1140/1996

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1996

Laki ammatillisista aikuiskoulutuskeskuksista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ammatillisista aikuiskoulutuskeskuksista 31 päivänä elokuuta 1990 annetun lain (760/1990) nimike, 1 §, 2 §:n 1 ja 3 momentti, 5 ja 15 §, seuraavasti:

Laki

ammatillisista aikuiskoulutuskeskuksista ja valtakunnallisista erikoisoppilaitoksista

1 §
Ammatillinen aikuiskoulutuskeskus javaltakunnallinen erikoisoppilaitos

Ammatillinen aikuiskoulutuskeskus, jäljempänä aikuiskoulutuskeskus, ja valtakunnallinen erikoisoppilaitos ovat ammatillisia oppilaitoksia.

Ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen ja valtakunnallisen erikoisoppilaitoksen tehtävänä on tarjota ja järjestää ammatillista aikuiskoulutusta ja sitä tukevaa muuta koulutusta. Niissä voidaan järjestää myös ammatillista aikuiskoulutusta tukevaa tai siihen läheisesti liittyvää palvelu-, tutkimus- ja työtoimintaa.

Mitä tässä laissa säädetään aikuiskoulutuskeskuksesta, koskee myös valtakunnallisia erikoisoppilaitoksia, ellei toisin säädetä.

2 §
Ammatillinen aikuiskoulutus

Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan tässä laissa aikuiskoulutuksena annettavaa ammatillista peruskoulutusta sekä ammatillista lisäkoulutusta.


Ammatillinen lisäkoulutus rakentuu ammatilliselle peruskoulutukselle tai työssä hankitulle ammattitaidolle.

5 §
Johtosääntö

Tässä laissa tarkoitetulla oppilaitoksella on johtosääntö. Johtosäännössä määrätään toiminnan yleisistä perusteista, hallinnosta ja muista asioista siten kuin asetuksella säädetään. Johtosäännön hyväksyy johtokunta.

15 §
Opiskelijoiden opintososiaaliset edut

Opetustoimen viranomaisen ostamaan ammatilliseen peruskoulutukseen osallistuvalle opiskelijalle oppilaitos antaa samat opintososiaaliset edut kuin vastaavaan aikuiskoulutukseen osallistuvalle opiskelijalle annetaan ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista annetun lain (498/1983) mukaan.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Ammattienedistämislaitos AEL, Markkinointi-instituutti, MJK-instituutti, Kiinteistöalan koulutussäätiön ammatillinen erikoisoppilaitos, Suomen Yrittäjäopisto, Pohjois-Suomen Teollisuusopisto, Johtamistaidon Opisto JTO ja Tietomies muuttuvat tämän lain voimaan tullessa tämän lain 1 §:ssä tarkoitetuiksi valtakunnallisiksi erikoisoppilaitoksiksi. Oppilaitosten ylläpitämisluvat ovat muilta osin voimassa edelleen.

Tämän lain voimaan tullessa 3 momentissa tarkoitetussa oppilaitoksessa käynnissä olevaa koulutusta on jatkettava opetussuunnitelman mukaisesti niin, että opiskelijalla on mahdollisuus saada se päätökseen.

Myönnettäessä 3 momentissa mainituille oppilaitoksille tämän lain 12 §:n mukaista toiminta-avustusta sen määräämisen pohjana pidetään mainittujen oppilaitosten vuonna 1996 saamaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaan määrättyä valtionosuutta, jonka määrää muutetaan asteittain tämän lain voimaantulosta kolmen seuraavan vuoden aikana siten, että toiminta-avustuksen määrä vuonna 1999 saavuttaa saman tason kuin ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa.

HE 186/1996
SiVM 18/1996
EV 207/1996

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.