1326/1996

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1996

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös KHT- ja HTM-tutkintoihin vaadittavista käytännön kokemuksesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on

muuttanut 4 päivänä huhtikuuta 1995 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön KHT- ja HTM-tutkintoihin vaadittavasta käytännön kokemuksesta annetun päätöksen (519/1995) 3 §:n 1 momentin 3 kohdan, 4 §:n 1 momentin 2 kohdan ja 6 §:n sekä

lisännyt 1 §:ään 2 momentin ja uuden 7 §:n seuraavasti:

1 §
Yleistä

Hakija hyväksytään KHT-tutkintoon tilintarkastuslain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetuilla perusteilla, jos hän täyttää poikkeuksellista hyväksymistä koskevat vaatimukset siten kuin tämän päätöksen 6 §:ssä määrätään. Hakija hyväksytään HTM-tutkintoon tilintarkastuslain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetuilla perusteilla, jos hän täyttää poikkeuksellista hyväksymistä koskevat vaatimukset siten kuin tämän päätöksen 7 §:ssä määrätään.

3 §
Muu riittävä tilintarkastuksen kokemus

KHT-tutkintoon hakeva henkilö on saanut riittävän tilintarkastuksen käytännön kokemuksen myös, jos hän on toiminut


3) päätoimisesti vähintään kolmen vuoden ajan kirjanpitolaissa (655/1973) tarkoitetun konsernin sisäisenä tarkastajana tai julkishallinnon ja -talouden tilintarkastustehtävissä kirjanpitolakia soveltavissa yhteisöissä tai säätiöissä tai valtion liikelaitosten ja liikelaitoskonsernien kirjanpidon perusteista ja tilintarkastuksesta annettua valtioneuvoston päätöstä (1247/1993) soveltavissa valtion liikelaitoksissa sekä lisäksi suorittanut loppuun vähintään kymmenen (10) tilintarkastuslain 1 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua tilintarkastustehtävää, jotka kaikki ovat liiketoimintaa harjoittavien yhteisöjen tai säätiöiden tilintarkastuksia tai vaativuudeltaan näitä vastaavia muita tilintarkastuksia.

4 §
Muu riittävä laskentatoimen kokemus

KHT- tai HTM-tutkintoon hakeva henkilö on saanut riittävän laskentatoimen käytännön kokemuksen myös, jos hän on toiminut kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollisen liike- tai vastaavaa toimintaa harjoittavan yhteisön tai säätiön toimintaan liittyvissä laskentatoimen tehtävissä sekä perehtynyt tällaisen yhteisön tai säätiön tilinpäätöksen laadintaan ja hallintoon siten, että hän on vähintään viiden vuoden ajan työskennellyt


2) kirjanpidon tarkastuksia suorittavana verotarkastajana tai pankkitarkastajana, yritystutkijana tai laskentatoimen opettajana korkeakoulussa tai kauppaoppilaitoksessa taikka sisällöltään ja vaativuudeltaan vastaavassa muussa tehtävässä, jolloin kokemus luetaan hakijan hyväksi tehtävien sisällön ja vaativuuden perusteella kokonaan tai puoleksi sekä KHT-tutkintoon hyväksymistä varten lisäksi saanut vähintään yhden vuoden muuta 1 kohdassa tarkoitettua kokemusta; tai


6 §
Poikkeuksellinen hyväksyminen KHT-tutkintoon

KHT-tutkintoon hyväksytään hakija, jolla on seitsemän vuoden kokemus vaativista laskentatoimen, rahoituksen ja oikeustieteen tehtävistä sekä lisäksi vähintään kolmen vuoden käytännön kokemus tilintarkastuksesta tämän päätöksen 3 §:n mukaisesti. Vaativia laskentatoimen, rahoituksen ja Oikeustieteen tehtäviä ovat päätoiminen toiminta

1) toimitusjohtajana, toimitusjohtajan varamiehenä, tai talousjohtajana, sisäisen tarkastuksen päällikkönä tai muussa vastaavassa tehtävässä tilintarkastuslain 12 §:ssä tarkoitetussa yhteisössä tai säätiössä tai sellaisen konsernin emoylrityksessä, jonka konsernin osalta vähintään kaksi tilintarkastuslain 12 §:ssä mainituista kolmesta edellytyksestä täyttyy tai joka on laskenut liikkeeseen arvopaperimarkkinalaissa (495/1989) tarkoitetulla tavalla julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin; tai

2) HTM-tilintarkastajana.

KHT-tutkintoon hyväksytään hakija, jos hakija on viidentoista vuoden ajan toiminut päätoimisesti edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuissa vaativissa laskentatoimen, rahoituksen ja oikeustieteen tehtävissä.

7 §
Poikkeuksellinen hyväksyminen HTM-tutkintoon

HTM-tutkintoon hyväksytään hakija, jolla on seitsemän vuoden kokemus ammattimaisista laskentatoimen, rahoituksen ja oikeustieteen tehtävistä sekä lisäksi vähintään kolmen vuoden käytännön kokemus tilintarkastuksesta tämän päätöksen 3 §:n mukaisesti. Ammattimaisia laskentatoimen, rahoituksen ja oikeustieteen tehtäviä ovat päätoiminen toiminta

1) toimitusjohtajana, toimitusjohtajan varamiehenä, talousjohtajana, sisäisen tarkastuksen päällikkönä tai muussa vastaavassa tehtävässä tilintarkastuslain 11 §:n 2 momentissa tarkoitetussa yhteisössä tai säätiössä tai sellaisen konsernin emoyrityksessä, jonka konsernin osalta vähintään kaksi tilintarkastuslain 11 §:n 2 momentissa mainituista kolmesta edellytyksestä täyttyy tai joka on laskenut liikkeeseen arvopaperimarkkinalaissa (495/1989) tarkoitetulla tavalla julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin;

2) toimitusjohtajana, toimitusjohtajan varamiehenä tai muussa vastaavassa johtotehtävässä tilintarkastuslain 11 tai 12 §:ssä tarkoitetussa yhteisössä, jonka toimialana on tilitoimistopalvelu tai sitä vastaava yrityskonsultointi; tai

3) tilintarkastajana, sisäisenä tarkastajana, tai muussa vastaavassa tehtävässä.

HTM-tutkintoon hyväksytään hakija, jos hakija on viidentoista vuoden ajan toiminut päätoimisesti edellä 1 momentissa tarkoitetuissa ammattimaisissa laskentatoimen, rahoituksen ja oikeustieteen tehtävissä.

8 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran hyväksyttäessä hakijoita vuoden 1997 KHT- ja HTM-tutkintoihin.

Neuvoston direktiivi 78/660/ETY; EYVL N:o L 222, 14.8.1987, s. 11
Neuvoston direktiivi 83/349/ETY; EYVL N:o L 193, 18.7.1983, s 1
Neuvoston direktiivi 84/253/ETY; EYVL N:o L 126, 12.5.1984, s. 20

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1996

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Hallitusneuvos
Maija-Leena Sarkko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.