1116/1996

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1996

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkelain 12 §:n 4 momentissa tarkoitetuista perusteista

Sosiaali- ja terveysministeriö on päättänyt 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain (395/1961) 12 §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 839/1996:

1 §

Tätä päätöstä sovelletaan niihin kuluihin, jotka aiheutuvat eläkkeistä tai etuuksista, jotka Eläkevakuutusosakeyhtiö Kansan (Eläke-Kansa) konkurssin johdosta jäävät turvaamatta.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuihin eläkkeisiin ja etuuksiin luetaan sellaiset työntekijäin eläkelain vähimmäiseläketurvan, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain (134/1962), eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain (662/1985) ja merimieseläkelain (72/1956) mukaiset eläkkeet ja kuntoutusrahat sekä työntekijäin eläkelain 12 §:n 3 momentissa tarkoitetut kuntoutuksesta aiheutuvat kulut ja työntekijäin eläkelain 11 §:n mukaiset rekisteröidyt lisäedut, joista vastuu työntekijäin eläkelain 12 §:n mukaan kuuluu Eläke-Kansalle.

Edellä 1 momentissa kuluilla tarkoitetaan niitä kuluja, jotka Eläke-Kansan työntekijäin eläkelain mukaisten vakuutusten vakuutuskannan vastaanottaneille vakuutusyhtiöille syntyy siltä osin kuin 2 momentissa tarkoitetuista eläkkeistä ja etuuksista aiheutuvaa vastuuta ei saada katetuksi Eläke-Kansan varoilla ja Eläke-Kansan vakuutussopimusten perusteella vakuutuksenottajille määrättävillä vakuutusmaksuilla lisättynä työntekijäin eläkelain, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain sekä eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain mukaisen vakuutusmaksun tilapäisestä alentamisesta sekä yrittäjiltä perittävästä vakuutusmaksusta vuonna 1994 annetussa laissa (1536/1993) tarkoitetulla vastuuvajauksella. Vakuutusyhtiöiden vastaanotettuun vakuutuskantaan perustuva vastuu lasketaan sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien laskuperusteiden mukaisesti ajankohdalle 1.1.1997. Edellä tarkoitettuihin kuluihin voidaan vuoteen 2003 asti lukea sellaisista vakuutuskannan luovutuksen jälkeen myönnetyistä työkyvyttömyyseläkkeistä ja työttömyyseläkkeistä, jotka olisivat työntekijäin eläkelain 12 §:n 1 momentin mukaan kuuluneet Eläke-Kansan vastuulle, aiheutuvat kustannukset siltä osin kuin ne ylittävät näitä eläkkeitä varten laskuperusteissa varatun määrän. Lisäksi kuluihin voidaan lukea siirtyviin vakuutuksiin liittyvien työntekijäin eläkelain vähimmäisturvan mukaisten vakuutusten vakuutusmaksusaamisten maksamatta jättämisestä mahdollisesti aiheutuvat tappiot.

2 §

Edellä 1 §:ssä tarkoitetuista kuluista vastaavat työntekijäin eläkelain, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain ja eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain mukaista toimintaa harjoittavat eläkelaitokset yhteisesti. Kukin eläkelaitos vastaa kuluista määrällä, joka kunakin vuonna vastaa sosiaali- ja terveysministeriön erikseen vahvistamaa prosenttimäärää eläkelaitoksessa vakuutettuina olevien työntekijöiden sanottujen lakien alaisista palkoista. Vuodelle 1997 tämä prosenttimäärä on 0,1.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu kustannus otetaan huomioon työntekijäin eläkelain vähimmäiseläketurvan mukaisen vakuutusmaksun sekä lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain ja eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain mukaisen vakuutusmaksun suuruutta määrättäessä.

3 §

Eläketurvakeskus selvittää kalenterivuosittain, miten eläkelaitosten keskinäinen vastuu 1 pykälässä tarkoitetuista kuluista jakautuu noudattaen soveltuvin osin, mitä työntekijäin eläkeasetuksen 16 §:ssä säädetään.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1996

Ministeri
Arja Alho

Vakuutusylitarkastaja
Hillevi Mannonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.