889/1996

Annettu Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 1996

Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuistaannetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 26 päivänä heinäkuuta 1993 annetun lain (701/93) 1 § ja 3 §:n 1 momentin käräjäoikeutta koskevaa kohtaa,

sellaisina kuin ne ovat 22 päivänä joulukuuta 1995 annetussa laissa (1651/95), sekä

lisätään 7 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla, uusi 7 a kohta seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tuomioistuimen, haastemiehen sekä kihlakunnansyyttäjän ja maakunnansyyttäjän suoritteista peritään maksuja valtiolle sen mukaan kuin tässä laissa säädetään. Ahvenanmaan hallintotuomioistuimessa peritään maksuja samojen perusteiden mukaisesti kuin lääninoikeudessa.

3 §
Oikeudenkäyntimaksu

Riita-, rikos-, alistus- ja muutoksenhakuasian, ylimääräistä muutoksenhakua koskevan asian sekä lääninoikeudessa ja vesioikeudessa myös muun lainkäyttöasian käsittelystä peritään oikeudenkäyntimaksua seuraavasti:

Tuomioistuin mk


käräjäoikeus

- rikosasia ja ulosottolain mukainen muutoksenhakuasia 350


7 §
Maksuvelvollisuudesta vapaat

Tämän lain mukaisten maksujen suorittamisesta ovat vapaat:


7 a) muutoksenhakija käräjäoikeudessa, jos käräjäoikeus muuttaa ulosottomiehen päätöstä muutoksenhakijan eduksi;Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1996.

HE 182/1996
LaVM 12/1996
EV 153/1996

Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Kari Häkämies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.