tai käyttöön Suomessa, tulee toimittaa tiedot 17 §:n 3 momentissa tarkoitetusta kemikaalista käyttöturvallisuustiedotteella sille ministeriölle, jonka toimialaan työsuojelu ja sen valvonta kuuluvat.

Tietojen toimittamisesta käyttöturvallisuustiedotteella säädetään tarkemmin asetuksella. Yksityiskohtaiset tietojen toimittamista koskevat määräykset annetaan 2 momentissa tarkoitetun ministeriön päätöksellä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1997.

HE 178/1996
TyVM 15/1996
EV 176/1996

Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.