1111/1996

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1996

Laki ajoneuvoverosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Lain soveltamisala

Suomessa rekisteröidystä ajoneuvosta suoritetaan valtiolle ajoneuvoveroa siten kuin tässä laissa säädetään.

2 §
Veronalaiset ajoneuvot

Ajoneuvovero suoritetaan ajoneuvorekisteriin merkitystä henkilö- tai pakettiautosta (M1-, N1-, M1G- ja N1G-luokka) sekä erikoisautosta, jonka suurin sallittu kokonaismassa on enintään 3 500 kiloa. Ajoneuvovero suoritetaan myös ajoneuvosta, jonka olisi tullut olla ajoneuvorekisteriin merkittynä.

Ajoneuvojen luokitteluun ja suurimpaan sallittuun kokonaismassaan sovelletaan tieliikennelain (267/81) nojalla säädettyjä perusteita.

3 §
Verovelvollisuus

Ajoneuvon omistaja tai rekisteriin merkitty haltija on velvollinen suorittamaan ajoneuvosta ajoneuvoveroa. Verovelvollinen on se, joka verokauden alussa on ajoneuvon omistajana tai haltijana tai se, joka tulee ensi kertaa rekisteriin merkittävän, rekisteristä poistettuna olleen ajoneuvon tai verokauden aikana veron alaiseksi muutetun ajoneuvon omistajaksi tai haltijaksi kesken verokautta. Jos rekisteriin on merkitty sekä omistaja että haltija, haltija on verovelvollinen.

Jos ajoneuvoa ei ole rekisteröity tai rekisterissä oleva tieto on virheellinen, verovelvollisena on se, jonka olisi tullut olla rekisterissä omistajana. Jos tätä ei voida osoittaa, vero pannaan maksuun sille, jonka käytössä ajoneuvon on katsottava olleen verokauden alkaessa tai sen aikana.

4 §
Moottoriajoneuvoverosta annetun lain soveltaminen

Tämän lain mukaisen ajoneuvoveron kantoon sovelletaan, mitä moottoriajoneuvoverosta annetussa laissa (722/66) säädetään varsinaisen ajoneuvoveron maksuunpanemisesta ja kantamisesta, jollei tässä laissa tai sen nojalla annettavassa asetuksessa toisin säädetä. Moottoriajoneuvoverosta annettua lakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä sovelletaan myös muutoksenhakuun, veron perintään, ajoneuvon käytön estämiseen veron laiminlyönnin johdosta, verosta vapauttamiseen sekä soveltuvin osin muutoinkin myös menettelyyn ajoneuvoverotuksessa, jollei tässä laissa tai sen nojalla toisin säädetä.

Asetuksella voidaan säätää, että moottoriajoneuvoverosta annetun lain säännöstä ei sovelleta ajoneuvoveroon.

5 §
Verokausi

Ajoneuvoveron verokausi on kalenterivuosi.

Vuoden 1997 ajoneuvoveron verokauden alkamisesta säädetään asetuksella.

6 §
Ajoneuvoveron määrä

Ajoneuvoveron määrä on 500 markkaa ajoneuvosta, joka on otettu käyttöön ennen 1 päivää tammikuuta 1994, ja 700 markkaa ajoneuvosta, joka on otettu käyttöön mainittuna päivänä tai sen jälkeen.

7 §
Veron kantaminen

Ajoneuvovero kannetaan koko verokaudelta 6 §:ssä tarkoitetun määräisenä alentamatta veroa rekisteristä poiston tai muun ajoneuvon käyttämättömyyden perusteella.

Jos ensimmäistä kertaa rekisteriin merkittävää, uudelleen rekisteröitävää tai verokauden aikana veronalaiseksi muutettua ajoneuvoa koskeva verovelvollisuus kuitenkin alkaa kesken verokautta, verosta kannetaan vain se suhteellinen osa, joka vastaa koko verokaudesta verovelvollisuuden alkaessa jäljellä olevaa aikaa päivinä laskettuna. Tällöin veroa kannetaan täysin markoin, kuitenkin vähintään 200 markkaa.

8 §
Verovapaudet

Ajoneuvoverosta ovat vapaat:

1) vastavuoroisuuden ehdolla moottoriajoneuvot, joita käyttää vieraan valtion Suomessa oleva lähetystö tai sellainen konsulinvirasto, jonka päällikkönä on lähetetty konsuli, tai niihin verrattava muu ulkomainen edustusto taikka niihin kuuluva henkilö, joka ei ole Suomen kansalainen;

2) Euroopan yhteisöjen Suomessa sijaitsevien toimielinten ajoneuvot;

3) museoajoneuvot;

4) puolustusvoimien pitämään rekisteriin merkityt sotilasajoneuvot; sekä

5) vientirekisteriin merkityt ajoneuvot.

9 §
Veron palauttaminen eräissä tapauksissa

Autoverolain (1482/94) 51 §:ssä tarkoitetulle invalidille myönnetään vapautus ajoneuvoverosta, joka olisi suoritettava hänen omistamastaan, pääasiallisesti hänen henkilökohtaisessa käytössään olevasta henkilö- tai pakettiautosta. Verovapaus voi koskea samanaikaisesti vain yhtä ajoneuvoa.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu verovapaus myönnetään hakemuksesta. Jos hakemus koskee autoa, josta viimeksi kuluneen kolmen kalenterivuoden aikana on hakijalle myönnetty autoveron palautus, autoverotuksessa myönnettyä verovapautta voidaan pitää selvityksenä 1 momentissa mainittujen edellytysten täyttymisestä. Vero voidaan jättää maksuunpanematta tai palauttaa hakemuksetta, jos mainittu autoveron palautuksen saaja edelleen on auton omistajana.

Jos ajoneuvo luovutetaan verokauden aikana muun kuin 1 momentissa tarkoitetun henkilön käyttöön siten, että luovutuksesta tulisi tehdä merkintä ajoneuvorekisteriin, verovapauden saajalta kannetaan luovutuksen ajankohtana tai luovutusajankohdaksi katsottavana ajankohtana jäljellä olevaa aikaa vastaava vero. Veron määrä lasketaan siten kuin 7 §:n 2 momentissa säädetään.

Viranomaisesta, joka käsittelee tässä pykälässä tarkoitetut hakemukset ja maksuunpanee veron 3 momentissa mainituissa tapauksissa, säädetään asetuksella.

Mitä edellä on säädetty invalidille myönnettävästä verovapaudesta, sovelletaan myös henkilöön, jolle on myönnetty autoverolain 50 §:ssä tarkoitettu autoverosta vapautus oman tai perheenjäsenen sairauden, vian tai vamman aiheuttaman haitan vuoksi tai jolle on myönnetty tieliikennelain 28 b §:ssä tarkoitettu vammaisen pysäköintilupa. Veron palauttamiseen sovelletaan tällöin muutoinkin soveltuvin osin 1―4 momentin säännöksiä.

10 §
Viranomaiset

Ajoneuvoverotuksen yleinen johto kuuluu verohallitukselle. Ajoneuvohallintokeskus toimittaa veron maksuunpanon ja huolehtii veron perimiseen liittyvistä toimenpiteistä.

Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröityjen ajoneuvojen verotuksesta huolehtii Ahvenanmaan lääninhallitus.

Viranomaisten toimivallasta ajoneuvoverotuksessa voidaan tarvittaessa säätää tarkemmin asetuksella.

11 §
Ajoneuvon hyväksyminen katsastuksessa

Jos ajoneuvoveroa on suorittamatta, ajoneuvoa ei hyväksytä vuosikatsastuksessa. Katsastuksen suorittaja määrää maksamattoman veron johdosta ajoneuvon esitettäväksi uudelleenkatsastuksessa jälkitarkastukselle säädetyn ajan kuluessa. Jos vero tällöinkin on suorittamatta, ajoneuvo määrätään ajokieltoon soveltaen tieliikennelain nojalla säädettyä menettelyä.

12 §
Tarkemmat säännökset

Ajoneuvoverotuksessa noudatettavasta menettelystä säädetään tarkemmin asetuksella. Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään, asetuksella voidaan säätää muun muassa veron kannosta, verolipusta, veron suorittamisesta ja kuittauksesta.

13 §
Tarkemmat määräykset

Tarkempia määräyksiä ajoneuvoveron kannosta, veron eräpäivistä, maksupaikoista ja veron suorittamisesta sekä muitakin tätä lakia ja sen 12 §:n nojalla annettavaa asetusta täydentäviä määräyksiä voi antaa asianomainen ministeriö.

14 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä tammikuuta 1997.

Tällä lailla kumotaan eräistä ajoneuvoista suoritettavasta ajoneuvoverosta 18 päivänä helmikuuta 1994 annettu laki (135/94) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 1997 alkavalta verokaudelta sen mukaan kuin asetuksella säädetään.

Ennen tämän lain voimaantuloa vireille tulleeseen veron maksuunpanoon, muutoksenhakuun ja veron perintään noudatetaan kumottua lakia. Myös säännöksiä, joiden nojalla ajoneuvon käyttö on estetty, sovelletaan edelleen tämän lain tultua voimaan, kunnes vero on suoritettu. Sama koskee lain 8 §:ää muiltakin osin.

HE 151/1996
VaVM 41/1996
EV 203/1996

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Arja Alho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.