1248/1996

Annettu Turussa 8 päivänä marraskuuta 1995

Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta

Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti

muutetaan 8 päivänä marraskuuta 1991 annetun kirkkojärjestyksen (1055/93) 6 luvun 12 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on muutettuna 12 päivänä toukokuuta 1995 annetulla kirkolliskokouksen päätöksellä (864/95), ja 56 §:n 1 momentti sekä 19 luvun 5 §:n 1 momentti, ja

lisätään 19 luvun 5 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyiset 2, 3 ja 4 momentit siirtyvät 3, 4 ja 5 momenteiksi, ja 19 lukuun uusi 5 a § seuraavasti:

6 luku

Viranhaltijat ja työntekijät


B. Seurakunnan ja seurakuntayhtymän viranhaltijat ja työntekijät
1. Yleiset määräykset
12 §

Vuosiloman ja virkavapauden myöntää seurakunnan papinviran haltijalle tuomiokapituli sekä lehtorin- tai kanttorinviran haltijalle kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto. Kirkkoherralla on kuitenkin oikeus myöntää seurakunnan muun papinviran haltijalle vapaa-ajat, vuosilomat ja enintään kuukauden pituiset virkavapaudet. Vuosilomaa ja virkavapautta koskevasta kirkkoherran päätöksestä tulee lähettää ilmoitus lääninrovastille ja tuomiokapituliin.


C. Erityisvirat
56 §

Kirkkolain 6 luvun 15 §:ssä tarkoitettujen kirkon erityistehtäviä varten perustettujen virkojen kelpoisuusvaatimuksista ja viranhaltijoiden tehtävistä määrätään kirkkohallituksen antamissa johtosäännöissä. Tuomiokapitulien ja rajaseututoimintaa varten perustettujen virkojen osalta johtosäännöt antaa kuitenkin tuomiokapituli.


19 luku

Hiippakunnan muu hallinto

A. Tuomiokapituli
5 §

Asiat ratkaistaan tuomiokapitulin jäsenen esittelystä. Tuomiokapituli voi määrätä hallintoasian esittelijäksi myös notaarin tai muun viranhaltijan. Kirkkolain 19 luvun 4 a §:ssä tarkoitettuja asioita sekä vähäisiä hallintoasioita voidaan ratkaista ilman esittelyä. Lainkäyttöasiat esittelee lakimiesasessori tai vastaava apujäsen.

Hiippakunnallisen toiminnan johtavalla viranhaltijalla on tuomiokapitulin istunnossa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei oikeutta ottaa osaa päätöksen tekemiseen.


5 a §

Tuomiokapitulin puheenjohtajan tai jäsenen kirkkolain 19 luvun 4a §:n mukaan ratkaistavaksi ei voida antaa asioita, jotka koskevat

1) pappisvirkaan hyväksymistä;

2) vaaliehdotuksen tekemistä, virkaan nimittämistä, virkamääräyksen antamista tai lakkauttamista taikka muuta virantäyttöön liittyvää asiaa;

3) tuomiokapitulille alistettua asiaa;

4) talousarvioesityksen laadintaa ja tilinpäätöstä;

5) lainkäyttöasiaa; sekä

6) kurinpito- ja virasta pidättämistä koskevaa asiaa.

Tuomiokapitulin puheenjohtaja tai jäsen voi työjärjestyksessä määrätyn ajan kuluessa siirtää puheenjohtajan tai jäsenen päättämän asian tuomiokapitulin käsiteltäväksi.

Tuomiokapitulin puheenjohtajan tai jäsenen päätökset, jotka voidaan siirtää tuomiokapitulin täysistunnossa ratkaistavaksi, päivätään ja annetaan ensimmäisenä arkipäivänä, jona päätöstä ei voida siirtää täysistunnossa ratkaistavaksi.


Tämä kirkkojärjestyksen muutos tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Turussa 8 päivänä marraskuuta 1995

Kirkolliskokouksen puolesta arkkipiispa
John Vikström

Kirkolliskokouksen sihteeri
Kari Ventä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.