1343/1996

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 30 päivänä marraskuuta 1994 annetun lain (1059/1994) 2 §:n 1 momentti, 3 §:n 1 momentti ja 8 §,

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 1 momentti ja 3 §:n 1 momentti 17 päivänä heinäkuuta 1995 annetussa laissa (988/1995), sekä

lisätään 7 §:ään uusi 2 momentti sekä lakiin uusi 7 a § seuraavasti:

2 §
Soveltamisala

Tämän lain nojalla voidaan myöntää maaja puutarhataloudelle valtion varoista Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen mukaista siirtymäkauden tukea, pohjoista tukea, kansallista erityistukea ja muuta tukea valtion talousarviossa osoitetuista määrärahoista.


3 §
Tukimuodoista päättäminen

Valtioneuvosto päättää tämän lain nojalla maksettavista tukimuodoista sekä tukien määristä, jakoperusteista, maksamisen perusteista ja kestoajoista, jollei tukien kestoajoista säädetä erikseen tässä laissa. Valtioneuvosto päättää myös sopimukseen perustuvien tukien ehdoista ja sopimusten purkamisperusteista. Tuen käyttöönottaminen edellyttää lisäksi komission lupaa.


7 §
Kansallinen erityistuki

Tuotantosuunnan muuttamiseksi voidaan maa- ja puutarhataloustuottajien sekä valtion kesken tehdä vuosina 1997―2001 enintään viisivuotisia sopimuksia valtion talousarvioon vuosittain maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen varatun määrärahan rajoissa.

7 a §
Muu kansallinen tuki

Tämän lain nojalla voidaan maa- ja puutarhataloudelle myöntää myös muita kuin 5―7 §:ssä tarkoitettuja tukia.

8 §
Muiden säännösten soveltaminen

Tuen myöntämisessä, maksamisessa, takaisinperinnässä, oikaisussa ja valvonnassa noudatetaan maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annettua lakia (1336/1992). Asianomainen ministeriö antaa tarkempia määräyksiä valvonnassa noudatettavasta menettelystä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 221/1996
MmVM 24/1996
EV 238/1996

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.