1042/1996

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 1996

Asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä

muutetaan valtion talousarviosta 11 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1243/1992) 65 ja 69 § ja 70 §:n 2 momentti, näistä 65 § sellaisena kuin se on 28 päivänä lokakuuta 1994 annetussa asetuksessa (927/1994), sekä

lisätään valtion tilinpäätöstä koskevan väliotsikon edelle uusi 65 a § seuraavasti:

65 §

Tilivirastojen ja ministeriön määräämien hallinnonalansa muiden virastojen ja laitosten samoin kuin talousarvion ulkopuolella olevien rahastojen on tehtävä vuosittain maaliskuun loppuun mennessä edelliseltä varainhoitovuodelta toimintakertomus. Ministeriön velvollisuudesta laatia toimintakertomus sekä toimintakertomuksen sisällöstä säädetään 65 a §:ssä.

Toimintakertomuksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot viraston, laitoksen tai talousarvion ulkopuolella olevan rahaston toiminnasta ja sen tulee sisältää

1) katsaus viraston, laitoksen tai rahaston toimintaan ja etenkin siinä tapahtuneisiin muutoksiin varainhoitovuoden aikana;

2) toiminnan tuloksellisuuden kuvaus tunnuslukuineen ja vertailut tulostavoitteisiin;

3) tiedot maksullisen toiminnan kannattavuudesta ja vertailut asetettuihin tavoitteisiin;

4) tilinpäätöksen laskelmien tarkastelu; sekä

5) selostus sisäisen valvonnan järjestämisestä ja valvontatoiminnan yleiskatsaus.

65 a §

Kunkin ministeriön on laadittava vuosittain huhtikuun loppuun mennessä edelliseltä varainhoitovuodelta toimintakertomus, joka koskee ministeriön koko toimialaa.

Toimintakertomuksen tulee sisältää

1) kuvaus ministeriön hallinnonalan palvelu- ja tuotantotoiminnan vaikuttavuuden, laadun ja taloudellisuuden kehityksestä;

2) selvitys hallinnonalalle siirtomenoihin myönnettyjen määrärahojen vaikuttavuudesta;

3) katsaus ministeriön toimialaan kuuluvaan liike- ja muuhun taloudelliseen toimintaan;

4) tiedot ministeriön toiminnasta noudattaen soveltuvin osin mitä 65 §:n 2 momentissa säädetään; sekä

5) selostus muista ministeriön hallinnonalalla suoritetuista keskeisistä toimenpiteistä.

69 §

Viraston ja laitoksen johdon on huolehdittava, että sisäinen valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Tilivirastona toimivan viraston ja laitoksen osalta velvollisuus koskee myös sille kuuluvien tilivirastotehtävien sisäisen valvonnan järjestämistä.

70 §

Taloussääntöön sisällytetään määräykset kirjanpidon, muun laskentatoimen, maksuliikkeen ja varallisuuden hoidon sekä muiden varainsiirto- ja -hallintajärjestelmien sisäisistä varmistus-, tarkkailu- ja raportointijärjestelmistä (sisäinen tarkkailu). Lisäksi taloussääntöön tai erilliseen sisäisen tarkastuksen ohjesääntöön otetaan määräykset mainittujen järjestelmien ja tiliviraston sekä viraston ja laitoksen oman ja sen vastuulla olevan muun toiminnan tarkastuksesta (sisäinen tarkastus).


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Tämän asetuksen 65 ja 65 a §:ää sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1997 laadittavaan toimintakertomukseen, mihin asti sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen toimeenpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Valtiovarainministeri
Sauli Niinistö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.