1299/1996

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Asetus lakisääteistä eläkevakuutusliikettä harjoittavan vakuutusyhtiön vakavaraisuusrajan laskemisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 28 päivänä joulukuuta 1979 annetun vakuutusyhtiölain (1062/1979) 11 luvun 6 a §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kun se on laissa 1292/1996:

1 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) ETA-valtiolla Euroopan talousalueeseen kuuluvaa valtiota;

2) ETA-valtiossa sijaitsevilla säännellyillä markkinoilla ETA-valtion viranomaisen valvonnan alaista arvopaperipörssiä ja sellaista muuta ETA-valtiossa toimivaa vaihdantajärjestelmää, joka sosiaali- ja terveysministeriön antamien määräysten mukaan rinnastetaan tällaiseen arvopaperipörssiin;

3) OECD-valtiolla taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) jäsenvaltiota;

4) OECD-valtiossa sijaitsevilla säädellyillä markkinoilla OECD-valtion viranomaisen valvonnan alaista arvopaperipörssiä ja sellaista muuta OECD-valtiossa toimivaa vaihdantajärjestelmää, joka sosiaali- ja terveysministeriön antamien määräysten mukaan rinnastetaan tällaiseen arvopaperipörssiin;

5) velkasitoumuksella velkasitoumukseen perustuvaa laina- tai muuta saamista ja muita raha- ja pääomamarkkinavälineitä, ei kuitenkaan joukkovelkakirjalainoja, osakkeita, osuutta, johdannaissopimusta eikä sellaista sitoumusta, jolla on huonompi etuoikeus kuin velallisen muilla sitoumuksilla;

6) lyhytaikaisella velkasitoumuksella edellä 5 kohdassa tarkoitettua velkasitoumusta, jonka takaisinmaksuaika on enintään vuosi;

7) kiinteistöyhteisöllä sellaista yhteisöä, jonka pääasiallisen tarkoituksena on omistaa ETA- tai OECD-valtiossa olevia kiinteistöjä ja rakennuksia sekä osakkeita ja osuuksia kiinteistöyhtiössä, tai yhteisöä, jolla on vakuutusyhtiölain (1062/1979) 10 luvun 3 §:n 5 momentin 5 kohdassa tarkoitettu oikeus ETA- tai OECD-valtiossa sijaitsevaan kiinteään omaisuuteen tai vesivoimaan.

2 §
Sijoitusten jako ryhmiin

Vakuutusyhtiölain 11 luvun 6 a §:n 1 momentissa tarkoitetun vakavaraisuusrajan laskemista varten jaetaan lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavan vakuutusyhtiön sijoitukset, lukuunottamatta sosiaali- ja terveysministeriön erityisistä syistä määräämiä eriä, ryhmiin seuraavasti:

Ryhmä I

1) Velkasitoumus, joka perustuu työntekijäin eläkelain (395/1961) mukaisen vakuutuksen vakuutusmaksuihin (vakuutusmaksulaina), ja joka on nostettu ennen vuoden 1996 loppua.

2) Lyhytaikaiset velkasitoumukset, joissa velallisena tai takaajana on OECD-valtio, Ahvenanmaan maakunta, sellainen kansainvälinen yhteisö, jonka jäsenistä ainakin yksi on OECD-valtio, OECD-valtiossa sijaitseva sellainen kunta, kuntayhtymä, julkisyhteisönä toimiva seurakunta tai muu sellainen niihin rinnastettava alueellinen julkisyhteisö, jolla tai jonka jäsenillä on veronkanto-oikeus.

3) Lyhytaikaiset velkasitoumukset, joissa velallisena tai takaajana on ETA-valtiossa toimiluvan saanut julkisen valvonnan alainen talletuspankki tai vakuutusyhtiö tai sellainen muu yhteisö, jonka sosiaali- ja terveysministeriö rinnastaa edellä tarkoitettuun talletuspankkiin tai vakuutusyhtiöön.

Ryhmä II

1) Velkasitoumukset, joissa takaajana on ETA-valtio, Ahvenanmaan maakunta, sellainen kansainvälinen yhteisö, jonka jäsenistä ainakin yksi on ETA-valtio, ETA-valtiossa sijaitseva sellainen kunta, kuntayhtymä, julkisyhteisönä toimiva seurakunta tai muu sellainen niihin rinnastettava alueellinen julkisyhteisö, jolla tai jonka jäsenillä on veronkanto-oikeus.

2) Velkasitoumukset, joiden vakuutena on ETA-valtion tai muun edellä kohdassa 1 mainitun yhteisön antamia velkasitoumuksia.

3) Velkasitoumukset, joissa takaajana tai velallisena on ETA-valtiossa toimiluvan saanut julkisen valvonnan alainen talletuspankki tai vakuutusyhtiö tai sellainen muu yhteisö, jonka sosiaali- ja terveysministeriö rinnastaa edellä tarkoitettuun talletuspankkiin tai vakuutusyhtiöön.

4) Valtion asuntotuotantolain (247/1966), asuntojen perusparantamisesta annetun lain (34/1979) tai aravalain (1189/1993) nojalla lainoittamat asunnot.

Ryhmä III

1) Joukkovelkakirjalainat, joissa velallisena tai takaajana on OECD-valtio tai muu ryhmän I kohdassa 2 mainittu yhteisö.

2) Joukkovelkakirjalainat, joissa velallisena tai takaajana on ETA-valtiossa toimiluvan saanut julkisen valvonnan alainen talletuspankki tai vakuutusyhtiö tai sellainen muu yhteisö, jonka sosiaali- ja terveysministeriö rinnastaa edellä tarkoitettuun talletuspankkiin tai vakuutusyhtiöön.

3) Joukkovelkakirjalainat, joissa velallisena on osakeyhtiö, jonka osakkeilla käydään kauppaa ETA-valtioissa sijaitsevilla säännellyillä markkinoilla.

4) Joukkovelkakirjalainat, joilla käydään kauppaa ETA-valtioissa sijaitsevilla säännellyillä markkinoilla.

5) Lyhytaikaiset velkasitoumukset, joissa velallisena on osakeyhtiö, jonka osakkeilla käydään kauppaa OECD-valtioissa sijaitsevilla säännellyillä markkinoilla.

6) Lyhytaikaiset velkasitoumukset, joilla käydään kauppaa OECD-valtioissa sijaitsevilla säännellyillä markkinoilla lukuun ottamatta ryhmän I kohdassa 2 ja 3 tarkoitettuja velkasitoumuksia.

7) Velkasitoumukset, joiden vakuutena on ryhmän IV kohdissa 1, 3 ja 4 tai ryhmän V kohdassa 1 tarkoitettua omaisuutta.

8) Velkasitoumukset, joiden vakuutena on osakkeita, joilla käydään kauppaa ETA-valtioissa sijaitsevilla säännellyillä markkinoilla.

Ryhmä IV

1) ETA-valtioissa olevat kiinteistöt, rakennukset sekä osakkeet ja osuudet kiinteistöyhteisöissä, joiden tilat ovat pääosin tarkoitetut asuinkäyttöön, lukuun ottamatta ryhmän II kohdassa 4 tarkoitettuja asuntoja.

2) Velkasitoumukset, joissa velallisena on sellainen edellä kohdassa 1 tarkoitettu asunto-osakeyhtiö, jonka osake-enemmistö on kyseisen lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavan vakuutusyhtiön omistuksessa.

3) Oikeudet vesivoimalaitoksen käytössä olevaan vesivoimaan edellyttäen, että vesivoiman käyttöoikeuden vakuudeksi on vahvistettu kiinnitys, sekä vesivoimalaitoksen kiinteistöt, rakennukset ja oikeudet kiinteään omaisuuteen.

4) Metsätalousalueet ja muut rakentamattomat maa-alueet.

5) Joukkovelkakirjalainat, joissa velallisena tai takaajana on OECD-valtiossa toimiluvan saanut julkisen valvonnan alainen talletuspankki tai vakuutusyhtiö, lukuun ottamatta ryhmässä III kohdassa 2 tarkoitettuja joukkovelkakirjalainoja.

6) Joukkovelkakirjalainat, joissa velallisena on osakeyhtiö, jonka osakkeilla käydään kauppaa OECD-valtioissa sijaitsevilla säännellyillä markkinoilla, lukuun ottamatta ryhmän III kohdassa 3 tarkoitettuja joukkovelkakirjalainoja.

7) Joukkovelkakirjalainat, joilla käydään kauppaa OECD-valtioissa sijaitsevilla säännellyillä markkinoilla, lukuun ottamatta ryhmän III kohdassa 4 tarkoitettuja joukkovelkakirjalainoja.

8) Velkasitoumukset, joiden vakuutena on sellaisia osakkeita, joilla käydään kauppaa OECD-valtioissa sijaitsevilla säännellyillä markkinoilla, lukuun ottamatta ryhmän III kohdassa 8 tarkoitettuja velkasitoumuksia.

Ryhmä V

1) Muut kuin ryhmissä II ja IV mainitut ETA-valtioissa sijaitsevat kiinteistöt, rakennukset sekä osakkeet ja osuudet kiinteistöyhteisöissä.   2) Velkasitoumukset, joissa velallisena on sellainen edellä kohdassa 1 tarkoitettu kiinteistöyhteisö, jonka osakkeista tai osuuksista enemmistö on kyseisen lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavan vakuutusyhtiön omistuksessa.

Ryhmä VI

1) Sellaiset osakeyhtiöiden ja yhteisöjen osakkeet ja osuudet, sekä niihin oikeuttavat sellaiset arvopaperit, joiden kotipaikka on OECD-valtiossa edellyttäen, että näillä käydään kauppaa OECD-valtioissa sijaitsevilla säännellyillä markkinoilla.

Ryhmä VII

1) Muut kuin ryhmissä I―VI tarkoitetut sijoitukset.

3 §
Vakavaraisuusraja

Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavan vakuutusyhtiön vakavaraisuusraja lasketaan kertomalla vakuutusyhtiön vastuuvelka seuraavasta kaavasta saatavalla arvolla:

0,007pI+0,010pII+0,045pIII+

0,060pIV+0,110pV+0,210pVI+0,250pVII

Laskentakaavassa suure p on asianomaiseen sijoitusten ryhmään kuuluvien sijoitusten osuus tässä asetuksessa tarkoitettujen sijoitusten yhteismäärästä. Sijoitukset arvostetaan käypään arvoon sosiaali- ja terveysministeriön määräämien perusteiden mukaisesti, jollei ministeriö erityisistä syistä toisin määrää.

Edellä 1 momentissa vastuuvelkaan luetaan työntekijäin eläkelain mukaisen vakuutuksen vastuuvelka, yrittäjäin eläkelain (468/1969) 11 §:n mukaisen vakuutuksen vastuuvelka sekä sosiaali- ja terveysministeriön määräämät muut vastuuvelkaan rinnastettavat erät ja siitä vähennetään vakuutusyhtiölain 10 luvun 2 §:n 2 momentissa mainittu osittamaton lisävakuutusvastuu sekä sosiaali- ja terveysministeriön lakisääteisen eläkevakuutuksen erityisluonteen johdosta määräämät muut erät.

4 §
Määräystenantovaltuutus ja poikkeusluvanantaminen sijoitusten lukemisestaeri ryhmiin

Sosiaali- ja terveysministeriö voi erityisestä syystä hakemuksesta antaa vakuutusyhtiölle luvan määräajaksi lukea sijoitus toiseen ryhmään kuin mitä 2 §:ssä säädetään.

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarkemmat määräykset sijoituksista, sijoitusten jakautumisesta eri ryhmiin sekä muutoinkin tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.