1208/1996

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1996

Asetus yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta 9 päivänä elokuuta 1996 annetun lain (603/1996) 22 §:n nojalla:

1 §

Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain (603/1996) 5 §:ssä tarkoitetussa lupahakemuksessa on mainittava:

1) palvelujen tuottajan nimi, kotikunta ja yhteystiedot;

2) toimintayksikön nimi ja yhteystiedot;

3) sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön nimi; sekä

4) toiminnan aloittamispäivä.

Hakemukseen on liitettävä:

1) jäljennös yhtiöjärjestyksestä, yhtiösopimuksesta tai yhteisön säännöistä tai muu vastaava selvitys;

2) toiminimeä koskeva kaupparekisteriote tai jäljennös kaupparekisteriin tehdystä perusilmoituksesta taikka muu vastaava selvitys;

3) toimintasuunnitelma, samoin kuin tiedot annettavista palveluista sekä asiakaspaikkojen ja henkilökunnan lukumäärästä;

4) selvitys sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön ja muun henkilökunnan koulutuksesta ja työkokemuksesta;

5) sijaintikunnan lausunto;

6) toiminnassa käytettävien tilojen pohjapiirustus ja käyttösuunnitelma sekä tiedot toiminnassa käytettävistä välineistä; sekä

7) palo- ja pelastussuunnitelma.

Lupahakemus tehdään sille lääninhallitukselle, jonka alueella palveluja annetaan.

2 §

Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain 6 §:ssä tarkoitetussa ilmoituksessa on mainittava:

1) palvelujen tuottajan nimi, kotikunta ja yhteystiedot;

2) toimintayksikön nimi ja yhteystiedot;

3) sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön nimi; sekä

4) toiminnan aloittamispäivä.

Toiminnan aloittamista koskevaan ilmoitukseen on liitettävä:

1) toimintasuunnitelma, josta ilmenee toimiala, annettavat palvelut samoin kuin asiakaspaikkojen ja henkilökunnan lukumäärä; sekä

2) selvitys palvelujen vastuuhenkilön ja muun henkilökunnan koulutuksesta ja työkokemuksesta.

Ilmoitus tulee antaa sosiaalihuollosta vastaavalle monijäseniselle toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja annetaan.

3 §

Lääninhallituksen yksityisiä sosiaalipalveluja koskevassa rekisterissä tulee olla seuraavat tiedot:

1) palvelujen tuottajan nimi ja yhteystiedot; sekä

2) tiedot annetuista palveluista sekä asiakaspaikkojen ja henkilökunnan määrästä.

4 §

Lääninhallituksen tulee toimittaa 3 §:ssä mainitut rekisteritiedot kerran vuodessa kesäkuun loppuun mennessä sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskukselle sekä jäljennökset lupapäätöksistä ja ilmoitukset toiminnassa tapahtuneista muutoksista kansaneläkelaitoksen paikallistoimistolle ja sosiaalihuollosta vastaavalle monijäseniselle toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja annetaan, sekä sijoittajakunnan vastaavalle toimielimelle.

5 §

Lääninhallituksen tulee käsitellä lupahakemukset viipymättä.

6 §

Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain 5 §:n 3 momentissa mainittuun tarkastukseen voi lääninhallituksen pyynnöstä osallistua sen kunnan edustaja, jonka alueella ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja on tarkoitus antaa.

7 §

Lääninhallituksen tulee keskeyttää yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan toiminta tai kieltää toimintayksikön käyttö kokonaan tai osittain välittömästi, jos toiminnasta tai toimintayksikön käyttämisestä aiheutuu vaaraa asiakkaiden kehitykselle, turvallisuudelle, terveydelle tai hengelle.

Asianomainen ministeriö antaa tarvittaessa tarkemmat ohjeet menettelytavoista.

8 §

Lääninhallituksen tulee tehdä merkintä yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain 18 §:n mukaisesta luvan peruuttamisesta pitämäänsä rekisteriin.

9 §

Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain 10 §:ssä tarkoitettu toimintakertomus tulee antaa kultakin kalenterivuodelta seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä.

10 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Asetuksen 1 §:ssä tarkoitettua lupaa voidaan hakea jo ennen asetuksen voimaantuloa.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.