855/1996

Annettu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 1996

Laki työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista 2 päivänä elokuuta 1946 annetun lain (608/46) 13 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 12 päivänä tammikuuta 1979 annetussa laissa (26/79), ja

muutetaan 1 § ja 9 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 1 § 13 päivänä tammikuuta 1989 annetussa laissa (34/89) ja 9 §:n 1 momentti osittain muutettuna mainitulla 12 päivänä tammikuuta 1979 annetulla lailla ja 8 päivänä tammikuuta 1993 annetulla lailla (20/93), seuraavasti:

1 §

Työaikaa, vuosilomaa, lasten ja nuorten henkilöiden käyttämistä työhön ja muita työntekijäin suojelua koskevien lakien soveltamisessa esiintyviä kysymyksiä varten on asianomaisen ministeriön alaisena toimiva työneuvosto.

9 §

Työneuvoston tehtävänä on:

1) tuomioistuimen, työsuojelupiirin työsuojelutoimiston, työnantajien tai työntekijöiden keskusjärjestön, valtion työmarkkinapolitiikkaa käsittelevän ministeriön, kirkon sopimusvaltuuskunnan, kunnallisen työmarkkinalaitoksen, Ahvenanmaan maakunnan maakuntahallituksen taikka Ahvenanmaan maakunnan kunnallisen sopimusvaltuuskunnan pyynnöstä antaa lausuntoja 1 §:ssä tarkoitettujen lakien soveltamisesta ja tulkinnasta siten kuin siitä erikseen säädetään; ja

2) käsitellä ja ratkaista 2 a luvussa tarkoitetut muutoksenhaut poikkeuslupa-asioissa.Tämä laki tulee voimaan 23 päivänä marraskuuta 1996.

HE 179/1996
TyVM 12/1996
EV 140/1996

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Työministeri
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.