853/1996

Annettu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 1996

Asetus yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien pohjoismaisten tuomioiden täytäntöönpanostaannetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien pohjoismaisten tuomioiden täytäntöönpanosta 16 päivänä joulukuuta 1977 annetun asetuksen (938/77) 2 ja 3 §, 5 §:n 1 momentti ja 5 a §,

sellaisena kuin niistä on 5 a § 10 päivänä maaliskuuta 1978 annetussa asetuksessa (200/78), seuraavasti:

2 §

Yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien pohjoismaisten tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta annetun lain (588/77), jäljempänä tuomiolaki, nojalla haetaan täytäntöönpanoa käräjäoikeudelta, jonka tuomiopiirissä tuomio voidaan panna täytäntöön. Jollei se, joka hakee täytäntöönpanoa, ole voinut selvittää, mikä käräjäoikeus on toimivaltainen, hakemus saadaan toimittaa Helsingin käräjäoikeudelle.

3 §

Milloin hakemus on saapunut sellaiselle käräjäoikeudelle, joka ei ole toimivaltainen, tai 2 §:n nojalla Helsingin käräjäoikeudelle, on hakemus, jos muu käräjäoikeus todetaan toimivaltaiseksi, lähetettävä tälle käräjäoikeudelle.

5 §

Jos täytäntöönpanoa koskeva hakemus tai siihen liitetty asiakirja on laadittu norjan tai tanskan kielellä, saa käräjäoikeus tarvittaessa käännättää asiakirjan suomen tai ruotsin kielelle.


5 a §

Kun käräjäoikeus on suostunut täytäntöönpanohakemukseen, on päätös ja siihen liitetyt asiakirjat viran puolesta toimitettava täytäntöönpanoa varten toimivaltaiselle ulosottomiehelle, jollei hakija ole pyytänyt, että päätös toimitetaan hänelle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1996.

Täytäntöönpanoon, jota on haettu ulosotonhaltijalta ennen tämän asetuksen voimaantuloa, sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Kari Häkämies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.