942/1996

Annettu Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 1996

Asetus kiinteistötoimitusmaksusta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään kiinteistötoimitusmaksusta 12 päivänä huhtikuuta 1995 annetun lain (558/1995) nojalla:

1 §

Kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain (558/1995) 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuun työaikaan ei lueta aikaa, joka on kulunut matkaan toimituspaikalle ja sieltä pois.

2 §

Kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain 3 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu yleiskustannuskorvaus on 105 prosenttia työaikakorvauksesta.

3 §

Isojaosta ja verollepanosta sekä valtion maalla olevien vuokra-alueiden lunastamisesta Inarin, Enontekiön ja Utsjoen kunnissa annetun lain (157/1925) mukaan muodostetuilla tiloilla suoritetusta lohkomis- ja halkomistoimituksesta määrättävä kiinteistötoimitusmaksu alennetaan 30 prosenttia niiden toimituksessa muodostettujen tilojen osalta, jotka toimituksessa kartoitetaan ensi kerran.

4 §

Kiinteistötoimitusmaksu sellaisen toimituksen osalta, joka on jätetty sikseen tai peruutettu, määrätään työaikakorvauksena ja yleiskustannuskorvauksena, kuitenkin enintään vastaavasta suoritetusta toimituksesta perittävän toimituskorvauksen suuruisena.

5 §

Valtiolle tulevan kiinteistötoimitusmaksun, viivästyskoron, perimiskulujen ja viivästysmaksun perimisestä huolehtii maanmittaustoimisto. Kunnalle tulevien vastaavien saatavien perimisestä huolehtii kunnan kiinteistörekisterin pitäjä.

Kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain 1 §:ssä tarkoitetusta toimenpiteestä tai tehtävästä, jota ei ole suoritettu toimituksen yhteydessä, määrää kiinteistötoimitusmaksun toimenpiteen tai tehtävän suorittanut viranomainen.

6 §

Jos luonnollisen henkilön tai kuolinpesän suoritettavaksi tuleva muu kuin kiinteistötoimitusmaksutaksaan perustuva kiinteistötoimitusmaksu on vähintään 6 000 markkaa, peritään se kolmena eränä.

Muu kuin kiinteistötoimitusmaksutaksaan perustuva kiinteistötoimitusmaksu tai sen ensimmäinen erä on suoritettava kuukauden, toinen erä kolmen kuukauden ja kolmas erä viiden kuukauden kuluessa siitä, kun lasku on postitse lähetetty tai muulla tavalla toimitettu maksuvelvolliselle.

7 §

Jollei enintään 6 000 markan suuruista kiinteistötoimitusmaksua suoriteta määräajassa, peritään maksun lisäksi viivästyskoron ja perimiskulujen sijasta viivästysmaksuna 300 markkaa. Jos kiinteistötoimitusmaksu on suurempi kuin 6 000 markkaa, perittävän viivästyskoron lisäksi peritään perimiskuluina 200 markkaa. Jos viivästys on vähäinen, viivästysmaksu, viivästyskorko ja perimiskulut voidaan jättää perimättä.

Jos kiinteistötoimitusmaksu joudutaan perimään ulosottotoimin, perittävän viivästyskoron lisäksi peritään 1 momentissa mainittujen viivästysmaksun ja perimiskulujen sijasta perimiskuluina 400 markkaa.

8 §

Kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain 11 §:ssä tarkoitettua lykkäystä haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on selvitettävä hakijan taloudellinen asema ja muut asiaan vaikuttavat seikat. Hakemus on toimitettava viimeistään maksun eräpäivänä maanmittaustoimistolle kun maksun saajana on valtio ja kunnan kiinteistörekisterinpitäjälle kun maksun saajana on kunta.

Lykkäystä voidaan myöntää enintään kaksi vuotta.

9 §

Keskeneräisestä toimituksesta perittävään kiinteistötoimitusmaksun osamaksuun sovelletaan, mitä kiinteistötoimitusmaksusta säädetään.

10 §

Kiinteistötoimitusmaksun ennakkoa voidaan periä tai vakuus kiinteistötoimitusmaksun suorittamisesta voidaan vaatia ennen toimitusmääräyksen antamista tai toimituksen kestäessä, jos tämä on perusteltavissa hakijan taloudellisilla seikoilla, arvioidun maksun suuruudella tai muulla erityisellä syyllä.

Lykkäyksen myöntäjä voi vaatia vakuuden antamista myös silloin, kun myönnetään lykkäystä kiinteistötoimitusmaksun suorittamiseen.

Ennakko tai vakuus voi olla enintään arvioidun maksun suuruinen. Vakuudeksi saadaan hyväksyä vain rahatalletus taikka rahatai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Kiinteistötoimitusmaksun ennakosta tai annettavasta vakuudesta päättää maanmittaustoimisto tai kunnan kiinteistörekisterin pitäjä, milloin ennakko suoritetaan tai vakuus asetetaan ennen toimitusmääräyksen antamista ja toimitusinsinööri, milloin tämä tapahtuu toimituksen vireille tulon jälkeen. Ennakkomaksuun sovelletaan muutoin, mitä kiinteistötoimitusmaksusta säädetään.

11 §

Jos kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain 12 a §:ssä tarkoitettu suoritus on pienempi kuin 30 markkaa, sitä ei palauteta.

12 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.