921/1996

Annettu Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 1996

Asetus työeläkekassan ohjesäännön sisältävän asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

kumotaan 7 päivänä marraskuuta 1975 annetun työeläkekassan ohjesäännön sisältävän asetuksen (846/1975) 10 §:n 3 momentti, ja

muutetaan 2 §:n 2 momentti, 3 §, 4 §:n 2 kohta, 5 §:n 3 momentin 1 kohta, 9 §, 10 §:n 2, 4 ja 5 momentti, 11 §:n 2 momentti ja 20 §, sellaisena kuin niistä on 2 §:n 2 momentti asetuksessa 947/1995, seuraavasti:

2 §

Jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Erityisestä syystä jäsen voidaan vapauttaa tehtävästään kesken toimikauden.


3 §

Valtuuskuntaan, jonka eläketurvakeskus asettaa, kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kuusitoista muuta jäsentä, joista kahdeksan tulee edustaa työnantajia ja kahdeksan työntekijöitä. Heidän palkkionsa vahvistaa eläketurvakeskus. Puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa lukuun ottamatta on kullekin jäsenelle nimitettävä henkilökohtainen varamies.

Työnantajien ja työntekijöiden edustajien nimeämistä varten tulee eläketurvakeskuksen varata työeläkekassan toimintapiiriin kuuluvien työalojen edustavimmille keskusjärjestöille tilaisuus tehdä ehdotuksensa jäseniksi. Vastaavasti on asianomaiselle valtion virastolle varattava tilaisuus tehdä ehdotuksensa jäseneksi, mikäli valtuuskuntaan on valittava kysymyksessä olevan viraston edustaja. Jos jäsen tai varamies eroaa tehtävästään kesken toimikauden, on hänen tilalleen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi määrättävä uusi jäsen tai varamies edellä säädetyssä järjestyksessä.

4 §

Valtuuskunnan tehtävänä on:


2) valita hallituksen kymmenen jäsentä ja heidän varamiehensä;


5 §

Syyskokouksessa on:

1) toimitettava joka toinen vuosi hallituksen jäsenten ja heidän varamiestensä vaali;


9 §

Hallitukseen kuuluu eläketurvakeskuksen määräämä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kymmenen valtuuskunnan työeläkekassan toimintapiiriin kuuluvien työalojen edustavimpien keskusjärjestöjen ehdotuksesta valitsemaa muuta jäsentä, joista viiden tulee edustaa työnantajia ja viiden työntekijöitä. Puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa lukuun ottamatta kullekin jäsenelle on valittava henkilökohtainen varamies. Jos jäsen tai varamies eroaa tehtävästään kesken toimikauden, hänen tilalleen on valittava uusi jäsen tai varamies toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi. Hallituksen jäsenillä ja heidän varamiehillään tulee olla erityinen asiantuntemus työeläkekassan toimintapiiriin kuuluvilta työaloilta.

10 §

Hallituksella on oikeus asettaa asiain valmistelevaa käsittelyä varten jaostoja ja käyttää apunaan asiantuntijoita sekä siirtää 1 momentin 1, 2, 5 ja 8 kohdassa mainitut asiat tai osa niistä jaoston ratkaistaviksi. Jaostojen jäseniksi voidaan nimetä myös hallituksen ulkopuolisia asiantuntijoita. Edellä 1 momentin 2 kohdassa mainittuja asioita varten hallitus asettaa sijoitusjaoston.


Sijoitusjaoston jäsenet nimetään työeläkekassan toimintapiiriin kuuluvia työaloja edustavista hallituksen varsinaisista jäsenistä tai heidän henkilökohtaisista varamiehistään. Jos sijoitusjaostoon on tarpeen nimetä jäseniä hallituksen ulkopuolelta, hallitus nimeää nämä jäsenet 1 virkkeessä tarkoitettujen työalojen edustavimpien keskusjärjestöjen ehdotuksesta.

Hallitus voi antaa 1 momentin 1, 5, 7 ja 8 kohdassa mainitut asiat tai osan niistä jäsenensä tai työeläkekassan toimitusjohtajan taikka muun toimihenkilön tehtäväksi.

11 §

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään kuusi jäsentä, heidän joukossaan joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja ainakin yksi työnantajia ja yksi työntekijöitä edustava jäsen.


20 §

Työeläkekassan tulee vuosittain kahden viikon kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta toimittaa asianomaisen ministeriön vahvistaman kaavan mukainen kertomus toiminnastaan ja tilastaan ministeriölle.

Asianomaisella ministeriöllä on oikeus kohtuullisessa ajassa saada muutakin kirjallista selvitystä työeläkekassan toiminnasta ja se voi muullakin tavalla tarkastaa työeläkekassan toimintaa. Sama oikeus on eläketurvakeskuksella eläkkeiden ja muiden etuuksien sekä työsuhde- ja muiden eläketurvan perusteena olevien tietojen osalta.

Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä joulukuuta 1996.

Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran valittaessa valtuuskunnan ja hallituksen jäseniä 1 päivänä tammikuuta 1997 alkavalle kaksivuotiskaudelle.

Sen estämättä, mitä asetuksen 4 §:n 2 kohdassa ja 9 §:ssä säädetään valtuuskunnan valitsemien hallituksen jäsenten lukumäärästä, valtuuskunta valitsee hallituksen ensimmäiseksi kaksivuotiskaudeksi hallitukseen 14 jäsentä, josta seitsemän edustaa työnantajia ja seitsemän työntekijöitä, ja heidän varamiehensä.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.