1249/1996

Annettu Turussa 8 päivänä marraskuuta 1995

Kirkolliskokouksen päätös kirkon vaalijärjestyksen muuttamisesta

Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti

muutetaan 8 päivänä marraskuuta 1991 hyväksytyn kirkon vaalijärjestyksen (1056/93) 3 luvun 1 §:n 1 momentti, 3 §:n 1 momentti, 4 §:n 1 ja 2 momentti, ja

lisätään 3 luvun 1 §:ään uudet 2 ja 6 momentit, jolloin nykyiset 2, 3 ja 4 momentit siirtyvät 3, 4 ja 5 momenteiksi seuraavasti:

3 luku

Piispanvaali ja muut hiippakunnalliset vaalit

A. Piispanvaali
1 §

Kun piispanvaali on määrätty toimitettavaksi, tuomiokapituli antaa vaalin ajankohdasta tiedon kirkkoherroille ja lääninrovasteille. Arkkipiispan vaalista on annettava tieto myös muille tuomiokapituleille. Tuomiokapitulin on viipymättä laadittava rovastikunnittain nimikirjan perusteella ja ottaen huomioon äänioikeutta ja hiippakuntaan kuulumista koskevat kirkkolain ja kirkkojärjestyksen säännökset luettelo piispanvaalissa äänivaltaisista papeista ja lehtoreista sekä lähetettävä kullekin lääninrovastille ote tästä luettelosta. Tämän luettelon perusteella tuomiokapitulin on niinikään määrättävä kirkkolain 18 luvun 3 §:n 2 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen valitsijoiden lukumäärä ja jako seurakuntien kesken. Mainitusta päätöksestä on viipymättä toimitettava tieto kirkkoherroille.

Kirkkolain 18 luvun 3 §:n 2 momentin 5 kohdan tarkoittama pappien ja lehtorien lukumäärä määräytyy tuomiokapitulin päätöstä edeltävän kuukauden alun tilanteen mukaan ja seurakuntien väkiluku vaalin määräämistä edeltävän vuoden viimeisen päivän väkiluvun mukaan.


Ennen varsinaisen piispanvaalin toimittamista tuomiokapitulin on järjestettävä koevaali piispaehdokkaiden etukäteiskannatuksen selvittämiseksi. Koevaalista on soveltuvin osin voimassa, mitä varsinaisesta vaalista on säädetty.


3 §

Puheenjohtajan on pidettävä rukous ja muistutettava valitsijoita vaalin tärkeydestä sekä kehotettava heitä äänestämään kirkkolain 18 luvun 4 §:n 1 momentin mukaisessa järjestyksessä yhtä pappia, jonka he katsovat jumalanpelon, opin ja kyvyn puolesta kelvollisimmaksi avoinna olevaan piispanvirkaan. Ehdokkaan etu- ja sukunimet sekä tarvittaessa arvo tai ammatti ja asuinpaikka on merkittävä äänestyslippuun siten, ettei ehdokkaan henkilöllisyydestä synny epätietoisuutta.


4 §

Äänestyslippu, jossa on allekirjoitus tai muu asiaton merkintä, on mitätön.

Vaalitoimituksessa pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään äänestyslippujen lukumäärä, ketkä ovat äänestäneet saapuvilla olevina ja ketkä poissaolevina, montako ääntä kukin on saanut sekä mitä muuta vaalitoimituksessa on tapahtunut. Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Sen tarkistaa kaksi vaalitoimituksessa valittua tarkistajaa.


Tämä kirkon vaalijärjestyksen muutos tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Turussa 8 päivänä marraskuuta 1995

Kirkolliskokouksen puolesta arkkipiispa
John Vikström

Kirkolliskokouksen sihteeri
Kari Ventä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.