854/1996

Annettu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 1996

Asetus ulosottoasetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

kumotaan 31 päivänä lokakuuta 1896 annetun ulosottoasetuksen 5 §, 15 §:n 2 momentti sekä 16―18, 26 ja 28 §,

sellaisina kuin niistä ovat 5 § muutettuna 19 päivänä marraskuuta 1982 ja 1 päivänä lokakuuta 1993 annetuilla asetuksilla (825/82 ja 852/93), 18 § 29 päivänä huhtikuuta 1988 annetussa asetuksessa (383/88) ja 28 § 14 päivänä joulukuuta 1973 annetussa asetuksessa (906/73),

muutetaan 1, 2―4, 9 ja 10 §, 15 § 1 mom. ja 34 § 3 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 1 § 8 päivänä helmikuuta 1985 annetussa asetuksessa (162/85), 3 § muutettuna 20 päivänä joulukuuta 1985 ja 19 päivänä joulukuuta 1986 annetuilla asetuksilla (1017/85 ja 950/86), 4 § 20 päivänä joulukuuta 1991 annetussa asetuksessa (1637/91), 10 § osittain muutettuna 14 päivänä helmikuuta 1992 annetulla asetuksella (161/92) ja 34 § 3 momentti 8 päivänä helmikuuta 1985 annetussa asetuksessa (162/85), sekä

lisätään asetukseen siitä mainitulla 20 päivänä joulukuuta 1985 annetulla asetuksella kumotun 11 §:n tilalle uusi 11 §, 34 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 8 päivänä helmikuuta 1985 annetussa asetuksessa, uusi 4 momentti ja 37 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 20 päivänä joulukuuta 1991 annetussa asetuksessa, uusi 3 momentti seuraavasti:

1 §

Ulosottomiehen on pidettävä tuomion tai päätöksen nojalla täytäntöönpantavista ulosottoasioista päiväkirjaa. Päiväkirjassa on mainittava ulosottohakemuksen asianumero ja saapumispäivä, hakija, asiamies ja tilitysosoite, velallisen nimi ja osoite, täytäntöönpanoasiakirja, täytäntöönpanon tai saamisen laatu ja perittävä rahamäärä. Päiväkirjaan on lisäksi merkittävä ulosottomiehen täytäntöönpanotoimet ja niiden aika sekä päivä, jona täytäntöönpano on annettu nimetyn avustavan ulosottomiehen tehtäväksi, avustavan ulosottomiehen täytäntöönpanotoimet, kertyneet ja hakijalle tilitetyt rahamäärät sekä päivä, jona lopputilitys on tehty.

Jos täytäntöönpano estyy tai jos täytäntöönpano viipyy velkojan myöntämän maksuajan, valituksen, täytäntöönpanon kiellon tai keskeytyksen, palkan ulosmittauksen tai muun sellaisen seikan johdosta, päiväkirjaan on merkittävä mainittu este tai lopputilityksen viipymisen syy.

2 §

Päiväkirjaa pidetään ulosoton automaattista tietojenkäsittelyjärjestelmää hyväksi käyttäen.

Niissä asioissa, joita ei ole kirjattu ulosoton automaattiseen tietojenkäsittelyjärjestelmään, päiväkirja pidetään päiväkirjakortistona ja avustavan ulosottomiehen tilikirjakortistona. Päiväkirjakortin ja tilikirjakortin kaavan vahvistaa oikeusministeriö.

3 §

Palkan, eläkkeen, elinkeinotulon tai muun ulosmittauskelpoisen toimeentuloetuuden ulosmittauksen johdosta annetuista maksukielloista ulosottomiehen on pidettävä rekisteriä.

Ulosottomiehen tulee valvoa maksukieltojen noudattamista.

4 §

Oikeusministeriö voi myöntää hakijalle luvan hakea ulosottoa siten, että ulosottohakemuksessa tarvittavat tiedot toimitetaan ulosottomiehelle automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen. Ulosottomiehen tilitykset ja ilmoitukset hakijalle voidaan tehdä automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen. Perimiskuitin sijasta hakijalle voidaan toimittaa erillinen tilityserittely.

9 §

Ulosottoasiain hoito on järjestettävä velalliskohtaisena siten, että yksi ulosottomies ja yksi avustava ulosottomies voivat toimeenpanna samaa velallista koskevat asiat.

10 §

Edellä 9 §:ssä tarkoitettu velalliskohtainen työnjako on järjestettävä siten, että se perustuu joko velallisen nimen mukaiseen aakkoselliseen jakoon tai alueelliseen jakoon.

Milloin työnjako järjestetään aakkosellisen jaon mukaan, ulosottoasioista pidettävä päiväkirjakortisto on järjestettävä velallisen nimen mukaiseen aakkosjärjestykseen. Alueellisessa työnjaossa päiväkirjakortistoa on pidettävä kunkin alueen velallisten ulosottoasioista ja päiväkirjakortisto on järjestettävä alueen velallisten nimen mukaiseen aakkosjärjestykseen.

11 §

Ulosottomiehen on valvottava, että avustava ulosottomies hoitaa hänelle annetut tehtävät säännösten mukaan ja viivytyksettä sekä että perityt varat talletetaan ja tilitetään määräajassa.

Ulosottomiehen on määrättävä muu alaisensa kuin ulosottotoimituksia hoitava virkamies huolehtimaan yhden tai useamman avustavan ulosottomiehen toimialaan kuuluvien velallisten ulosottoasiain kirjanpidosta sekä raha- ja estetilitysten vastaanottamisesta samoin kuin avustamaan ulosottomiestä sanottujen asioiden täytäntöönpanon valvonnassa.

Puolivuosittain ulosottovirastossa ja ulosotto-osastossa on laadittava luettelo asioista, jotka ovat olleet täytäntöönpantavina yli yhdeksän kuukautta. Luetteloon on merkittävä asian täytäntöönpanossa tehty viimeisin toimenpide tai täytäntöönpanossa vireillä oleva toimi sekä viimeisin kertymä asialle. Veronpalautuksen ulosmittausta luetteloon ei merkitä. Avustavan ulosottomiehen on tehtävä luetteloon toimenpiteistään ja toimistaan tarvittavat lisämerkinnät. Ulosottomiehen määräyksestä asiat, joissa on voimassa ulosmittaus, voidaan merkitä erikseen eri luetteloon. Ulosottomiehen on tarkastettava luettelot ja tehtävä niihin päivätyt ja allekirjoitetut tarkastusmerkinnät.

15 §

Toimitsija, jonka ulosottomies ulosottolain 4 luvun 24 §:n 1 tai 2 momentin tai 25 §:n 2 momentin, 5 luvun 1 §:n 2 momentin tai 4 §:n tai 7 luvun 7 §:n mukaan on määrännyt hoitamaan tai myymään omaisuutta taikka kantamaan tuloa, on velvollinen esittämään selvityksen toimenpiteistään sekä tilittämään varat siten kuin ulosottomies tarkemmin määrää.


34 §

Jollei kertyneitä varoja voida ulosottolain 6 luvun 24 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa tilittää velkojalle ja kun näitä varoja on kertynyt ulosottomiehen virkavarain tilille yhteensä yli 50 000 markkaa, ulosottomiehen tulee neljän viikon kuluttua mainitun markkamäärän kertymisestä tallettaa nämä varat oikeusministeriön määräämällä tavalla erilliselle virkavarain tilille. Mainitun markkamäärän kertymisen jälkeen ulosottomiehen on viipymättä ilmoitettava velkojalle kirjallisesti päivämäärä, jolloin varat talletetaan erikseen, sekä, mitä velkojan on täytettävä saadakseen nostaa varat. Jos velkojan tulee saada antamansa saamistodiste takaisin, ulosottomiehen on siitä hänelle vastaavasti ilmoitettava.

Mitä 3 momentissa säädetään, koskee myös rahana annettuja vakuuksia.

37 §

Jos ulosottolain 6 luvun 25 §:n 2 momentissa tarkoitetut varat, joita ei voida tilittää velkojalle tai muulle varojen nostamiseen oikeutetulle, ovat pienemmät kuin 40 markkaa, varat tuloutetaan valtiolle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1996.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Kari Häkämies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.