928/1996

Annettu Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 1996

Laki eläinlääkärintoimen harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan eläinlääkärintoimen harjoittamisesta 24 päivänä toukokuuta 1985 annetun lain (409/85) 3 §:n 3 momentti,

muutetaan 3 §:n 1 momentti, 6 §:n 1 momentti, 13 §:n 2 momentti sekä 15  ja 19 §, näistä 19 § sellaisena kuin se on osittain muutettuna 17 päivänä tammikuuta 1991 annetulla lailla (117/91), sekä

lisätään lakiin uusi 19 a § seuraavasti:

3 §

Laillistetuksi eläinlääkäriksi julistamisen edellytyksenä on:

1) että hakija on Helsingin yliopistossa suorittanut eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnon; ja

2) että hakija on antanut 4 §:ssä säädetyn eläinlääkärinvakuutuksen.


6 §

Eläinlääkärintoimen harjoittajalla on oikeus apteekista eläinlääkinnöllistä tai eläinlääketieteellistä tarkoitusta varten määrätä lääkkeitä. Tarkemmat määräykset lääkkeiden määräämisestä kyseiseen tarkoitukseen antaa tarvittaessa maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto.


13 §

Jos eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto toteaa, että eläinlääkärintoimen harjoittaja väärinkäyttää oikeuttaan määrätä apteekista tai ostaa lääketukkukaupasta alkoholia tai huumausainetta taikka muuta niihin verrattavaa ainetta, eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto voi toistaiseksi rajoittaa hänen oikeuttaan sanotunlaisten aineiden määräämiseen tai ostamiseen tai kokonaan kieltää häntä määräämästä tai ostamasta niitä.

15 §

Jos eläinlääkärintoimen harjoittaja on tointaan harjoittaessaan menetellyt vastoin lakia taikka lain nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä, syyllistynyt tehtävässään muutoin virheellisyyteen tai laiminlyöntiin taikka käyttäytynyt sopimattomasti, eikä virheellisyys tai laiminlyönti ole sen laatuista, että häntä olisi siitä syytettävä tuomioistuimessa, maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto voi, sitten kun häntä on kuultu rangaista häntä kurinpitotoimin kirjallisella varoituksella.

19 §

Saavutetusta, menetetyksi julistetusta ja rajoitetusta eläinlääkärintoimen harjoittamisoikeudesta maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston on kuulutettava viipymättä virallisessa lehdessä. Menetetyksi julistetusta eläinlääkärintoimen harjoittamisoikeudesta ja 13 §:n 2 momentissa tarkoitetusta rajoituksesta tai kiellosta sekä tarvittaessa myös rajoitetusta eläinlääkärintoimen harjoittamisoikeudesta on osaston lisäksi ilmoitettava apteekeille ja lääketukkukaupoille.

Laillistetuista eläinlääkäreistä eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston on pidettävä luetteloa sekä vuosittain toimitettava luettelo maan kaikkiin apteekkeihin, lääketukkukauppoihin ja lääninhallituksille.

19 a §

Edellä 3 luvussa tarkoitettua eläinlääkärintoimen harjoittamisoikeuden menettämistä tai sen rajoittamista koskevan asian taikka 4 luvussa tarkoitettua eläinlääkärintoimen harjoittamista koskevan kurinpitoasian käsittelyä varten maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto voi kuulla asiantuntijoita. Tätä tarkoitusta varten maaja metsätalousministeriö voi kutsua pysyviksi asiantuntijoikseen tunnetusti taitavia ja kokeneita henkilöitä, jotka edustavat ministeriön kannalta merkityksellistä tieteellistä tai muuta asiantuntemusta. Pysyväksi asiantuntijaksi suostunut henkilö on velvollinen antamaan edustamaansa alaa koskevaa asiantuntija-apua ministeriölle.

Pysyvät asiantuntijat saavat suorittamistaan tehtävistä palkkiota ja matkakustannusten korvausta maa- ja metsätalousministeriön vahvistamien perusteiden mukaisesti.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Tällä lailla kumotaan eläinlääkärin laillistamistutkinnosta 26 päivänä syyskuuta 1985 annettu valtioneuvoston päätös (771/85).

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 116/1996
MmVM 13/1996
EV 166/1996

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.