917/1996

Annettu Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 1996

Asetus räjähdysvaarallisiin ilmaseoksiin tarkoitetuista laitteista ja suojausjärjestelmistä

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään räjähdysvaarallisista aineista 19 päivänä kesäkuuta 1953 annetun lain (263/53) nojalla:

1 §

Räjähdysvaarallisissa ilmaseoksissa käytettäväksi tarkoitetut laitteet ja suojausjärjestelmät sekä näiden laitteiden räjähdyssuojaukseen oleellisesti vaikuttavat turva-, säätö- ja ohjauslaitteet on valmistettava niin, ettei niistä aiheudu vaaraa kenenkään hengelle, terveydelle tai omaisuudelle.

Ilmaseosta pidetään räjähdysvaarallisena, jos se olosuhteiden takia voi muuttua syttyväksi seokseksi, jossa palaminen leviää koko ilmaseokseen.

Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa 1 momentissa tarkoitetun vaaran välttämiseksi tarpeellisia määräyksiä laitteista ja järjestelmistä.

2 §

Kaupan pidettävien, toiselle luovutettavien tai käyttöön otettavien 1 §:ssä tarkoitettujen laitteiden ja järjestelmien sekä niiden valmistuksen on täytettävä 1 §:ssä säädetyt ja sen nojalla määrätyt vaatimukset.

Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen tehdään testeillä, tarkastuksilla ja muilla vaatimustenmukaisuuden varmentamismenettelyillä siten kuin kauppa- ja teollisuusministeriö tarkemmin määrää.

3 §

Vaatimustenmukaisuuden varmentamismenettelyihin osallistuvan tarkastuslaitoksen tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

1) laitos on toiminnallisesti ja taloudellisesti riippumaton;

2) laitoksella on käytössään riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä, jolla on hyvä tekninen ja ammatillinen koulutus sekä riittävän laaja-alainen kokemus toimintaan perehdyttävissä tehtävissä;

3) laitoksella on käytössään toiminnan edellyttämät laitteet ja välineet;

4) laitoksella on puolueettomasti arvioitu ja valvottu järjestelmä, jolla toiminnan laatu varmistetaan turvallisuuden osalta, sekä asianmukaiset ohjeet toimintaa ja sen seurantaa varten;

5) laitos pitää salassa kaikki toimintaa harjoittaessaan saamansa tiedot elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuudesta eikä käytä niitä ilman asianmukaista lupaa, jollei muualla toisin säädetä; sekä

6) laitoksella on toiminnan laajuus ja luonne huomioon ottaen riittävä vastuuvakuutus toiminnasta aiheutuvien vahinkojen korvaamiseksi, jollei valtio vastaa vahingoista kansallisen lain nojalla tai ole niistä suoraan vastuussa.

Tarkastuslaitos voi käyttää ulkopuolisia testaus-, tarkastus- ja muita palveluja. Tällöin laitoksen on huolehdittava, että kyseisen palvelun suorittaja täyttää vastaavasti 1 momentissa asetetut vaatimukset.

Tarkemmat määräykset 1 momentissa tarkoitetuista vaatimuksista antaa tarvittaessa kauppa- ja teollisuusministeriö.

4 §

Tarkastuslaitoksen nimeämistä koskeva hakemus lähetetään kauppa- ja teollisuusministeriölle.

Hakemukseen tulee liittää 3 §:ssä säädettyjen vaatimusten arviointia varten tarvittavat asiakirjat sekä mittatekniikan keskuksen tai sitä vastaavan organisaation antama todistus tai selvitys.

5 §

Varmistettuaan, että asetetut vaatimukset täyttyvät, kauppa- ja teollisuusministeriö nimeää tarkastuslaitoksen tekemään 2 §:n 2 momentin nojalla määrättyjä toimenpiteitä.

Nimeäminen voidaan tehdä määräajaksi. Kauppa- ja teollisuusministeriö voi liittää 1 momentissa tarkoitettuihin päätöksiin myös muita ehtoja, rajoituksia ja ohjeita.

Tarkastuslaitoksen on ilmoitettava kaikista muutoksista, joilla on vaikutusta asetettujen vaatimusten täyttymiseen. Laitoksen on lisäksi annettava vuosittain kertomus toiminnastaan.

6 §

Jos tarkastuslaitos toimii säännösten tai määräysten vastaisesti taikka ei täytä asetettuja vaatimuksia tai noudata asetettuja ehtoja ja rajoituksia, sen on korjattava puute kohtuullisessa ajassa. Jos puutetta ei korjata kohtuullisessa ajassa tai jos tilanteen vakavuus sitä muutoin edellyttää, kauppa- ja teollisuusministeriön on peruutettava nimeäminen.

7 §

Ulkomaisten tarkastuslaitosten tekemät 2 §:n 2 momentin nojalla määrätyt toimenpiteet hyväksytään, jos Suomea sitovissa kansainvälisissä sopimuksissa niin edellytetään.

8 §

Edellä 1 §:ssä tarkoitettuun laitteeseen tai järjestelmään on kiinnitettävä CE-merkintä siten kuin kauppa- ja teollisuusministeriö tarkemmin määrää. Ministeriö määrää lisäksi niistä toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen käytettäessä CE-merkintää virheellisesti.

9 §

Tämän asetuksen ja sen nojalla annettujen määräysten noudattamista valvoo turvatekniikan keskus.

10 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1996.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Neuvoston direktiivi 94/9/EY; EYVL N:o L 100, 19.4.1994, s. 1

Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.