1337/1996

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Asetus valtion lihantarkastushenkilökunnasta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1195/1996) 10 §:n 2 momentin, 59 §:n ja 60 §:n nojalla:

1 §
Yleiset säännökset

Teurastamossa ja sen yhteydessä olevassa laitoksessa suoritettavaa valvontaa ja tarkastusta varten on valtion palveluksessa virkasuhteisia tarkastuseläinlääkäreitä ja työsopimussuhteisia tarkastusapulaisia.

Teurastamoissa ja niiden yhteydessä olevissa laitoksissa toimivat valtion tarkastuseläinlääkärit ja tarkastusapulaiset ovat eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen palveluksessa. Poroteurastamoissa ja poron teurastuspaikoissa toimivat tarkastuseläinlääkärit ja tarkastusapulaiset ovat kuitenkin asianomaisen lääninhallituksen palveluksessa.

2 §
Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen tarkastuseläinlääkärin kelpoisuusvaatimukset

Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen tarkastuseläinlääkärin kelpoisuusvaatimuksena on, että asianomainen on Suomessa laillistettu eläinlääkäri ja täyttää asianomaisen ministeriön asettamat vaatimukset hyvästä perehtyneisyydestä lihantarkastukseen.

3 §
Lääninhallituksen tarkastuseläinlääkärin kelpoisuusvaatimukset

Lääninhallituksen tarkastuseläinlääkärin kelpoisuusvaatimuksena on, että asianomainen on Suomessa laillistettu eläinlääkäri.

Eläinlääkärintoimen harjoittamisesta annetun lain (409/1985) 3 a §:n 1 momentin nojalla Suomessa laillistetulta eläinlääkäriltä (ETA-sopimuksen nojalla laillistettu eläinlääkäri) vaaditaan sen lisäksi, että hän on laillistettu eläinlääkäri, myös asianomaisen ministeriön eläinlääkintäasioista vastaavan osaston antama todistus siitä, että hän on osoittanut tutustuneensa hyväksyttävästi Suomen lihantarkastuslainsäädäntöön. Lainsäädäntöön tutustuminen voidaan osoittaa mainitulle osastolle tai sen määräämälle viranomaiselle joko suullisessa haastattelussa tai kirjallisella kokeella. Haastattelu ja koe ovat eläinlääkärille valinnaisia ja ne voidaan suorittaa suomen tai ruotsin kielellä.

4 §
Väliaikaisen tarkastuseläinlääkärin kelpoisuusvaatimukset

Väliaikaisesti tarkastuseläinlääkärinä voi toimia myös muu kuin 2 tai 3 §:ssä tarkoitettu eläinlääkäri tai eläinlääketieteen kandidaatti. Kelpoisuusvaatimuksena on tällöin, että eläinlääkärillä tai eläinlääketieteen kandidaatilla on eläinlääkärin toimen harjoittamisesta annetun lain 2 §:n 2 momentissa tarkoitettu lupa eläinlääkärinä toimimiseen.

Muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa ja Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa laillistettu eläinlääkäri voi toimia väliaikaisena tarkastuseläinlääkärinä edellyttäen, että asianomainen on hyväksyttävästi suorittanut 3 §:n 2 momentissa tarkoitetun lihantarkastuslainsäädännön haastattelun tai kuulustelun.

5 §
Lääninhallituksen henkilöstöhallintotehtävät

Lääninhallitus myöntää eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen palveluksessa olevalle tarkastuseläinlääkärille sellaisen virkavapauden, johon asianomaisella on virkaehtosopimuksen mukaan oikeus. Lääninhallitus ratkaisee myös muun virkavapausasian enintään vuoden kestävän virkavapauden osalta. Lääninhallitus ottaa viran väliaikaisen hoitajan myöntämänsä virkavapauden ajaksi.

Lääninhallitus ratkaisee eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen palveluksessa olevien tarkastuseläinlääkäreiden vuosilomia koskevat asiat ja ottaa tarvittavat vuosilomasijaiset, jollei jäljempänä 6 §:ssä toisin säädetä.

Lääninhallitus tekee 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa asioissa päätökset eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen antamien ohjeiden mukaisesti. Lääninhallituksen on viipymättä toimitettava eläinlääkintä- ja elintarvikelaitokselle tiedoksi 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa asioissa tekemänsä päätökset.

6 §
Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen tarkastuseläinlääkärin tehtävät

Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen tarkastuseläinlääkärin tehtävänä on sen lisäksi, mitä eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetussa laissa (1195/1996), eläintautilaissa (55/1980) ja eläinsuojelulaissa (247/1996) ja niiden nojalla tarkastuseläinlääkärin tehtävistä säädetään tai määrätään:

1) huolehtia eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen palveluksessa olevien tarkastusapulaisten tehtävien hoitoon ja tarkastusapulaisia koskevaan henkilöstöhallintoon liittyvistä asioista siten kuin eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos tarkemmin määrää; ja

2) suorittaa ne tehtävät, jotka tarkastuseläinlääkärille erikseen säädetään tai eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos hänen tehtäväkseen määrää.

Jos samassa laitoksessa on kaksi tai useampia tarkastuseläinlääkäreitä, voi eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos määrätä yhden heistä muiden tehtäviensä ohessa johtamaan laitoksessa suoritettavaa lihantarkastusta ja laitoksen valvontaa. Johtava tarkastuseläinlääkäri ratkaisee myös muiden laitoksessa toimivien tarkastuseläinlääkäreiden vuosilomia koskevat asiat ja ottaa tarvittavat vuosilomasijaiset.

Tarkastuseläinlääkäreiden tehtävistä, työnjaosta ja ratkaisuvallan käytöstä määrätään tarkemmin eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen vahvistamassa työjärjestyksessä.

7 §
Lääninhallituksen tarkastuseläinlääkärin tehtävät

Lääninhallituksen tarkastuseläinlääkärin on sen lisäksi, mitä eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetussa laissa, eläintautilaissa ja eläinsuojelulaissa ja niiden nojalla tarkastuseläinlääkärin tehtävistä säädetään tai määrätään, suoritettava muut toimialaansa liittyvät eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen tai lääninhallituksen määräämät tehtävät.

Jos samassa poroteurastamossa tai poron teurastuspaikassa on kaksi tai useampia tarkastuseläinlääkäreitä, voi lääninhallitus määrätä yhden heistä muiden tehtäviensä ohella johtamaan laitoksessa suoritettavaa lihantarkastusta ja laitoksen valvontaa.

8 §
Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen tarkastusapulaisen tehtävät

Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen palveluksessa olevan tarkastusapulaisen tehtävänä on avustaa tarkastuseläinlääkäriä tälle säädettyjen tai määrättyjen tehtävien suorittamisessa. Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos voi tarvittaessa vahvistaa tarkastusapulaisen tehtäviä koskevan työjärjestyksen.

9 §
Poron lihan tarkastuspalkkiot

Lääninhallituksen tarkastuseläinlääkärille poron lihan tarkastuksesta ja laitoksen valvonnasta maksettavasta palkkiosta ja matkakustannusten korvauksesta säädetään eläinlääkäreiden toimituspalkkioista annetussa asetuksessa (1269/1989).

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Tällä asetuksella kumotaan valtion lihantarkastushenkilökunnasta 28 päivänä kesäkuuta 1994 annettu asetus (516/1994).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleiden säännösten nojalla annettu tarkastuseläinlääkärin työjärjestys jää edelleen voimaan, kunnes se asianomaisessa järjestyksessä muutetaan tai kumotaan.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.