891/1996

Annettu Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 1996

Asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuistaannetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 20 päivänä elokuuta 1993 annetun asetuksen (774/1993) 1 §:n 1 momentti, 3 §:n 3 momentin 5―7 kohta ja 4 momentti sekä 6 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohta,

sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 3 ja 4 momentti asetuksessa 100/1996 ja 6 §:n 1 momentin 1 kohta osaksi viimeksi mainitussa asetuksessa, seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tuomioistuimen, haastemiehen, kihlakunnansyyttäjän ja maakunnansyyttäjän suoritteista peritään valtiolle hakemusmaksuja, toimitusmaksuja ja toimituskirjamaksuja sekä erillisten kustannusten korvausta tämän asetuksen mukaan, jollei toisin muualla laissa tai jäljempänä tässä asetuksessa säädetä.


3 §
Käräjäoikeus

Jäljempänä mainittujen hakemusasioiden käsittelystä peritään seuraavat hakemusmaksut:


5) lainhuudatusasia:

a) 310 mk;

b) kun käsittely sisältää kuuluttamisen virallisessa lehdessä, 800 mk;

c) selvennyslainhuutoa koskeva asia 130 mk;

6) kiinnitysasia:

a) kiinnityksen vahvistamista koskeva asia 210 mk;

b) kiinnityksen muuttamista tai uuden panttikirjan antamista koskeva asia 130 mk;

c) panttikirjaksi vaihtamista koskeva asia 130 mk;

d) kun samalla hakemusasiakirjalla haetaan usean kiinnityksen vahvistamista tai muuttamista taikka usean saamistodisteen vaihtamista panttikirjaksi, ensimmäisestä kiinnityksestä a ― c alakohdassa tarkoitettu maksu ja muista 50 mk kappaleelta;

e) panttikirjaksi vaihtamisen yhteydessä haetusta kiinnityksen muuttamisesta ei peritä eri maksua;

7) erityisen oikeuden kirjaamista ja muuta lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehtävää kirjausta koskeva asia:

a) erityisen oikeuden kirjaamista tai siirtoa koskeva asia 310 mk;

b) erityisen oikeuden kirjauksen muuttamista koskeva asia 130 mk;

c) muu lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehtävää kirjausta koskeva asia 130 mk;


Maksutta käsitellään seuraavat hakemusasiat:

1) isyyden tunnustamista koskeva asia;

2) lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain (619/1996) mukainen asia;

3) pakkokeinolain (450/1987) mukainen asia;

4) tuomioistuimen omasta aloitteesta tai toisen viranomaisen ilmoituksesta käsittelemä asia.

6 §
Todistusmaksut

Eri tilauksesta annettavista todistuksista peritään todistusmaksuja seuraavasti:

1) käräjäoikeus:

a) rasitustodistus 120 mk;

b) lainhuutotodistus tai vuokra- tai käyttöoikeudesta annettava todistus 50 mk;

c) omavaraisuustodistus ja lainvoimaisuustodistus 35 mk;

d) muu todistus 50 mk;

2) kihlakunnansyyttäjä ja maakunnansyyttäjä:

todistus 35 mk;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1996. Asetuksen 3 §:n 3 momentin 5―7 kohta ja 6 §:n 1 momentin 1 kohta tulevat kuitenkin voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Kari Häkämies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.