960/1996

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1996

Asetus lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä

Oikeusministerin esittelystä säädetään 12 päivänä huhtikuuta 1995 annetun maakaaren (540/95), lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä 27 päivänä maaliskuuta 1987 annetun lain (353/87) 17 ja 22 §:n ja maakaaren voimaanpanosta 12 päivänä huhtikuuta 1995 annetun lain (541/95) 20 §:n nojalla:

1 luku

Soveltamisala

1 §

Tässä asetuksessa säädetään maakaaressa (540/95) tarkoitetusta lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä samoin kuin siinä tarkoitettujen kirjaamisasioiden käsittelystä.

Mitä tässä asetuksessa säädetään kiinteistöstä, koskee soveltuvin osin kiinteistön määräalaa ja muuta kirjauksen kohdetta.

2 luku

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tiedot

2 §

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterissä kirjaamistiedot merkitään jokaisesta kiinteistöstä tai muusta kirjauksen kohteesta erikseen.

Kirjaukset merkitään kiinteistörekisterin mukaisen kiinteistötunnuksen kohdalle. Määräalaan kohdistuvat kirjaukset merkitään kiinteistörekisterin pitäjän antaman määräalatunnuksen kohdalle ja erityiseen oikeuteen kohdistuvat kirjaukset kirjaamisviranomaisen antaman laitostunnuksen kohdalle.

3 §

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin merkitään:

1) hakemustietoja;

2) ratkaisutietoja;

3) muistutustietoja; ja

4) saantotietoja.

4 §

Hakemuksesta merkitään asian laatu, vireilletulopäivä ja asianumero.

Asian laadusta merkitään, koskeeko hakemus:

1) lainhuudatusta;

2) erityisen oikeuden kirjaamista, kirjauksen muuttamista tai poistamista;

3) kiinnityksen vahvistamista, sen muuttamista tai kuolettamista; taikka

4) rekisteriin merkityn ratkaisun täsmentämistä tai virheen korjaamista taikka muuta rekisteriin merkittävää tietoa.

Jos samalla hakemusasiakirjalla haetaan useita kirjauksia, jokaista kirjattavaa asiaa käsitellään omana hakemuksenaan.

5 §

Lainhuutohakemuksesta merkitään:

1) lainhuudon hakija;

2) saantomies;

3) saannon laatu, saantokirjan päiväys tai, jollei saantokirjaa ole, saantopäivä;

4) kohde; ja

5) kauppahinta tai muu vastike.

Jollei määräalalle ole annettu määräalatunnusta ennen hakemuksen vireilletuloa, merkinnät tehdään kantakiinteistön kohdalle. Kirjaamisviranomaisen on pyydettävä kiinteistörekisterin pitäjää viipymättä antamaan tunnus.

Jos kiinteistö on hankittu yhteisesti, lainhuuto myönnetään hakijan määräosaan saantokirjan mukaisesti tai, jollei osuuden suuruus käy ilmi saantokirjasta, pääluvun mukaiseen osuuteen.

6 §

Erityisen oikeuden kirjaamista koskevasta hakemuksesta merkitään:

1) erityisen oikeuden haltija;

2) oikeuden tai sopimuksen laatu ja sen pääasiallinen sisältö sekä kirjauksen voimassaoloaika;

3) sopimuksen tai muun oikeuden perustamisasiakirjan päiväys;

4) kohde; ja

5) etusija.

Erityiselle oikeudelle annetaan kirjausta haettaessa laitostunnus, jos se voi olla kiinnityksen kohteena.

Maakaaren 14 luvun 4 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu rakennuksen tai laitoksen luovuttamista koskeva kirjaus tehdään sekä kiinteistön että erityisen oikeuden kohdalle.

7 §

Erityisen oikeuden kirjauksen muuttamista tai poistamista koskevasta hakemuksesta merkitään sen ratkaisun päivämäärä ja asianumero, johon muutos kohdistuu, sekä muutoksen sisältö.

Kiinnityskelpoisen vuokra- tai käyttöoikeuden siirtoa koskevasta hakemuksesta merkitään 5 §:ssä tarkoitetut tiedot.

8 §

Kiinnityksen vahvistamista koskevasta hakemuksesta merkitään:

1) kiinnityksen rahamäärä;

2) kohde;

3) etusija; ja

4) panttikirjan haltija.

Kiinnityksen muuttamista tai kuolettamista koskevasta hakemuksesta merkitään sen ratkaisun päivämäärä ja asianumero, johon muutos kohdistuu, sekä muutoksen sisältö. Panttikirjan uudesta haltijasta samoin kuin panttikirjan vaihtamisesta ja kuoletetun panttikirjan sijaan annetusta panttikirjasta tehdään merkintä kyseisen kiinnityksen kohdalle.

9 §

Etusijasta merkitään:

1) päivä, josta kiinnitys tai erityisen oikeuden kirjaus tuottaa etusijan; ja

2) kiinnitysten ja erityisten oikeuksien kirjausten keskinäistä etusijaa koskeva ratkaisu.

10 §

Rekisteriin merkityn ratkaisun täsmentämistä tai virheen korjaamista taikka muuta rekisteriin merkittävää tietoa koskevassa asiassa merkitään:

1) sen ratkaisun päivämäärä ja asianumero, jonka täsmentämisestä tai korjaamisesta on kyse taikka johon sisältyviä tietoja rekisteriin merkittävä tieto täydentää; ja

2) täsmennyksen tai korjauksen sisältö taikka merkittäväksi pyydetty tieto.

11 §

Lainhuudon saajasta, panttikirjan haltijasta ja muusta rekisteriin merkittävästä henkilöstä merkitään nimi ja henkilötunnus tai kaupparekisterinumero taikka muu vastaava tunnus sekä mahdollinen liike- ja yhteisötunnus.

12 §

Ratkaisutietoina merkitään:

1) päätös, jolla hakemus jätetään lepäämään;

2) asian raukeaminen;

3) kirjaamisasian ratkaisu;

4) muutoksenhakutuomioistuimen antama ratkaisu; sekä

5) muu näihin verrattava ratkaisu.

Rekisteriin on merkittävä se päivä, jona asia on ratkaistu tai kirjaus on tehty. Lepäämään jättämistä koskevasta päätöksestä merkitään myös asian uusi käsittelypäivä sekä lepäämään jättämisen peruste.

Jollei kirjaamisasiaa ole kokonaan ratkaistu hakijan vaatimuksen mukaan, rekisteriin on merkittävä, että ratkaisu poikkeaa hakemuksesta.

13 §

Muistutustietoina merkitään:

1) ulosmittaus, turvaamistoimenpide, konkurssi ja yrityssaneeraus;

2) vallintarajoitus ja sen peruste;

3) etuosto-oikeuden käyttäminen, lunastuslupa ja muut vastaavat viranomaisen päätökset;

4) lakisääteinen panttioikeus;

5) korjaamis- tai muutoksenhakuasian vireilläolo;

6) kiinteistön omistusta tai kirjausta koskevan riita-asian vireilläolo sekä asiassa annettu ratkaisu ja sen lainvoimaisuus;

7) lainhuudatuksen ulkopuolelle jäävän kiinteistön omistaja ja kiinteistöä hallinnoiva viranomainen; sekä

8) muu oikeutta tai rasitusta koskeva tieto, joka on säädetty merkittäväksi lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tai sitä vastaaviin aikaisempiin rekistereihin taikka joka selventää kirjausta.

14 §

Saantotietoina merkitään:

1) luovuttaja ja luovutuksensaaja;

2) luovutuskirjan päiväys ja vastike;

3) luovutetun määräosan suuruus, määräalatunnus ja muut kohteen yksilöimiseksi tarpeelliset tiedot; sekä

4) esisopimus samoin kuin muita rekisterin pitämisen kannalta tarpeellisia tietoja.

Tiedot kiinteistöluovutuksista merkitään rekisteriin maanmittaustoimiston tai kiinteistörekisterin pitäjän ilmoitusten perusteella. Muista saannoista vastaavat tiedot merkitään pesänjakajan, pakkohuutokaupan pitäjän tai maanmittaustoimiston ilmoituksen nojalla.

Saantoa koskevat merkinnät poistetaan, kun lainhuuto on myönnetty. Jos merkinnän peruste ei ole enää voimassa tai jos merkintä saannosta on muutoin virheellinen, kirjaamisviranomaisen tekee tarpeelliset korjaukset merkintöihin.

3 luku

Kirjaamisasian käsittely sekä lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin pitäminen

15 §

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin merkitään 4 §:ssä tarkoitetut tiedot heti hakemuksen vireilletulon jälkeen.

16 §

Kirjaamisasioista pidetään päiväkirjaa, johon hakemukset merkitään päivittäin niiden saapumisjärjestyksessä.

Päiväkirjaan merkitään hakemuksen ja sen kohteen yksilöimiseksi tarvittavat tiedot. Päiväkirjaan merkitään myös tietoja asian käsittelystä sekä siitä, milloin asia on otettava uudestaan käsiteltäväksi.

Päiväkirjaa pidetään automaattisen tietojen käsittelyn avulla, lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tulosteina tai muulla käräjäoikeuden määräämällä tavalla.

17 §

Hakijan tai muun asiaan osallisen suullisesti esittämät vaatimukset ja niiden perustelut samoin kuin muut lausumat merkitään asiakirjavihkoon. Tarvittaessa voidaan laatia erillinen pöytäkirja.

18 §

Asiakirjavihkoon otetaan ratkaisun perusteena olevat asiakirjat ja tiedot muusta asiassa esitetystä selvityksestä sekä toimituskirjana annettua todistusta vastaava tuloste tai jäljennös erillisestä päätöksestä. Asiakirjavihkoon sisällytetään myös tieto asiamiehestä, täydennyskehotuksesta ja muu näihin verrattava tieto asian käsittelystä.

Hakemuksen perusteena olevasta saantokirjasta tai muusta asiakirjasta, jonka hakija haluaa takaisin, otetaan tarvittaessa jäljennös asiakirjavihkoon hakijan kustannuksella.

Asiakirjavihkot arkistoidaan vuosittain asianumeron mukaisessa järjestyksessä.

19 §

Asiakirjavihkoon liitetään kirjaamisasian yhteydessä esitetty selvitys suoritetusta verosta ja veron määräytymisen perusteista. Erillinen päätös leimaveron määräämisestä annetaan vain hakijan pyynnöstä.

Jos lainhuuto voidaan myöntää tuomioistuimen tai muun viranomaisen ilmoituksen perusteella, kirjaamisviranomaisen on tarvittaessa kehotettava kiinteistön saajaa esittämään selvitys veron suorittamisesta.

20 §

Muistutustiedot samoin kuin niitä koskevat muutokset merkitään rekisteriin ilmoituksen perusteella tai kirjaamisviranomaisen omasta aloitteesta.

Ilmoituksen merkitsemisessä noudatetaan soveltuvin osin, mitä hakemuksesta säädetään.

21 §

Lakisääteinen panttioikeus kirjataan, jos saaminen on suurempi kuin viisi tuhatta markkaa kiinteistöltä. Saaminen kirjataan edellä mainitun estämättä, jos saaminen on tuomioistuimen päätöksen mukaisesti suoritettava määräajoin.

Lakisääteistä panttioikeutta koskevassa ilmoituksessa on mainittava:

1) kiinteistö, joka vastaa saamisesta;

2) saamisen rahamäärä ja sen syntymisen ajankohta;

3) velallinen;

4) velkoja ja tämän yhteystiedot; sekä

5) viranomaisen päätös tai muu saamisen peruste ja se lainkohta, jonka nojalla lakisääteistä panttioikeutta vaaditaan.

Lakisääteistä panttioikeutta koskeva kirjaus muutetaan tai se poistetaan velkojan ilmoituksen taikka tämän antaman suostumuksen perusteella. Kirjaus poistetaan myös, jos kiinteistön omistaja osoittaa saamisen kokonaan maksetuksi.

22 §

Kun kiinnitys kuoletetaan, kirjaamisviranomaisen on mitätöitävä ja arkistoitava kiinnityksestä annettu panttikirja. Samoin menetellään, kun uusi panttikirja annetaan panttikirjan vaihtamisen tai kiinnityksen muuttamisen vuoksi.

Kirjaamisviranomainen merkitsee kiinnityksen tai muun kirjauksen kuoletetuksi tai poistetuksi pakkohuutokaupan toimittajan tekemän ilmoituksen mukaisesti. Jos pakkotäytäntöönpanossa on myyty alue ulosmitatusta kiinteistöstä, ulosmittaus merkitään määräalan osalta päättyneeksi ja kiinnitys poistetaan sen osalta huutokaupantoimittajan ilmoituksen perusteella, vaikka määräalaan ei ole haettu lainhuutoa.

Jos kiinnitys tai muu kirjaus on poistettava tai sitä on muutettava lunastuksen tai kiinteistönmuodostuksen yhteydessä tehdyn lainvoimaisen päätöksen vuoksi, kirjaamisviranomainen tekee tarvittavat muutokset kirjauksiin viranomaisen ilmoituksen mukaisesti. Muutetusta kiinnityksestä annetaan uusi panttikirja vain, jos kirjaamisviranomaiselle toimitetaan alkuperäinen panttikirja.

23 §

Kun määräala on lainhuudatettu, kirjaamisviranomaisen on ilmoitetttava siitä toimivaltaiselle maanmittaustoimistolle. Jos määräala on asemakaavan mukaan tontiksi tai yleiseksi alueeksi muodostettavalla alueella, tieto myönnetystä lainhuudosta toimitetaan kiinteistöinsinöörille.

Kirjaamisviranomaisen on toimitettava yrityskiinnitysrekisterin pitäjälle tieto maakaaren 14 luvun 5 §:ssä tarkoitetusta ainesosien ja tarpeiston määritystä koskevasta kirjauksesta.

24 §

Jos aikaisempi lainhuudon saaja on kiinteistön luovutuksessa pidättänyt itselleen määräalan, lainhuutotiedot siirretään koskemaan määräalaa, kun kiinteistön saannolle myönnetään lainhuuto.

Kirjaamisviranomainen voi omasta aloitteestaan siirtää kirjauksen vastaamaan muuttunutta kiinteistöjaotusta tai tehdä muita selventäviä merkintöjä kirjauksen kohteesta, josta se on tarpeen kirjaamisjärjestelmän selvyyden vuoksi. Kirjaamisviranomainen voi antaa myös uuden laitostunnuksen tai yhdistää samalle vuokraoikeudelle annetut eri laitostunnukset.

Kohteen selventämisen edellytyksenä on, ettei se heikennä oikeudenhaltijoiden asemaa. Tarvittaessa asiaan osallisille on varattava tilaisuus tulla kuulluiksi ennen merkintöjen tekemistä taikka ilmoitettava tehdyistä merkinnöistä.

25 §

Siirtäessään rekisterimerkinnän arkistoitavaksi kirjaamisviranomaisen on tarvittaessa varattava rekisteriin merkitylle oikeudenhaltijalle tilaisuus tulla kuulluksi.

Arkistoitavaksi siirretyt rekisterimerkinnät on säilytettävä.

4 luku

Toimituskirjat ja todistukset

26 §

Toimituskirjasta on käytävä ilmi ratkaisun sisältö, kirjaamisviranomaisen nimi ja ratkaisupäivä. Toimituskirjan allekirjoittaa ratkaisun tekijä.

Silloin kun ratkaisusta annetaan erillinen päätös, päätöksessä on oltava myös lyhyt selostus asiasta, ratkaisun perustelut ja sovelletut lainkohdat.

27 §

Panttikirjasta on käytävä ilmi kiinnitetty kiinteistö tai muu kiinnityksen kohde, kiinnityksen rahamäärä kirjaimin ja numeroin ilmoitettuna sekä hakemuksen vireilletulopäivä ja asianumero. Panttikirja vahvistetaan ratkaisijan allekirjoituksella.

Kiinnityksen muuttamisen tai panttikirjan vaihtamisen vuoksi annettavaan panttikirjaan merkitään kiinnityksen voimassaoleva kohde ja sisältö sekä vireilletulopäivä ja asianumero alkuperäisestä ja viimeksi tehdystä hakemuksesta.

Panttikirjaan merkitään kiinnitysasian yhteydessä suoritetun leimaveron määrä. Jos kiinnityksiä yhdistetään tai jaetaan, leimaveroa koskeva merkintä tehdään vastaamaan kiinnitysten pääomia.

28 §

Lainhuutotodistukseen merkitään tiedot kiinteistöön viimeksi myönnetystä lainhuudosta ja vireillä olevasta lainhuutohakemuksesta sekä muusta kiinteistön, sen osan tai määräalan saantoa koskevasta merkinnästä rekisterissä.

Jos kiinteistöä ei ole lainhuudatettu, todistukseen merkitään tiedot viimeksi myönnetystä lainhuudosta siihen kiinteistöön, josta kyseinen kiinteistö on muodostettu.

Jos lainhuuto koskee kiinteistön määräosaa, lainhuutotodistukseen merkitään myös tiedot kiinteistön muuhun osaan myönnetystä lainhuudosta.

Lainhuutotodistuksesta on käytävä ilmi, jos rekisterissä on merkintä kiinteistön vallintaa rajoittavasta päätöksestä tai sopimuksesta.

29 §

Kiinnityskelpoisesta vuokra- tai käyttöoikeudesta annettavaan todistukseen merkitään oikeuden sisällöstä ja perustamisesta kirjatut tiedot sekä tiedot viimeksi kirjatusta oikeuden siirrosta ja vireillä olevasta kirjaamishakemuksesta. Todistuksesta on lisäksi käytävä ilmi 28 §:n 3 ja 4 momenttia vastaavat seikat vuokra- tai käyttöoikeudesta.

30 §

Rasitustodistuksesta on käytävä ilmi kiinteistöön kohdistuvista oikeuksista ja rasituksista:

1) kiinnityksen rahamäärä ja panttikirjan haltija;

2) kirjatun erityisen oikeuden laatu ja pääasiallinen sisältö sekä kirjauksen voimassaoloaika ja oikeudenhaltija;

3) vireillä oleva kiinnitystä tai erityisen oikeuden kirjaamista koskeva hakemus; ja

4) lakisääteinen panttioikeus ja muu lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin merkitty muistutustieto.

Kiinnityksistä ja muista kirjauksista on käytävä ilmi niiden etusija ja kohde. Jos kiinteistöön kohdistuu emäkiinteistöön vahvistettu kiinnitys, rasitustodistukseen merkitään, mikä muodostuneista kiinteistöistä on kiinteistörekisteriin merkitty kantakiinteistöksi.

Kiinnityksestä ja muusta kirjauksesta merkitään vireilletulopäivä sekä asianumero alkuperäisestä ja viimeksi tehdystä hakemuksesta.

Rasitustodistus annetaan yhdestä kiinteistöstä tai muusta kirjauksen kohteesta.

31 §

Kaikilla kirjaamisviranomaisilla on oikeus antaa 28―30 §:ssä tarkoitettuja todistuksia kiinteistön sijaintipaikasta riippumatta. Sama koskee maistraattia, maanmittaustoimistoa sekä kuntaa, jolla on tekninen käyttöyhteys lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin.

Oikeusministeriö voi päättää, että 1 momentissa tarkoitettuja todistuksia saa antaa myös muu viranomainen, jolla on tekninen käyttöyhteys lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetuista todistuksista perittävistä maksuista säädetään tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa asetuksessa (774/93).

32 §

Edellä 26 §:n 1 momentissa ja 27― 31 §:ssä tarkoitetut toimituskirjat ja todistukset annetaan lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tulosteina. Toimituskirja voidaan merkitä myös vuokrasopimukseen tai muuhun asiakirjaan.

Jollei todistus sisällä kaikkia niitä tietoja, jotka siihen asetuksen mukaan pitäisi merkitä, tulee siitä todistuksessa mainita.

Todistus on päivättävä ja siinä on oltava todistuksen antaneen viranomaisen nimi. Todistuksen antajan on allekirjoitettava todistus.

33 §

Kirjaamisviranomainen voi antaa lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä muitakin kuin 28-30 §:ssä tarkoitettuja todistuksia.

5 luku

Oikeusministeriön tehtävät

34 §

Kiinteistön siirtyessä kunnallisen jaotuksen tai alioikeuspiirijaon muutoksen takia toisen kirjaamisviranomaisen toimialueelle oikeusministeriö huolehtii tarvittavista toimista rekisterinpidon siirtämiseksi.

35 §

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä annetun lain (353/87) 17 §:ssä tarkoitettuja oikeusministeriön tehtäviä ovat:

1) verotusmenettelystä annetun lain (1558/95) 18 §:n 5 momentissa tarkoitettujen tietojen toimittaminen verohallinnolle;

2) väestötietoasetuksen (886/93) 17 §:ssä tarkoitettujen ilmoitusten toimittaminen väestötietojärjestelmään; ja

3) tilastolain (62/94) 11 §:ssä tarkoitettujen tietojen antaminen tilastokeskukselle.

36 §

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä saa teknisen käyttöyhteyden avulla luovuttaa tietoja tuomioistuimelle, kunnalle, kiinteistönmuodostamistehtäviä hoitavalle viranomaiselle sekä ulosotto- ja veroviranomaiselle.

Oikeusministeriö voi lisäksi hakemuksen perusteella myöntää luvan lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tietojen saamiseen teknisen käyttöyhteyden avulla sille, joka tarvitsee tietoja yhdyskuntasuunittelua, kiinteistönvälitystä, luoton myöntämistä ja valvontaa taikka muuta näihin verrattavaa kiinteistöihin liittyvää tarkoitusta varten. Käyttöluvassa voidaan antaa määräyksiä tietojen hakuperusteesta ja muista rekisterin käyttöä koskevista ehdoista sekä valvonnasta.

37 §

Tuomioistuin, ulosottoviranomainen ja kiinteistönmuodostamistehtäviä hoitava viranomainen saa toimittaa ilmoituksia automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tietojärjestelmään oikeusministeriön tarkemmin määräämällä tavalla.

Oikeusministeriö voi antaa myös muulle viranomaiselle luvan toimittaa ilmoituksia lakisääteisestä panttioikeudesta tai vallintarajoituksesta sekä luottolaitokselle ja siihen verrattavalle yhteisölle luvan toimittaa panttioikeuden haltijaa koskevia ilmoituksia lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tietojärjestelmään.

Kirjaamisviranomainen voi antaa muun kuin ratkaisun tiedoksi lähettämällä sen sähköisenä viestinä, jos vastaanottajalla on oikeus toimittaa ilmoituksia lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tietojärjestelmään.

6 luku

Maakaaren voimaantuloon liittyvät säännökset

38 §

Kun kiinnitetty velkakirja tai muu saamistodiste vaihdetaan panttikirjaksi, merkinnät asiakirjan laadusta, päiväyksestä ja numerosta sekä koroista ja perimiskuluista siirretään arkistoitavaksi.

Panttikirjaksi vaihtamisen yhteydessä kirjaamisviranomainen mitätöi velkakirjassa tai muussa saamistodisteesssa olevan kiinnitystodistuksen samoin kuin merkinnän leimaveron suorittamisesta. Kiinnitetty haltija- tai määrännäisvelkakirja arkistoidaan, jollei hakija perustellusta syystä pyydä sen palauttamisesta.

Jos yhteiskiinnitys on vahvistettu eri kirjaamisviranomaisten toimialueella sijaitseviin kiinteistöihin, kirjaamisviranomaisen on ilmoitettava panttikirjaksi vaihtamista koskevan hakemuksen vireilletulosta toiselle kirjaamisviranomaiselle ja toimitettava sille jäljennös asiakirjavihkosta jatkokäsittelyä varten.

7 luku

Erinäiset säännökset

39 §

Tarkemmat ohjeet lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin pitämisestä ja sen perustamisesta antaa tarvittaessa oikeusministeriö.

40 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Tällä asetuksella kumotaan lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä sekä saantorekisteristä 8 päivänä huhtikuuta 1988 annettu asetus (306/88) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Kari Häkämies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.