1079/1996

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1996

Maa- ja metsätalousministeriön päätös maa- ja metsätalousministeriön suoritteista perittävistä maksuista annetun maa- jametsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla  muuttaa maa- ja metsätalousministeriön suoritteista perittävistä maksuista 23 päivänä joulukuuta 1993 antamansa päätöksen (1495/1993) 2 §:n 1 momentin liitteenä olevan maksutaulukon seuraavasti:

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään kiinteät maksut, ovat liitteenä olevasta maksutaulukosta ilmenevät päätökset, todistukset ja valvonta.Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1996

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Nuorempi hallitussihteeri Sinikka
Silén

Liite

MAKSUTAULUKKO

Maa- ja metsätalousministeriön kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

I Päätökset
Eläinlääkärin laillistaminen 150
Erikoiseläinlääkärin oikeudet 150
Väliaikaislupa eläinlääkärintoimen harjoittamiseen
ensimmäisen kerran haettaessa 10
jatkoluvat 50
Maahantuontilupa, lukuunottamatta muusta kuin ETA-valtiosta tuotavia immunologisia eläinlääkkeitä 300
Lupa poiketa eläintautien vastustamiseksi määrätyistä rajoituksista 300
Immunologisia eläinlääkkeitä koskevat luvat:
Lupa immunologisen eläinlääkkeen valmistamiseen 50 000
Lupa immunologisen eläinlääkkeen myyntiin luovuttamiseen (myyntilupa) ja myyntiluvan saaneen immunologisen eläinlääkkeen antigeenimuutos
― uusi valmiste, joka on aikaisemmin hyväksytty muussa ETA-valtiossa direktiivin 81/851/ETY mukaisesti 6 000
― uusi valmiste, jonka ainesosat sisältyvät aikaisemmin myyntiluvan saaneeseen valmisteeseen 3 000
Myönnettyihin myyntilupiin kohdistuvat muut kuin antigeenejä koskevat muutokset
― muutos koostumuksessa 3 000
― muu muutos 500
Myyntiluvan uusiminen 3 000
Lupa immunologisen eläinlääkkeen osiinjakamisen, pakkaamisen ja merkitsemisen eri toimiin, jos ei sisälly edellä mainittuun valmistuslupaan 500
Immunologisen eläinlääkkeen käyttölupa 300
Eläinkoelupa 600
Vapautus koe-eläinkurssin suorittamisesta 300
Eläinten keinollista lisäämistä koskeva lupa 250
Lupa poiketa metsänviljelyaineiston alkuperäluokituksesta 250
Perintökaaren 25 luvun 8 §:ssä tarkoitettu lausunto 1 500
Hinnanerokorvauksen, hinnanalennuskorvauksen ja varastointituen maksamista koskevat päätökset 300
Metsästyslain ja -asetuksen mukaan hakemuksesta annettavat muut kuin 1 §:ssä tarkoitetut päätökset 300
Kalastuslain (503/51) mukaan hakemuksesta annetut päätökset 300
Porotalouslain ja muun vastaavan lainsäädännön mukainen luovutuslupa 300
Yhteismetsälain mukaiset päätökset:
Lupa maan luovuttamiseen ja myyntiin 200
Osakaskunnan sääntöjen vahvistaminen 200
Vahvistettujen sääntöjen osamuutos 100
Lain 5 §:ssä tarkoitetut luvat 500
Torjunta-ainelain 5 a §:n mukainen toimilupa ja torjunta-aineen lentolevityssuunnitelmaa koskeva poikkeuslupa 200

Maksu peritään myös silloin, kun haettua lupaa ei myönnetä.

Zoonoosien vastustamiseksi tarvittavien immunologisten eläinlääkkeiden sekä tuotantoeläimille käytettävien immunologisten eläinlääkkeiden osalta maksu myyntiluvasta, sen muutoksista ja uusimisesta peritään 300 markan suuruisena, jos tämä on tarpeen sellaisten immunologisten eläinlääkkeiden, joiden käyttö on vähäistä, mutta joiden saatavuus on eläintautien vastustamiseksi kuitenkin tärkeätä, saatavuuden varmistamiseksi markkinoilla.

II Todistukset
Eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston toimialaan kuuluvat vienti- ja muut todistukset
ensimmäinen 100
seuraavat 10
Muu todistus, joka annetaan erillisenä asiakirjana tai kirjoitetaan viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan 50

III Valvonta

Teurasruhojen luokituksen vuotuisena valvontamaksuna peritään perusmaksua 10 000 mk sekä lisämaksua teurastetulta ja luokitellulta nautaeläimeltä 2,30 mk ja sialta 10 penniä.

Valvontamaksu peritään kaksi kertaa vuodessa maa- ja metsätalousministeriölle lähetettävien raporttien perusteella. Perusmaksu peritään puoliksi kummankin kannon yhteydessä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.