852/1996

Annettu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 1996

Öljyvahinkovastuuasetus

Liikenneministerin esittelystä säädetään 15 päivänä heinäkuuta 1994 annetun merilain (674/1994) 10 luvun 10 ja 11 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat 13 päivänä lokakuuta 1995 annetussa laissa (421/1996):

1 luku

Suomalaista alusta koskeva vakuutus tai muu rahavakuus

1 §

Merilain (674/1994) 10 luvun 10 §:ssä tarkoitetun vakuutuksen tai muun vakuuden hyväksyy ja saman pykälän 3 momentissa tarkoitetun todistuksen antaa merenkulkuhallitus. Todistusta haetaan merenkulkuhallitukselta sen vahvistaman kaavan mukaisella lomakkeella.

2 §

Jos vastuu muusta kuin valtion omistamasta aluksesta halutaan kattaa vakuutuksella, on todistusta koskevaan hakemukseen liitettävä vakuutuksen antajan antama selvitys, josta tulee ilmetä:

1) että vakuutus kattaa merilain 10 luvun 10 §:n 1 momentissa tarkoitetun vastuun; ja

2) että vakuutus voi todistuksen voimassaoloaikana lakata olemasta voimassa aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona kirjallinen ilmoitus voimassaolon lakkaamisesta on tullut merenkulkuhallitukselle, paitsi jos todistus on toimitettu merenkulkuhallitukselle tai alukselle on annettu uusi todistus.

Jos omistaja on kattanut vastuunsa muulla rahavakuudella kuin vakuutuksella, on hakemukseen liitettävä luotettava selvitys siitä, että vakuus vastaavasti täyttää 1 momentin 2 kohdassa mainitut ehdot.

3 §

Merenkulkuhallituksen on ennen 1 §:ssä tarkoitetun vakuutuksen hyväksymistä hankittava siitä asianomaisen ministeriön lausunto. Lausuntoa ei kuitenkaan tarvitse pyytää, jos on ilmeistä, että vakuutuksen antaja on luotettava ja vastuukykyinen.

Jos on syytä epäillä, ettei vakuutuksen antaja kykene vastaamaan velvoitteistaan, voidaan se ottaa huomioon vakuutuksen riittävyyttä tai hyväksyttävyyttä harkittaessa.

4 §

Todistus laaditaan tämän asetuksen liitteenä olevan kaavan mukaiselle lomakkeelle. Valtion omistaman aluksen osalta käytetään liitteen 1 mukaista lomaketta ja muusta suomalaisesta aluksesta liitteen 2 mukaista lomaketta.

2 luku

Ulkomaista alusta koskeva vakuutus tai muu rahavakuus

5 §

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) vuoden 1992 vastuuyleissopimuksella öljyn aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta vastuusta vuonna 1969 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen muuttamisesta tehtyä vuoden 1992 pöytäkirjaa (SopS 43/1996); sekä

2) sopimusvaltiolla valtiota, joka on liittynyt vuoden 1992 vastuuyleissopimukseen.

6 §

Jos ulkomainen alus on rekisteröity sopimusvaltiossa eikä se ole vieraan valtion omistuksessa, tulee merilain 10 luvun 11 §:n 2 momentissa tarkoitetun todistuksen olla rekisteröintivaltion asianomaisen viranomaisen antama tai vahvistama. Todistuksen, jonka on oltava englanniksi tai ranskaksi laadittu tai käännetty, tulee olla vuoden 1992 vastuuyleissopimuksen liitteen mallin mukainen ja sisältää yleissopimuksen 7 artiklan 2 kappaleessa mainitut tiedot.

7 §

Jos ulkomaista alusta ei ole rekisteröity sopimusvaltiossa eikä se ole vieraan valtion omistama, merilain 10 luvun 11 §:n 2 momentissa tarkoitetun todistuksen antaa merenkulkuhallitus hyväksyttyään mainitun pykälän 1 momentissa tarkoitetun vakuutuksen tai vakuuden.

8 §

Edellä 7 §:ssä tarkoitettua todistusta on haettava merenkulkuhallitukselta viimeistään 30 päivää ennen kuin aluksen odotetaan saapuvan suomalaiseen satamaan tai muuhun Suomen vesialueella sijaitsevaan maihintulopaikkaan.

Hakemus on laadittava suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi ja siinä on mainittava:

1) aluksen nimi, tunnuskirjaimet, kansallisuus ja kotipaikka;

2) aluksen omistajan nimi sekä paikka, jossa hän harjoittaa pääasiallista toimintaansa;

3) aluksen vastuuta koskevan vakuuden laatu, jos vastuuta ei ole katettu vakuutuksella; ja

4) vakuutuksen myöntäjän tai muun vakuuden antajan nimi ja paikka, jossa hän harjoittaa pääasiallista toimintaansa, sekä paikka, jossa vakuutus on myönnetty tai rahavakuus asetettu.

Jos hakemus on laadittu englanniksi, voidaan tarvittaessa pyytää tai laatia hakijan kustannuksella suomen- tai ruotsinkielinen käännös.

9 §

Jos omistajan vastuu on katettu vakuutuksella, 8 §:ssä tarkoitettuun hakemukseen on liitettävä vakuutuksen antajan antama selvitys, josta ilmenee:

1) että vakuutus kattaa merilain 10 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetun vastuun; ja

2) että vakuutus voi lakata olemasta voimassa todistuksen voimassaoloaikana aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona kirjallinen ilmoitus voimassaolon lakkaamisesta on tullut merenkulkuhallitukselle, paitsi jos todistus on toimitettu merenkulkuhallitukselle tai annettu uusi todistus.

Jos omistaja on kattanut vastuunsa muulla rahavakuudella kuin vakuutuksella, on hakemukseen liitettävä selvitys siitä, että vakuus vastaavasti täyttää 1 momentissa mainitut ehdot.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu selvitys on laadittava suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Jos selvitys on laadittu englanniksi, voidaan tarvittaessa pyytää tai laatia hakijan kustannuksella suomen- tai ruotsinkielinen käännös.

10 §

Merenkulkuhallituksen on hankittava 7― 9 §:ssä tarkoitetusta vakuutuksesta asianomaisen ministeriön lausunto. Lausuntoa ei kuitenkaan tarvitse pyytää, jos on ilmeistä, että vakuutuksen antaja on luotettava ja vastuukykyinen.

Jos on syytä epäillä, ettei vakuutuksen antaja kykene vastaamaan velvoitteistaan, voidaan se ottaa huomioon vakuutuksen riittävyyttä tai hyväksyttävyyttä harkittaessa.

11 §

Edellä 7 §:ssä tarkoitettu todistus laaditaan merenkulkuhallituksen vahvistaman kaavan mukaiselle lomakkeelle.

Merenkulkuhallitus lähettää annetun todistuksen aluksen omistajalle tai hänen asiamiehelleen.

12 §

Merenkulkuhallitus voi määrätä, että 7 §:ssä tarkoitetulle alukselle toisessa sopimusvaltiossa annettu todistus voidaan rinnastaa merenkulkuhallituksen saman pykälän nojalla antamaan todistukseen.

13 §

Vieraan valtion omistamalle alukselle merilain 10 luvun 11 §:n 2 momentin nojalla annetun todistuksen on oltava omistajavaltion asianomaisen viranomaisen antama.

3 luku

Erinäisiä säännöksiä

14 §

Merenkulkuhallituksen on säilytettävä kappale suomalaisille aluksille ja 7 §:n nojalla ulkomaisille aluksille annetuista todistuksista.

15 §

Merenkulkulaitos valvoo, että velvollisuus ottaa lainmukainen vakuutus ja ylläpitää sitä tai asettaa vakuus tulee täytetyksi ja että merilain 10 luvun 10 tai 11 §:ssä tarkoitettu todistus pidetään mukana aluksessa. Merenkulkulaitoksella on oikeus tarvittaessa saada virka-apua tullilaitokselta.

16 §

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta ja soveltamisesta antaa tarvittaessa asianomainen ministeriö.

Tarkemmat määräykset ulkomaista alusta koskevasta vakuutuksesta tai vakuudesta sekä 15 §:ssä tarkoitetusta valvonnasta antaa kuitenkin merenkulkuhallitus. Merenkulkuhallituksen on ennen vakuutusta koskevien määräysten antamista hankittava asianomaisen ministeriön lausunto.

17 §

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä marraskuuta 1996.

Tällä asetuksella kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1980 annettu öljyvahinkovastuuasetus (1031/1980).

Niin kauan kuin aluksista aiheutuvista öljyvahingoista johtuvasta vastuusta annettua lakia (401/1980) sovelletaan aluksista aiheutuvista öljyvahingoista johtuvasta vastuusta annetun lain kumoamisesta annetun lain (422/1996) mukaan, sovelletaan edelleen myös 2 momentissa mainittua asetusta.

Niin kauan kuin öljyn aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta vastuusta vuonna 1969 tehty kansainvälinen yleissopimus (SopS 80/1980) on Suomen osalta voimassa, käytetään 4 §:ssä tarkoitettujen lomakkeiden asemesta valtion omistaman aluksen osalta liitteen 3 ja muusta suomalaisesta aluksesta liitteen 4 mukaista lomaketta.

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Tuula Linnainmaa

Liite 1: TODISTUSKIRJA VAKUUTUKSESTA TAI MUUSTA RAHAVAKUUDESTA Liite 2: TODISTUSKIRJA VAKUUTUKSESTA TAI MUUSTA RAHAVAKUUDESTA Liite 3: TODISTUSKIRJA VAKUUTUKSESTA TAI MUUSTA RAHAVAKUUDESTA Liite 4: TODISTUSKIRJA VAKUUTUKSESTA TAI MUUSTA RAHAVAKUUDESTA

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.