941/1996

Annettu Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 1996

Asetus maaseutuelinkeinoasetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

muutetaan 8 päivänä helmikuuta 1991 annetun maaseutuelinkeinoasetuksen (248/91) 15 § ja 21 §:n 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 15 § muutettuna 12 päivänä helmikuuta 1996 ja 12 päivänä heinäkuuta 1996 annetuilla asetuksilla (94 ja 528/96) ja 21 §:n 4 momentti mainitussa 12 päivänä helmikuuta 1996 annetussa asetuksessa, ja

lisätään asetukseen uusi 15 a ja 15 b § sekä 21 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 12 päivänä helmikuuta 1996 annetussa asetuksessa, uusi 5 momentti seuraavasti:

15 §
Maatilojen investointien tukeminen

Samaan investointiin voidaan myöntää tukea muut toimenpiteet mukaan lukien yhteensä enintään rakenneasetuksen 7 artiklan 2 kohdan 2 alakohdassa tarkoitettu määrä neljänneksellä alennettuna. Kokonaistukitoimenpiteisiin on tällöin laskettava mukaan:

1) 15 a, 15 b tai 16 §:ssä tarkoitettu tuki;

2) valtionlainan tai korkotukilainan velkakirjan leimaverovapaus; ja

3) maaseutuelinkeinolain 33 §:ssä tarkoitettuun valtiontakaukseen sisältyvä tuki.

Tukea ei saa myöntää eikä muita 1 momentissa tarkoitettuja toimenpiteitä kohdistaa niihin investoinnin tai investointien kustannuksiin, jotka kuuden vuoden ajanjaksona ylittävät 528 000 markkaa henkilötyövuotta ja 1 057 000 markkaa maatilaa kohden.

15 a §
Maatilojen investointituen kohteet

Maatilatalouden tuotannollisiin käyttö- ja vaihto-omaisuusinvestointeihin voidaan myöntää tukea, jos investointi täyttää rakenneasetuksen 12 artiklan 4 kohdan mukaiset tuen myöntämisen edellytykset.

Maatilatalouden harjoittajille, jotka täyttävät rakenneasetuksen 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut edellytykset, voidaan myöntää tukea kiinteitä käyttöomaisuusinvestointeja varten:

1) enintään 30 prosenttia navetoiden rakentamis-, laajennus-, ja peruskorjauskustannusten hyväksyttävästä määrästä;

2) enintään 30 prosenttia sikaloiden peruskorjauskustannusten hyväksyttävästä määrästä, mukaan lukien uudisrakentaminen entisessä laajuudessa;

3) enintään 30 prosenttia muiden eläinsuojien rakentamis-, laajennus- ja peruskorjauskustannusten hyväksyttävästä määrästä, lukuunottamatta muna- ja siipikarjataloudessa tarvittavia tuotantorakennuksia;

4) enintään 30 prosenttia kasvintuotannossa tarvittavien tuotantorakennusten rakentamis-, laajennus- ja peruskorjauskustannusten hyväksyttävästä määrästä;

5) enintään 20 prosenttia muiden tuotantoa palvelevien rakennusten kuten varastojen ja suojien sekä rakennelmien rakennus-, laajennus- ja peruskorjauskustannuksista; ja

6) enintään 20 prosenttia salaojituksen ja muun maanparannuksen hyväksyttävistä kustannuksista.

Maatilatalouden harjoittajille, jotka täyttävät rakenneasetuksen 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut edellytykset, voidaan myöntää tukea irtaimiston hankintaan:

1) enintään 20 prosenttia irtaimiston hyväksyttävästä hankintahinnasta, jos maatila sijaitsee rakenneasetuksen 17 artiklassa tarkoitetulla alueella; ja

2) enintään 15 prosenttia irtaimiston hyväksyttävästä hankintahinnasta, jos maatila sijaitsee rakenneasetuksen 17 artiklassa tarkoitetun alueen ulkopuolella.

15 b §
Ympäristö- ja energiankäyttö-investointien tuki

Sen estämättä, mitä 15 a §:ssä säädetään, voidaan rakenneasetuksen 12 artiklan 5 kohdassa säädetyin edellytyksin ympäristönsuojelullisiin investointeihin, eläinten hygieenisten olojen parantamista koskeviin hankkeisiin, tie-, vesihuolto- ja sähköistämishankkeisiin sekä työsuojelullisten investointien suunnittelukustannuksiin myöntää tukea enintään 30 prosenttia investoinnin hyväksyttyjen kustannusten tai hyväksyttyjen suunnittelukustannusten määrästä. Niin ikään tukea voidaan myöntää maaseudun perinneympäristön säilyttämiseksi säännöllisestä tuotannosta poistettujen rakennusten ja rakennelmien korjaamiseen ja parantamiseen sekä kyseisessä säilyttämisessä tarvittavien alkuinvestointien osalta enintään 30 prosenttia hyväksyttävien kustannusten määrästä.

Edellä 15 §:ssä säädetyn estämättä voidaan rakenneasetuksen 12 artiklan 5 kohdassa säädetyin edellytyksin myöntää investointitukea myös alueellisten ja paikallisten energianlähteiden käytön, energiansäästön ja uuden energiantuotantoteknologian käyttöönoton edistämiseksi. Tukemiskelpoisena pidetään jätelämpöä, vesistön, ilman tai maaperän lämpöä tai muuta paikallista energianlähdettä taikka tuuli- tai aurinkoenergiaa hyödyntävän laitoksen rakentamista tai muutostyötä. Tukea voidaan myöntää myös toiminassa olevan energiaa tuottavan laitoksen sellaiseen muutostyöhön, jonka tarkoituksena on edellä mainittujen energialähteiden käytön tehostaminen, lisääminen tai siihensiirtyminen. Tukea voidaan myöntää enintään 30 prosenttia hyväksyttävien kustannusten määrästä.

21 §
Investointituki

Tukea sellaisiin pienyritystoiminnan käyttöomaisuusinvestointeihin, jotka eivät liity alkutuotantoon, voidaan myöntää enintään 30 prosenttia omaisuuden hyväksyttävästä hankintahinnasta.

Erikoismaatalouden investointeihin sovelletaan, mitä 15, 15 a, 15 b ja 16 §:ssä säädetään maatilojen investointien tuesta.


Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä joulukuuta 1996. Asetuksen 21 §:n 4 momentti tulee kuitenkin voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Asetusta sovelletaan niihin hakemuksiin, jotka on jätetty vuonna 1995 tai sen jälkeen, sekä sellaisiin ennen vuotta 1995 jätettyihin hakemuksiin, joita ei ole ratkaistu ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.