1303/1996

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Asetus puolustusvoimista annetun asetuksen muuttamisesta

Puolustusministerin esittelystä

kumotaan puolustusvoimista 20 päivänä heinäkuuta 1992 annetun asetuksen (667/1992) 40, 41 ja 43―46 § ja

muutetaan 35, 38, 39, 42, 47, 50, 54, 56 ja 63 § ,

sellaisina kuin niistä ovat 35 § osaksi asetuksissa 1032/1994, 1132/1995 ja 185/1996, 38 § asetuksessa 185/1996, 47 § osaksi asetuksessa 1224/1995, 50 § osaksi mainituissa asetuksissa 1032/1994, 1224/1995 ja 185/1996, 54 § osaksi mainituissa asetuksissa 1132/1995, 1224/1995 ja 185/1996, 56 § osaksi mainitussa asetuksessa 1032/1994 ja 63 § mainitussa asetuksessa 1032/1994, seuraavasti:

35 §

Puolustusvoimissa on:

1) upseerin virkoja, joita ovat puolustusvoimain komentajan, pääesikunnan päällikön, kenraaliluutnantin, vara-amiraalin, kenraalimajurin, kontra-amiraalin, everstin, kommodorin, everstiluutnantin, komentajan, majurin, komentajakapteenin ja nuoremman upseerin virat sekä opistoupseerin virkoja, joita ovat opistoupseerin perusvirka ja opistoupseerin ylempi virka sekä sotilasammattihenkilön virkoja;

2) erikoisupseerin virkoja, joita ovat puolustusvoimien pääinsinöörin, sotilasyli-insinöörin, puolustusvoimien ylilääkärin ja sotilasylilääkärin virat sekä erikoisupseerin virka;

3) sotilaspapin virkoja, joita ovat kenttäpiispan ja sotilaspapin virka; sekä

4) apteekinjohtajan, apulaislääkärin, asessorin, atk-päällikön, eläinlääkärin, erikoislääkärin, erikoistutkijan, hammaslääkärin, kiinteistöpäällikön, kirjastonhoitajan, kirjastonjohtajan, matemaatikon, museonjohtajan, osastonjohtajan, osastonlääkärin, osastopäällikön, professorin, proviisorin, psykologin, puolustusvoimien ylieläinlääkärin, räjähdysainetarkastajan, sairaalakemistin, sota-arkiston hoitajan, sotilaslakimiehen, sotilassairaalan apulaisylilääkärin, sotilassairaalan ylilääkärin, toimistopäällikön, tutkijan, tutkimusjohtajan, vanhemman lehtorin, ylikielenkääntäjän ja ylitarkastajan virkoja.

Puolustusvoimissa voi lisäksi olla muita virkoja sekä määräaikaisessa virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

Sotilasvirkoja ovat 1 momentin 1―3 kohdissa tarkoitetut virat.

38 §

Kelpoisuusvaatimuksena opistoupseerin virkoihin on:

1) opistoupseerin perusvirkaan opistoupseerin tutkinto tai alempi toimiupseerin virkatutkinto; sekä

2) opistoupseerin ylempään virkaan opistoupseerin tutkinto tai ylempi toimiupseerin virkatutkinto sekä virkaan vahvistettu jatkokoulutus.

Ylempi toimiupseerin virkatutkinto voidaan korvata asianomaiseen tehtävään soveltuvalla muulla koulutuksella.

Puolustusministeriö vahvistaa pääesikunnan esityksestä, mitä on pidettävä tässä pykälässä tarkoitettuna korvaavana koulutuksena ja jatkokoulutuksena.

39 §

Kelpoisuusvaatimuksena erikoisupseerin virkoihin on:

1) puolustusvoimien pääinsinöörillä diplomi-insinöörin tutkinto ja insinöörieverstiluutnantin tai insinöörikomentajan taikka vastaava upseerin sotilasarvo sekä riittävä kokemus sotilasinsinöörin tehtävissä tai upseerina teknillisissä tehtävissä;

2) puolustusvoimien ylilääkärillä, että hän on itsenäisesti ammattia harjoittamaan oikeutettu laillistettu lääkäri tai laillistettu yleislääkäri ja että hänellä on lääkintäeverstiluutnantin tai lääkintäkomentajan arvo taikka vastaava upseerin sotilasarvo sekä riittävä kokemus sotilasylilääkärin tai sotilaslääkärin tehtävissä;

3) sotilasyli-insinöörillä diplomi-insinöörin tutkinto ja insinöörimajurin tai insinöörikomentajakapteenin taikka vastaava upseerin sotilasarvo sekä riittävä kokemus sotilasinsinöörin tehtävissä sekä muulla sotilasinsinöörin tehtävään määrättävällä erikoisupseerilla diplomi-insinöörin tai insinöörin tutkinto ja reservin upseerin koulutus;

4) sotilasylilääkärillä ja sotilaslääkärin tehtävään määrättävällä erikoisupseerilla, että hän on itsenäisesti ammattia harjoittamaan oikeutettu laillistettu lääkäri, laillistettu yleislääkäri tai laillistettu hammaslääkäri sekä sotilasylilääkärillä lääkintämajurin tai lääkintäkomentajakapteenin taikka vastaava upseerin sotilasarvo sekä riittävä kokemus sotilaslääkärin tai hammaslääkärin tehtävissä puolustusvoimissa ja muulla sotilaslääkärin tehtävään määrättävällä erikoisupseerilla reservin upseerin koulutus;

5) sotilasteknikon tehtävään määrättävällä erikoisupseerilla soveltuva teknikon tutkinto ja reservin upseerin tai aliupseerin koulutus tai ilmavoimien tarkastajan taikka puolustusvoimien aseteknikon koulutus; sekä

6) puolustusvoimien ylikapellimestarin ja kapellimestarin tehtävään määrättävällä erikoisupseerilla reservin upseerin tai aliupseerin koulutus, sotilaskapellimestarin tutkinto tai orkesterin- ja kuoronjohdon koulutusohjelman mukaisesti suoritettu musiikin maisterin tutkinto sekä puolustusvoimien ylikapellimestarin tehtävään määrättävällä lisäksi riittävä käytännön kokemus sotilassoittokunnan kapellimestarin tehtävissä.

42 §

Kelpoisuusvaatimuksena sotilaspapin virkoihin on:

1) kenttäpiispalla ylempi pastoraalitutkinto; sekä

2) kenttärovastin tehtävään määrättävällä sotilaspapilla kelpoisuus evankelis-luterilaisen kirkon kirkkoherran virkaan ja muulla sotilaspapilla kelpoisuus evankelis-luterilaisen kirkon tai ortodoksisen kirkkokunnan papin virkaan.

Sotilaspapilta vaaditaan lisäksi, että hän on suorittanut varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen.

47 §

Jollei muutoin säädetyistä ammatillisista pätevyysvaatimuksista muuta johdu, puolustusvoimien muihin virkoihin on kelpoisuusvaatimuksena virkaan soveltuva koulutus sekä sellainen taito, kyky ja puolustushallinnon tuntemus, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

Lisäksi vaaditaan:

1) asessorilta oikeustieteen kandidaatin tutkinto, hyvä perehtyneisyys hallintotehtäviin ja perehtyneisyyttä oikeudenhoitoon, oikeudellisen osaston toimistopäälliköltä oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja hyvä perehtyneisyys hallintotehtäviin sekä sotilaslakimieheltä oikeustieteen kandidaatin tutkinto;

2) tutkimusjohtajalta ja tutkimuskeskuksen osastonjohtajalta virkaan soveltuva tohtorin tutkinto sekä perehtyneisyys tutkimus- ja kokeilutyöhön ja sen johtamiseen;

3) professorilta tieteellinen pätevyys, opetustaito ja käytännön perehtyneisyys tehtäväalaan;

4) sotilassairaalan ylilääkäriltä, apulaisylilääkäriltä, erikoislääkäriltä ja osastonlääkäriltä, että hän on itsenäisesti ammattia harjoittamaan oikeutettu laillistettu lääkäri tai laillistettu yleislääkäri ja että hänellä on erikoislääkärin oikeudet sillä lääketieteen alalla, jonka potilaita hän pääasiallisesti tulee hoitamaan, hammaslääkäriltä, että hän on itsenäisesti ammattia harjoittamaan oikeutettu laillistettu hammaslääkäri, puolustusvoimien ylieläinlääkäriltä, että hän on laillistettu eläinlääkäri ja että hänellä on riittävä käytännön kokemus eläinlääkärin tehtävistä puolustusvoimissa, eläinlääkäriltä, että hän on laillistettu eläinlääkäri sekä pääesikunnan elintarvikehygieenikkona toimivalta eläinlääkäriltä lisäksi perehtyneisyys elintarvikehygieniaan;

5) sairaalakemistiltä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja sairaalakemistin pätevyys;

6) sota-arkiston hoitajalta virkaan soveltuva tohtorin tutkinto ja hyvä arkistoalan tuntemus taikka virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja ylempi arkistotutkinto sekä hyvä arkistonhoidollinen kokemus ja arkistoalan tuntemus; sekä

7) muulta 35 §:n 1 momentin 4 kohdassa mainitun viran haltijalta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

50 §

Puolustusvoimien virkoihin nimittää:

1) puolustusvoimain komentajan, pääesikunnan päällikön, kenraaliluutnantin, vara-amiraalin, kenraalimajurin, kontra-amiraalin, puolustusvoimien pääinsinöörin, puolustusvoimien ylilääkärin, kenttäpiispan, asessorin ja tutkimusjohtajan tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä;

2) muut kuin 1 kohdassa mainitut upseerit tasavallan presidentti puolustusvoimain komentajan esittelystä;

3) professorin, osastonjohtajan ja sota-arkiston hoitajan puolustusministeriö;

4) sotilasyli-insinöörin, sotilasylilääkärin, puolustusvoimien ylieläinlääkärin, erikoisupseerin, sotilaspapin ja opistoupseerin ylempään virkaan puolustusvoimain komentaja;

5) apteekinjohtajan, apulaislääkärin, atk-päällikön, eläinlääkärin, erikoistutkijan, farmaseutin, hammaslääkärin, insinöörin, kamreerin, kielenkääntäjän, kiinteistöpäällikön, kirjastonhoitajan, kirjastonjohtajan, matemaatikon, meteorologin, muonitustarkastajan, museonjohtajan, osastopäällikön, osastosihteerin, proviisorin, psykologin, päävalmentajan, rakennuspäällikön, räjähdysainetarkastajan, sairaalakemistin, sosiaalipäällikön, sotilaslakimiehen, sotilassairaalan ylilääkärin ja apulaisylilääkärin sekä erikoislääkärin ja osastonlääkärin, tarkastajan, tiedotussihteerin, toimistopäällikön, tutkijan, valmennuspäällikön, vanhemman lehtorin, ylihoitajan, ylikielenkääntäjän ja ylitarkastajan pääesikunta;

6) opistoupseerin perusvirkaan pääesikunta taikka maanpuolustusalueen, merivoimien tai ilmavoimien esikunta; sekä

7) muut virkamiehet oman hallintoyksikkönsä henkilöstön osalta pääesikunta taikka maanpuolustusalueen, sotilasläänin, merivoimien tai ilmavoimien esikunta, maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, maanpuolustusopiston johtaja, puolustusvoimien materiaalilaitoksen esikunta, sotilaslaitoksen päällikkö tai johtaja taikka joukko-osaston komentaja.

Työsopimussuhteisen henkilön ottaa työhön 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettu viranomainen tai tähän tehtävään työjärjestyksessä määrätty virkamies.

54 §

Virkamiehen määrää tehtävään nimittävä viranomainen 50 §:n 1 momentissa tarkoitetusta esityksestä tai esittelystä, kuitenkin siten, että

1) sellaiseen everstin tai kommodorin virkaa vastaavaan tehtävään, johon määrättävä samalla esitetään ylennettäväksi prikaatikenraaliksi tai lippueamiraaliksi, määrää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä;

2) everstiluutnantin ja komentajan virkaa vastaavaan tehtävään määrää puolustusvoimain komentaja;

3) erikoisupseerin virassa palvelevan sotilasinsinöörin, sotilaslääkärin ja kapellimestarin tehtävään määrää pääesikunta; sekä

4) majurin, komentajakapteenin, nuoremman upseerin, opistoupseerin sekä yliteknikon tai teknikon tehtävässä olevan erikoisupseerin ja sotilasammattihenkilön virkaa vastaavaan tehtävään määrää 50 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettu viranomainen.

Jos 1 momentin 4 kohdassa tai 50 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettujen virkamiesten tehtävään määrääminen edellyttää siirtymistä joukko-osastosta tai sitä vastaavasta hallintoyksiköstä toiseen maanpuolustusalueella, merivoimissa, ilmavoimissa tai puolustusvoimien materiaalilaitoksessa, määrää tehtävään maanpuolustusalueen, merivoimien tai ilmavoimien komentaja taikka puolustusvoimien materiaalilaitoksen johtaja. Jos tehtävään määrääminen edellyttää muuta siirtymistä puolustusvoimissa, määrää tehtävään upseerin puolustusvoimain komentaja ja muun virkamiehen pääesikunta.

Tasavallan presidentti määrää upseerin sotilasasiamiehen ja apulaissotilasasiamiehen sekä näitä vastaavaan tehtävään valtioneuvoston esityksestä sekä tasavallan presidentin adjutantin tehtävään puolustusvoimain komentajan esittelystä.

Milloin tehtävien tarkoituksenmukainen hoitaminen sitä edellyttää, voidaan virkamies tilapäisesti määrätä muuhun kuin 4 ja 34 §:ssä tarkoitetun kokoonpanon mukaiseen tehtävään.

56 §

Virkamiehen eroamisikä on 65 vuotta, paitsi:

1) puolustusvoimain komentajan virassa 63 vuotta;

2) pääesikunnan päällikön, kenraaliluutnantin, vara-amiraalin, kenraalimajurin, kontra-amiraalin, everstin, kommodorin, puolustusvoimien pääinsinöörin, puolustusvoimien ylilääkärin, kenttäpiispan, sotilasyli-insinöörin ja sotilasylilääkärin virassa 60 vuotta;

3) muun upseerin, erikoisupseerin, sotilaspapin, opistoupseerin ja sotilasammattihenkilön virassa 55 vuotta; sekä

4) lentäjän koulutusta edellyttävässä tehtävässä kenraaliluutnantin ja kenraalimajurin virassa 55 vuotta, everstin virassa 52 vuotta, everstiluutnantin virassa 50 vuotta ja muissa viroissa 45 vuotta.

Puolustusvoimain komentaja määrää puolustusministeriön vahvistamien perusteiden mukaisesti ne tehtävät, jotka edellyttävät lentäjän koulutusta.

63 §

Valtion virkamieslain 24 §:n mukaisen varoituksen antamisesta päättää 50 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettu viranomainen.

Valtion virkamiesasetuksen 34 §:ssä tarkoitetun todistuksen palvelussuhteen päättymisestä antaa:

1) puolustusministeriö, kun virkaan nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä tai puolustusministeriö;

2) pääesikunta, kun virkaan nimittää tasavallan presidentti puolustusvoimain komentajan esittelystä tai puolustusvoimain komentaja tai pääesikunta; sekä

3) edellä 50 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettu viranomainen muille kuin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuille virkamiehille.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Poiketen siitä, mitä tämän asetuksen 56 §:n 1 momentin 3 kohdassa säädetään, sellaisen 31 päivänä joulukuuta 1996 puolustusvoimien palveluksessa olleen henkilön, joka nimitetään erikoisupseerin tai sotilaspapin virkaan, eroamisikä on 60 vuotta.

Poiketen siitä, mitä tämän asetuksen 56 §:n 1 momentissa säädetään, sellaisen erikoisupseerina 31 päivänä joulukuuta 1996 palvelleen virkamiehen, jonka virka muutetaan siviiliviraksi ja jolla on vuoden 1996 loppuun mennessä erikoisupseerina eläkeajaksi luettavaa palvelusaikaa, eroamisikä määräytyy seuraavasti:

Eläkeaikaa Eroamisikä
vähintään 16 vuotta 60 vuotta
vähintään 13 vuotta 61 vuotta
vähintään 10 vuotta 62 vuotta
vähintään 7 vuotta 63 vuotta
vähintään 3 vuotta 64 vuotta
alle 3 vuotta 65 vuotta

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Puolustusministeri
Anneli Taina

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.