1372/1996

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1996

Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista 4 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1256/1992) 39 §:n 3 momentti sekä 47, 60, 64 ja 66 §,

sellaisina kuin ne ovat, 39 §:n 3 momentti sekä 60 ja 66 § 7 päivänä kesäkuuta 1995 annetussa asetuksessa (849/1995), 47 § muutettuna 20 päivänä toukokuuta 1996 ja 20 päivänä syyskuuta 1996 annetuilla asetuksilla (338 ja 697/1996) sekä 64 § osittain muutettuna 5 päivänä joulukuuta 1996 annetulla asetuksella (965/1996), ja

lisätään asetukseen uusi 58 a ja 58 b § seuraavasti:

39 §
Ohjauslaite

3. Muun M1-luokan ajoneuvon kuin sellaisen, jonka ohjauslaitteen keskiö on ajoneuvon pituuden ensimmäisen neljänneksen alueella, ohjauslaitteen tulee olla EY-hyväksytty moottoriajoneuvojen sisävarusteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (ohjausmekanismin toiminta törmäystilanteessa) annetun neuvoston direktiivin (74/297/ETY) tai E-säännön n:o 12/02 mukaisesti. M1-luokan ajoneuvon ja sellaisen N1-luokan ajoneuvon, jonka kokonaismassa on pienempi kuin 1,5 tonnia, ohjauslaitteen tulee olla EY-hyväksytty sanotun direktiivin mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 91/662/ETY, tai E-hyväksytty säännön n:o 12/03 mukaisesti, jos auto otetaan ensi kertaa käyttöön 1 päivänä lokakuuta 1997 tai sen jälkeen. Ajoneuvon, joka on EY-hyväksytty 58 a §:ssä mainitun direktiivin mukaisesti, katsotaan täyttävän tässä momentissa esitetyt vaatimukset.


47 §
Pakettiauton pakokaasu-, haihtumis- ja hiukkaspäästöt

1. N1-luokan ajoneuvon ja sellaisen M-luokan ajoneuvon, joka on tarkoitettu kuljettaja mukaan lukien yli kuuden henkilön kuljettamiseen tai jonka kokonaismassa on suurempi kuin 2,5 tonnia, otto- ja dieselmoottorin pakokaasupäästöjen ja dieselmoottorin hiukkaspäästöjen raja-arvot direktiivissä 70/220/ETY tarkoitetun vertailumassan mukaisesti määräytyvissä massaluokissa ovat:

TAULUKKO PUUTTUU

2. Jos ajoneuvon dieselmoottori on varustettu suoraruiskutusjärjestelmällä, hiilivetyjen, typen oksidien ja hiukkasten raja-arvot ovat kuitenkin ennen 1 päivää lokakuuta 1999 käyttöön otettaville autoille seuraavat:

L2 L3
massaluokassa I 0,9 0,10
massaluokassa II 1,3 0,14
massaluokassa III 1,6 0,20

3. Ajoneuvon ottomoottorin kampikammion ja sen tuuletusjärjestelmän tulee olla siten suunniteltu ja rakennettu sekä siten kunnossa pidettävissä, ettei kampikammiosta pääse haitallisia kaasuja ulkoilmaan. Ajoneuvon polttoainejärjestelmästä haihtuvien hiilivetyjen raja-arvo on 2,0 g/testi.

4. Ajoneuvo täyttää 1―3 momentissa tarkoitetut raja-arvot, jos se on EY-hyväksytty direktiivin 70/220/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 93/59/ETY ja komission direktiivillä 96/44/EY sekä parlamentin ja neuvoston direktiivillä 96/69/EY, tai jos sen moottori on EY-hyväksytty 48 §:n 3 momentissa tarkoitetun direktiivin mukaisesti.

58 a §
Kuljettajan ja matkustajan suojaaminen etutörmäyksessä

M1-luokan ajoneuvon, jonka kokonaismassa on enintään 2,5 tonnia, tulee olla autossa olevien henkilöiden suojaamiseksi edestä päin tapahtuvassa törmäyksessä moottoriajoneuvon kuljettajan ja matkustajien suojaamisesta etutörmäyksessä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (96/79/EY) mukainen ja EY-hyväksytty sanotun direktiivin mukaisesti. Tämä vaatimus ei kuitenkaan koske monivaiheisesti valmistettuja ajoneuvoja, joita ei valmisteta enempää kuin direktiivin 70/156/ETY liitteessä XII pienille sarjoille säädetty enimmäismäärä.

58 b §
Matkustajien suojaaminen sivutörmäyksessä

M1- ja N1-luokan ajoneuvon, jonka matalimman istuimen R-piste on enintään 700 mm maan pinnasta, tulee olla autossa olevien henkilöiden suojaamiseksi sivulta päin tapahtuvassa törmäyksessä matkustajien suojaamisesta sivutörmäyksessä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (96/27/EY) mukainen ja EY-hyväksytty sanotun direktiivin mukaisesti. Tämä vaatimus ei kuitenkaan koske monivaiheisesti valmistettuja ajoneuvoja, joita ei valmisteta enempää kuin direktiivin 70/156/ETY liitteessä XII pienille sarjoille säädetty enimmäismäärä.

60 §
Istuinten kiinnitys

M- ja N-luokan ajoneuvon istuinten kiinnitys- ja säätölaitteiden tulee olla hyväksytyt moottoriajoneuvojen sisustusta (istuinten ja niiden kiinnityspisteiden lujuutta) koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin (74/408/ETY) mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiiveillä 81/577/ETY ja 96/37/EY, tai E-hyväksytyt säännön n:o 17/04 mukaisesti. Kokoontaitettavien ja sivulle tai taakse suunnattujen istuinten ei tarvitse täyttää sanotussa direktiivissä tai säännössä tarkoitettuja vaatimuksia.

64 §
Turvavyöt, niiden kiinnityspisteet ja turvajärjestelmät

1. M- ja N-luokan ajoneuvon kaikilla eteen- tai taaksepäin suunnatuilla istuimilla tulee olla turvavyöt.

2. Turvavyötä ei kuitenkaan vaadita:

a) kokoontaitettavilla istuimilla;

b) istuimilla, jotka on tarkoitettu käytettäviksi vain ajoneuvon seistessä paikallaan; eikä

c) sellaisessa M2- ja M3-luokan ajoneuvossa, joka on suunniteltu kaupunkikäyttöön ja jossa on paikkoja seisoville matkustajille.

3. Kussakin ajoneuvoluokassa ja kullakin istuimella vaadittavien turvavöiden kiinnityspisteiden määrän tulee olla moottoriajoneuvojen turvavöiden kiinnityspisteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin (76/115/ETY) liitteen I lisäyksen 1 mukainen. Kiinnityspisteiden tulee, N1-luokan ajoneuvosta M1-luokan ajoneuvoksi muutetun ajoneuvon sekä M2- ja M3-luokan ajoneuvon muita kuin etuistuinten turvavöiden kiinnityspisteitä lukuun ottamatta vastata sanotun direktiivin vaatimuksia, sellaisina kuin ne ovat muutettuina neuvoston direktiivillä 81/575/ETY ja komission direktiivillä 82/318/ETY, tai E-säännön n:o 14/02 vaatimuksia. Turvavöiden kiinnityspisteiden tulee jokaisessa ajoneuvossa, joka otetaan ensi kertaa käyttöön 1 päivänä heinäkuuta 1997 tai sen jälkeen, vastata mainitun direktiivin vaatimuksia, sellaisina kuin ne ovat muutettuina komission direktiiveillä 90/629/ETY ja 96/38/EY, tai E-säännön n:o 14/03 vaatimuksia.

4. Kussakin ajoneuvoluokassa ja kullakin istuimella vaadittavan turvavyötyypin tulee olla moottoriajoneuvojen turvavöitä ja turvajärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin (77/541/ETY) liitteen XV mukainen. Turvavyön tulee vastata sanotun direktiivin vaatimuksia, sellaisina kuin ne ovat muutettuina neuvoston direktiivillä 81/576/ETY ja komission direktiivillä 82/319/ETY, tai E-säännön n:o 16/04 vaatimuksia, taikka ajoneuvon turvajärjestelmän olla hyväksytty sanotun direktiivin tai säännön mukaisesti. Turvavöiden tulee ajoneuvossa, joka otetaan ensi kertaa käyttöön 1 päivänä heinäkuuta 1997 tai sen jälkeen, vastata mainitun direktiivin vaatimuksia, sellaisina kuin ne ovat muutettuina komission direktiiveillä 90/628/ETY ja 96/36/EY, tai E-säännön n:o 16/04 vaatimuksia, taikka ajoneuvon turvajärjestelmän olla hyväksytty sanotun direktiivin tai säännön mukaisesti.

5. Ilmatyynyllä varustetussa matkustajan istuimessa on oltava varoitus taaksepäin suunnatun lasten turvaistuimen käytöstä kyseisellä istuimella. Selittävää tekstiä mahdollisesti sisältävän kuvatunnuksen muodossa oleva varoitusmerkki on kiinnitettävä kestävästi ja sijoitettava niin, että se on helposti nähtävissä kyseiselle istuimelle turvaistuinta asennettaessa. Varoituksen tulee olla näkyvissä myös oven ollessa suljettuna. Varoitusmerkkiä ei kuitenkaan vaadita, jos ajoneuvoon on asennettu mekanismi, joka automaattisesti tunnistaa turvaistuimen olemassaolon ja varmistaa, ettei ilmatyyny laukea turvaistuimen ollessa asennettuna.

66 §
Pääntuet

M1-luokan ajoneuvossa, enimmäismassaltaan enintään 3,5 tonnin M2-luokan ajoneuvossa ja N1-luokan ajoneuvossa tulee olla kuljettajan istumapaikkaa ja etuistuimella äärimmäisenä oikealla olevaa istumapaikkaa varten istuimen selkänojaan kiinteästi liittyvä tai erillinen pääntuki. Ajoneuvon tulee olla EY-hyväksytty direktiivin 74/408/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiiveillä 81/577/ETY ja 96/37/EY, tai E-hyväksytty säännön n:o 17/04 mukaisesti tai istuimen EY-hyväksytty sanotun direktiivin mukaisesti tai E-hyväksytty säännön n:o 25/03 mukaisesti taikka pääntuen EY-hyväksytty moottoriajoneuvojen istuimien pääntukia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin (78/932/ETY) mukaisesti tai E-hyväksytty säännön n:o 25/03 mukaisesti.


1. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

2. Massaluokan I ajoneuvon saa 47 §:ssä mainitun direktiivin 96/69/EY säännösten estämättä ottaa ensi kertaa käyttöön ennen 1 päivää lokakuuta 1997, jos se täyttää tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleet vaatimukset. Massaluokan II tai III ajoneuvolle saa vastaavasti myöntää tyyppihyväksynnän tai ajoneuvon tyyppikatsastaa uuteen mallisarjaan kuuluvana ennen 1 päivää tammikuuta 1998 tai tällaisen ajoneuvon ottaa ensi kertaa käyttöön ennen 1 päivää lokakuuta 1998, jos se täyttää tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleet vaatimukset. Ajoneuvolle ennen 1 päivää tammikuuta 1997 direktiivin 93/59/ETY mukaisesti myönnettyä tyyppihyväksyntää tai suoritettua tyyppikatsastusta ei tarvitse uusia direktiivin 96/44/EY säännösten mukaiseksi.

3. Asetuksen 58 a ja 58 b §:n vaatimukset koskevat ajoneuvoa, jolle myönnetään EY-tyyppihyväksyntä tai joka tyyppikatsastetaan uuteen mallisarjaan kuuluvana 1 päivänä lokakuuta 1998 tai sen jälkeen. Tällöin 58 a §:n vaatimus ei kuitenkaan koske ajoneuvoa, jolle on myönnetty tyyppihyväksyntä direktiivin 74/297/ETY mukaisesti, eikä 58 b §:n vaatimus ajoneuvoa, jolle on myönnetty tyyppihyväksyntä kahden seuraavista direktiiveistä mukaisesti: 70/387/ETY, 74/483/ETY ja 76/115/ETY. Asetuksen 58 a ja 58 b §:n vaatimukset koskevat ajoneuvoa, joka otetaan ensi kertaa käyttöön 1 päivänä lokakuuta 2003 tai sen jälkeen.

4. Jos ajoneuvo täyttää tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleet vaatimukset, saa 60 §:n, 64 §:n 1―4 momentin ja 66 §:n säännöksen estämättä:

a) muulle M- tai N-luokan ajoneuvolle kuin enimmäismassaltaan 3,5 tonnin M2-luokan ajoneuvolle myöntää EY-tyyppihyväksynnän tai tyyppikatsastaa sen uuteen mallisarjaan kuuluvana ennen 1 päivää lokakuuta 1997; ja

b) enimmäismassaltaan 3,5 tonnin M2-luokan ajoneuvolle myöntää EY-tyyppihyväksynnän tai tyyppikatsastaa sen uuteen mallisarjaan kuuluvana ennen 1 päivää lokakuuta 1999.

5. Jos ajoneuvo täyttää tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleet vaatimukset, saa 60 ja 66 §:n säännöksen estämättä:

a) muun M-luokan ajoneuvon kuin enimmäismassaltaan 3,5 tonnin M2-luokan ajoneuvon ottaa ensi kertaa käyttöön ennen 1 päivää lokakuuta 1999; ja

b) enimmäismassaltaan 3,5 tonnin M2-luokan ajoneuvon ottaa ensi kertaa käyttöön ennen 1 päivää lokakuuta 2001.

6. Jos ajoneuvo täyttää tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleet vaatimukset, saa 64 §:n 1―4 momentin säännöksen estämättä:

a) muun M- tai N1-luokan ajoneuvon kuin enimmäismassaltaan 3,5 tonnin M2-luokan ajoneuvon ottaa ensi kertaa käyttöön ennen 1 päivää lokakuuta 1999; ja

b) enimmäismassaltaan 3,5 tonnin M2-luokan ajoneuvon ottaa ensi kertaa käyttöön ennen 1 päivää lokakuuta 2001.

7. Asetuksen 64 §:n 4 momentti koskee turvavyötä, joka otetaan erillisenä teknisenä yksikkönä ensi kertaa käyttöön 1 päivänä lokakuuta 1999 tai sen jälkeen ja on tarkoitettu asennettavaksi tuona päivänä tai sen jälkeen ensi kertaa käyttöön otettavaan ajoneuvoon.

8. Asetuksen 64 §:n 5 momentti koskee ajoneuvoa, joka otetaan ensi kertaa käyttöön 1 päivänä lokakuuta 1997 tai sen jälkeen.

Parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/27/EY; EYVL N:o L 169, 8.7.1996, s. 1, komission direktiivi96/36/EY; EYVL N:o L 178, 17.7.1996, s. 15, komission direktiivi96/37/EY; EYVL N:o L 186, 25.7.1996, s. 28, komission direktiivi96/38/EY; EYVL N:o L 187, 26.7.1996, s. 95, parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/69/EY; EYVL N:o L 282, 1.11.1996, s. 64, parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/79/EY

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Tuula Linnainmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.