1349/1996

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Laki kiinteistön yhteisomistajien osallistumisesta metsätalouden rahoituslainsäädännössätarkoitettuun toimenpiteeseen

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Sen estämättä, mitä muualla laissa säädetään, on yhteisomistuksessa olevan kiinteistön sellaisilla yhteisomistajilla yhteisesti, jotka omistavat kiinteistöstä vähintään puolet ja joihin kuuluvat kiinteistöä hoitavat yhteisomistajat, oikeus koko kiinteistön osalta ryhtyä kestävän metsätalouden rahoituksesta annetussa laissa (1094/1996) ja Lapin vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta annetussa laissa (1057/82), jäljempänä metsätalouden rahoituslainsäädäntö tarkoitettuun toimenpiteeseen ja ottaa vastaan lainsäädännössä tarkoitettua tukea ja lainaa. Tällöin kiinteistö on panttina lainan takaisin maksamisesta niin kuin maakaaren (540/95) 20 luvussa säädetään. Toimenpidettä ei kuitenkaan saa aloittaa ilman metsätalousasioissa toimivaltaisen ministeriön lupaa, jos joku muista yhteisomistajista vastustaa toimenpidettä. Harkitessaan luvan myöntämistä ministeriön on kiinnitettävä huomiota siihen, aiheuttaako toimenpide huomattavaa haittaa tai vahinkoa sellaiselle yhteisomistajalle, joka on vastustanut toimenpidettä.

Jos metsätalouden rahoituslainsäädännössä tarkoitettua toimenpidettä varten kiinteistölle haetaan vain tukea, on poiketen siitä, mitä 1 momentissa säädetään omistusosuuden suuruudesta, sellaisilla yhteisomistajilla yhteisesti, jotka omistavat kiinteistöstä vähintään neljänneksen ja joihin kuuluvat kiinteistöä hoitavat yhteisomistajat, oikeus ryhtyä toimenpiteeseen, jos he luopuvat vaatimasta muilta kuin toimenpiteeseen yhtyneiltä yhteisomistajilta toimenpiteen toteuttamiskustannuksia.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, koskee myös yhtä yhteisomistajaa, joka täyttää useammalle yhteisomistajalle edellä säädetyt vaatimukset.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, sovelletaan myös sellaisiin jakamattoman kuolinpesän osakkaisiin, joiden arvioitu osuus vastaa näissä momenteissa tarkoitettuja omis-tusosuuksia lainan tai tuen myöntämisajankohtana.

2 §

Edellä 1 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa vastaa jokainen kiinteistön yhteisomistajista 1 §:n 2 momentissa säädetyin poikkeuksin metsätalouden rahoituslainsäädännössä tarkoitettujen velvollisuuksien täyttämisestä koko kiinteistön osalta. Kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain 28 §:ssä tarkoitetuilla perusteilla tukea tai irtisanottua lainaa ei kuitenkaan voida periä takaisin sellaiselta yhteisomistajalta, joka ei ole ottanut vastaan rahoitusta, ellei tällainen yhteisomistaja ole itse osallistunut tuen takaisinperimisen taikka lainan irtisanomisen perusteena olleeseen toimintaan. Kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain 29 §:ssä tarkoitettua takaisinperimisen seuraamusta ei voida määrätä sellaiselle yhteisomistajalle, joka ei ole ottanut vastaan rahoitusta.

3 §

Kiinteistön määräosaan, jota hallitaan sovintojaolla, sovelletaan, mitä tässä laissa säädetään kiinteistöstä.

Yhteishankkeena toimeenpantava ojitus ja metsätie voidaan toteuttaa yhteisomistuksessa olevan kiinteistön osalta sen estämättä, mitä 1 §:ssä säädetään, niiden säännösten mukaisesti, jotka muutoin ovat voimassa sellaisesta hyödynsaajasta, joka ei ole vaatinut ojitusta tai tien tekemistä taikka yhtynyt tällaiseen vaatimukseen.

4 §

Metsäkeskus päättää tässä laissa tarkoitetun tuen ja lainan myöntämisestä ja takaisinperimisestä.

Tämän lain mukaiseen metsäkeskuksen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla lääninoikeudelta. Toimivaltainen lääninoikeus määräytyy sen mukaan, minkä lääninoikeuden tuomiopiirissä pääosa kyseessä olevasta metsätalousmaasta sijaitsee. Muutoksen hakemiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään muutoksenhausta hallintoviranomaisen päätökseen.

5 §

Kiinteistöä hoitavilla yhteisomistajilla on oikeus kantaa ja vastata kaikkien yhteisomistajien puolesta sekä edustaa heitä metsätalouden rahoituslainsäädännössä tarkoitettua toimenpidettä ja siitä johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia koskevissa asioissa.

6 §

Viranomaisen tai metsäkeskuksen päätöksen ja muuta asiaa koskevan tiedoksiannon katsotaan tulleen yhteisomistajien tietoon, kun se on annettu tiedoksi yhdelle kiinteistöä hoitavista yhteisomistajista siten kuin tiedoksiannosta hallintoasioissa annetussa laissa (232/66) säädetään. Jos asia koskee lainan myöntämistä, tiedoksianto on kuitenkin toimitettava kaikille niille yhteisomistajille, joiden oma tai Suomessa olevan asiamiehen osoite on tiedossa.

7 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

8 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Tällä lailla kumotaan tilan yhteisomistajien osallistumisesta metsänparannushankkeeseen 23 päivänä joulukuuta 1971 annettu laki (954/71) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Jos metsätalouden rahoituslainsäädännössä tarkoitettua toimenpidettä koskevan suunnitelman maastotyöt on tehty vuoden 1996 loppuun mennessä tai rahoituspäätös on annettu ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan muita kuin toimielimiä ja menettelyä koskevia tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Silloin, kun rahoituspäätös annetaan vasta tämän lain vahvistamisen ja julkaisemisen jälkeen kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain 28 ja 29 §:ää sovelletaan kuitenkin tämän lain 2 §:ssä tarkoitetulla tavalla niihinkin tapauksiin, joihin muutoin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Myös silloin, kun maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä annetun lain muuttamista koskevan lain (1350/1996) voimaantulo- ja siirtymäsäännnöksen mukaan sovelletaan kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain säännösten sijasta metsänparannuslain (140/87) ja -asetuksen (437/87) säännöksiä tuen määräytymisperusteista, sovelletaan kiinteistön yhteisomistajien osallistumisesta metsätalouden rahoituslainsäädännössä tarkoitettuun toimenpiteeseen annetun lain säännöksiä.

HE 229/1996
MmVM 25/1996
EV 241/1996

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.