1367/1996

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös tapaturma-asiamiehistä

Sosiaali- ja terveysministeriö on päättänyt tapaturmavakutuuslain täytäntöönpanosta 3 päivänä joulukuuta 1948 annetun asetuksen (850/1948) 24 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on asetuksessa 1314/1996:

1 §

Jokaisessa kunnassa on tapaturma-asiamies. Hänen tehtävänään on ottaa vastaan

1) tapaturmavakuutuslain (608/1948) 10 ja 11 §:ssä,

2) rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetussa laissa (935/1973),

3) ihmishenkeä pelastettaessa sattuvan tapaturman korvaamisesta annetussa laissa (158/1935),

4) eräissä vapaaehtoisissa töissä sattuvien tapaturmien korvaamisesta annetussa laissa (408/1942),

5) palo- ja pelastustoimesta annetun lain (559/1975) 35 §:ssä,

6) meripelastuspalvelusta annetun lain (628/1982) 9 §:ssä,

7) poliisilain (493/1995) 47 §:n 3 momentissa ja

8) virkatehtävässä apuna olleelle henkilölle eräissä tapauksissa suoritettavasta tapaturmakorvauksesta annetun lain (625/1967) 1 §:ssä

edellytettyjä hakemuksia, ilmoituksia ja muita asiakirjoja, suorittaa niiden osalta tarpeellinen selvittely sekä toimittaa viipymättä asiakirjat ja tarvittaessa oma lausuntonsa 1 kohdan osalta Tapaturmavakuutuslaitosten liitolle ja 2―8 kohtien osalta valtiokonttorille.

Tapaturma-asiamiehen on myös tarvittaessa toimitettava asianomaisille valtiokonttorin, Tapaturmavakuutuslaitosten liiton, tapaturmalautakunnan ja vakuutusoikeuden päätökset sekä pidettävä hoitamistaan 1 momentin 1 kohdan mukaisista asioista luetteloa siten kuin Tapaturmavakuutuslaitosten liitto määrää ja 2―8 kohtien mukaisista asioista siten kuin valtiokonttori määrää sekä ottaen huomioon henkilörekisterilain (471/1987) säännökset.

Lisäksi tapaturma-asiamiehen tulee suorittaa muutkin valtiokonttorin ja Tapaturmavakuutuslaitosten liiton määräämät, edellä mainittuun lainsäädäntöön liittyvät tehtävät.

Tarkempia ohjeita tapaturma-asiamiehelle antavat 1 momentin 1 kohdan osalta Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja muilta osin valtiokonttori.

2 §

Valtiokonttorin pyynnöstä poliisipäällikkö ehdottaa kunkin virka-alueeseensa kuuluvan kunnan alueelle tapaturma-asiamiehiksi soveliaita henkilöitä, joista valtiokonttori kuultuaan Tapaturmavakuutuslaitosten liittoa määrää tarvittavat tapaturma-asiamiehet. Ehdotettavan henkilön tulee olla valtion virkamies ja ehdotukseen on liitettävä hänen kirjallinen suostumuksensa.

3 §

Tapaturma-asiamiesten nimistä ja osoitteista on valtiokonttorin toimesta pantava ilmoitus asianomaisen kunnan ilmoitustaululle siten kuin julkisista kuulutuksista säädetään ja pidettävä ilmoitus siellä jatkuvasti nähtävänä.

Tässä pykälässä ja 2 §:ssä tarkoitetuista tehtävistä valtiokonttorille aiheutuneista kustannuksista vastaavat Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja valtiokonttori yhtä suurin osuuksin.

4 §

Tapaturma-asiamiehellä on oikeus saada 1 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden suorittamisesta Tapaturmavakuutuslaitosten liitolta ja 2―8 kohdissa tarkoitettujen toimenpiteiden suorittamisesta valtiokonttorilta palkkio kustakin korvausasiasta seuraavasti:

1) hakemusten, ilmoitusten ja muiden asiakirjojen vastaanottamisesta ja selvittelystä, niiden toimittamisesta tarpeellisine lausuntoineen valtiokonttorille tai Tapaturmavakuutuslaitosten liitolle ja tapaturmaluettelon pitämisestä 150 markkaa,

2) valtiokonttorin, Tapaturmavakuutuslaitosten liiton, tapaturmalautakunnan ja vakuutusoikeuden päätösten tiedoksiantamisesta siten kuin haasteen tiedoksiantamisesta säädetään.

3) muiden valtiokonttorin ja Tapaturmavakuutuslaitosten liiton määräämien tehtävien suorittamisesta suoritetun työn laatu huomioon ottaen näiden harkinnan mukaan samassa asiassa lisäksi enintään 100 markkaa.

Valtiokonttorin ja Tapaturmavakuutuslaitosten liiton harkinnan mukaan korvataan myös asian hoidon vuoksi tehdyistä tarpeellisista matkoista aiheutuneet matkakustannukset, kuitenkin enintään kulloinkin voimassa olevan virkaehtosopimuksen mukaan.

Lisäksi tapaturma-asiamiehellä on oikeus saada korvaus asian johdosta aiheutuneista muista tarpeellisista kuluista.

5 §

Mitä muualla laissa tai asetuksessa, valtioneuvoston tai ministeriön päätöksessä on säädetty valtion tapaturmatoimiston, tapaturmaviraston tai valtiokonttorin asiamiehestä, koskee tässä päätöksessä tarkoitettua tapaturma-asiamiestä.

6 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997 ja sillä kumotaan valtiokonttorin tapaturma-asiamiehistä 24 päivänä lokakuuta 1991 annettu sosiaali- ja terveysministeriön päätös (1285/1991).

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Ylitarkastaja
Jaakko Hannula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.