878/1996

Annettu Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 1996

Laki kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kiinteistötoimitusmaksusta 12 päivänä huhtikuuta 1995 annetun lain (558/95) 3 §:n 1 momentin 2 kohta, 4, 9, 12, 13 § ja 16 §:n 1 momentti sekä

lisätään 1 §:ään uusi 3 momentti ja lakiin uusi 12 a § seuraavasti:

1 §

Mitä jäljempänä säädetään kiinteistötoimituksesta perittävästä kiinteistötoimitusmaksusta, koskee soveltuvin osin myös muusta edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetusta toimenpiteestä tai tehtävästä perittävää kiinteistötoimitusmaksua.

3 §

Kiinteistötoimitusmaksun määräämisen perusteina otetaan huomioon:


2) maanmittaustoimistolle tai kunnalle ai-heutuneista muista kustannuksista asetuksessa tai 4 §:ssä tarkoitetussa kiinteistötoimitusmaksutaksassa määrättävä osuus (yleiskustannuskorvaus).


4 §

Kunnan kiinteistörekisterin pitäjän määräämästä kiinteistötoimituksesta perittävä maksu tai sen laskentaperusteet samoin kuin kiinteistönmuodostamislain 18 luvussa tarkoitetuista toimenpiteistä perittävä maksu tai sen laskentaperusteet määrätään kiinteistötoimitusmaksutaksassa, josta päättää kunnanvaltuusto. Muusta toimituksesta tai toimenpiteestä perittävän maksun tai sen laskentaperusteet määrää maa- ja metsätalousministeriö.

9 §

Kiinteistötoimitusmaksun määrää kiinteistötoimituksen toimitusinsinööri. Muusta toimenpiteestä tai tehtävästä määrää kiinteistötoimitusmaksun toimenpiteen tai tehtävän suorittaja.

12 §

Kiinteistötoimitusmaksu peritään yhdellä kertaa. Asetuksella voidaan säätää maksun perimisestä useampana eränä. Kuitenkin kiinteistötoimitusmaksutaksaan perustuva maksu voidaan periä kahdessa tai useammassa erässä sen mukaan kuin kiinteistötoimitusmaksutaksassa määrätään.

Jos kiinteistötoimitusmaksua ei suoriteta määräaikana, erääntyneelle määrälle on suoritettava vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan. Maksun suorittamisen laiminlyömisestä voidaan asetuksella säätää perittäväksi perimiskuluja. Asetuksella voidaan säätää myös viivästyskoron ja perimiskulujen sijasta perittäväksi kiinteä viivästysmaksu sekä saamisen perimättä jättämisestä.

12 a §

Liikaa tai väärin peritty kiinteistötoimitusmaksu palautetaan ja sille maksetaan korkolain (633/82) 3 §:ssä tarkoitettu Suomen Pankin vahvistama viitekorko vähennettynä kahdella prosenttiyksiköllä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua kiinteistötoimitusmaksua ei kuitenkaan palauteta eikä sille makseta korkoa, jos se on asetuksella säädettävää määrää pienempi.

13 §

Kiinteistötoimitusmaksun määräämistä koskevaan päätökseen ei saa hakea valittamalla muutosta.

Kiinteistötoimitusmaksusta on voimassa, mitä verojen ja maksujen perimisestä ulosot-totoimin annetussa laissa (367/61) säädetään. Laissa tarkoitettu perustevalitus tehdään asianomaiselle lääninoikeudelle.

16 §

Ennen tämän lain voimaantuloa lopetettuun toimitukseen tai toimenpiteeseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita maanmittausmaksua koskevia sään- nöksiä ja niiden nojalla annettuja määräyksiä. Kaavoitusalueiden jakolain 137 a §:n 1 momentissa tarkoitettu taksa, joka on vahvistettu ennen tämän lain voimaantuloa, jää voimaan siksi, kunnes kunnanvaltuusto on päättänyt 3 §:n 2 momentin mukaisesta kiinteistötoimitusmaksutaksasta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

HE 114/1996
MmVM 12/1996
EV 150/1996

Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.