1356/1996

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Irakia koskeviin päätöksiin perustuvienvelvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen muuttamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä

muutetaan Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Irakia koskeviin päätöksiin perustuvien velvoitusten täyttämisestä 9 päivänä elokuuta 1990 annetun asetuksen (680/1990) 1 §, 2 §:n 4 ja 5 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 1 § asetuksessa 131/1995 ja 2 §:n 4 ja 5 momentti asetuksessa 337/1992, sekä

lisätään 2 §:ään uusi 6 momentti seuraavasti:

1 §

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston 6 päivänä elokuuta 1990 hyväksymästä päätöslauselmasta 661 (1990), 25 päivänä syyskuuta 1990 hyväksymästä päätöslauselmasta 670 (1990), 8 päivänä huhtikuuta 1991 hyväksymästä päätöslauselmasta 687 (1991) ja 14 päivänä huhtikuuta 1995 hyväksymästä päätöslauselmasta 986 (1995) Suomelle aiheutuvien velvoitusten täyttämiseksi Suomi rajoittaa taloudellisia suhteita Irakiin tämän asetuksen säännösten mukaisesti.

2 §

Mitä edellä tässä pykälässä on säädetty hyödykkeiden tai tuotteiden myynnistä, toimituksista tai maahantuonnista ja varojen siirrosta, ei koske kuitenkaan:

a) yksinomaan lääkintätarkoituksiin aiottuja toimituksia Irakiin,

b) päätöslauselmalla 661 (1990) perustetun komitean, jäljempänä pakotekomitea, suostumuksella tapahtuvia elintarviketoimituksia Irakiin tai toimituksia siviiliväestön välttämättömiin tarpeisiin,

c) maksuja a ja b kohdassa tarkoitettujen toimitusten suorittamiseksi,

d) Irakista peräisin olevan öljyn ja öljytuotteiden maahantuontia pakotekomitean suostumuksella ja sen määrittämin maksuehdoin turvallisuusneuvoston päätöslauselman 986 (1995) mukaisesti sekä taloudellisia tai muita toimenpiteitä, jotka liittyvät tässä kohdassa tarkoitettujen tuotteiden tuontiin,

e) Irakissa olevan Kirkuk-Yumurtalik öljyjohtoverkon turvallisen käytön kannalta olennaisten osien ja laitteiden vientiä pakotekomitean suostumuksella ja sen määrittämin maksuehdoin päätöslauselman 986 (1995) mukaisesti sekä tällaisten tuotteiden viennin kannalta välttämättömiä toimenpiteitä, ja

f) muiden hyödykkeiden tai tuotteiden vientiä Irakiin pakotekomitean suostumuksella.

Edellä 4 momentin a ja b sekä d―f kohdassa tarkoitetuista toimituksista on etukäteen ilmoitettava ulkoasiainministeriölle, joka toimittaa ilmoitukset pakotekomitealle. Edellä 4 momentin a kohdassa tarkoitetuista toimituksista ilmoitetaan pakotekomitealle sen suostumuksen saamiseksi, mikäli tuotteet maksetaan 6 momentissa mainitulta tililtä.

Edellä 4 momentin d kohdassa tarkoitetut Irakin omistuksessa olevat hyödykkeet tai tuotteet ja niistä saatavat maksut eivät saa olla turvaamistoimen, ulosmittauksen tai oikeudenkäynnin kohteena. Pakotekomitean päätöslauselman 986 (1995) mukaisesti perustamalla tilillä olevia varoja voidaan käyttää vain päätöslauselman 8 kappaleessa mainittuihin tarkoituksiin, jotka julkaistaan ulkoasiainministeriön ilmoituksella.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Vt. ulkoasiainministeri Pääministeri
Paavo Lipponen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.