782/1996

Annettu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 1996

Maa- ja metsätalousministeriön päätös metsäkeskusten ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion maksullisista suoritteista

Maa- ja metsätalousministeriö on metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1474/1995) 12 §:n ja 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, sellaisena kuin se on 16 päivänä toukokuuta 1994 annetussa laissa (348/1994), nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tässä päätöksessä määrätään metsäkeskusten ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion (kehittämiskeskus) maksullisista suoritteista ja niiden maksuperusteista sekä metsäkeskusten julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista.

2 §
Metsäkeskusten maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Metsäkeskusten maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään kiinteät maksut, ovat tämän päätöksen liitteessä luetellut suoritteet.

Metsäkeskusten maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään suoritteen omakustannusarvon mukainen maksu, ovat:

1) yhteismetsän metsäsuunnitelman vahvistaminen;

2) yhteismetsän osakaskunnan velasta yhteismetsästä ulosmitattavien ja myytävien puiden osoittaminen;

3) maa- ja metsätalousministeriön avustaminen metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain (684/1979) noudattamisen valvonnassa;

4) maa- ja metsätalousministeriön avustaminen maahan tuodun metsänviljelyaineiston tarkastamisessa;

5) hirvieläinvahinkoa koskevan arvioinnin suorittaminen ja uudistamis- tai hoitosuunnitelman laatiminen;

6) lausunto evankelisluterilaisen seurakunnan virkatalolle laaditusta metsäsuunnitelmasta;

7) lausunto evankelisluterilaisen seurakunnan virkatalon metsäsuunnitelmassa vahvistetun hakkuumäärän ylittämisestä; sekä

8) alkuperäistä erillistä päätöstä, todistusta tai vastaavaa asiakirjaa korvaavat otteet ja jäljennökset metsäkeskuksessa säilytettävistä asiakirjoista.

3 §
Metsäkeskusten liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Metsäkeskusten maksullisia suoritteita, jotka hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat tilaukseen tai muuhun toimeksiantoon perustuvat suoritteet:

1) tilakohtaisten metsäsuunnitelmien laatiminen ja muut metsäsuunnittelua koskevat palvelut;

2) metsänarviointipalvelut;

3) metsätalouden tietojenkäsittelypalvelut;

4) koulutus-, konsultointi- ja ammattiapupalvelut;

5) julkaisut ja selvitykset;

6) muut kuin 2 §:n 2 momentissa tarkoitetut otteet ja jäljennökset; sekä

7) muut vastaavat suoritteet.

4 §
Kehittämiskeskuksen suoritteet

Kehittämiskeskuksen tilaukseen tai muuhun toimeksiantoon perustuvat suoritteet ovat maksullisia. Kehittämiskeskus päättää suoritteiden maksut liiketaloudellisin perustein.

5 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 1996.

Tämän päätöksen mukaiset maksut peritään tämän päätöksen voimaantulon jälkeen tilatuista suoritteista.

Tällä päätöksellä kumotaan maa- ja metsätalousministeriön 4 päivänä maaliskuuta 1992 antama määräys toimitusmaksuista (666/632 MMM 1992).

Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 1996

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja
Miika Virkkunen

Liite

MAKSUTAULUKKO

Metsäkeskusten kiinteähintaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Jäljempänä lueteltujen suoritteiden kiinteät maksut vastaavat suoritteiden keskimääräisiä kokonaiskustannuksia. Hakemuksesta tehdyt päätökset ovat maksullisia myös silloin, kun hakemus hylätään. Maksut eivät pidä sisällään laskutuksesta aiheutuvia kustannuksia, jotka peritään erikseen.
1) metsänparannuslainahakemusta koskeva rahoituspäätös, maksu lainaa hakenutta osakasta kohti 150 mk
2) metsänparannushankkeen osalta osittamalla muodostetun kiinteistön vapauttaminen vastaamasta valtion saamisesta 230 mk
3) metsänparannushankkeen osalta valtion saamisen jakaminen osittamisessa muodostuneiden kiinteistöjen kesken, maksu hakemusta kohti
― perusmaksu 230 mk
― lainakohtainen lisämaksu 80 mk
4) metsänhoitoyhdistyksen toiminta-alueen rajojen vahvistaminen 300 mk
5) päätös siitä, voiko metsänomistaja suorittaa neljänneksen metsänhoitomaksusta
― maksu koostuu hakemukseen sisältyvien kiinteistöjen yhteispinta-alan perusteella määräytyvästä pinta-alamaksusta, johon lisätään hakemukseen sisältyvien kiinteistöjen lukumäärän perusteella määräytyvä maksu:
1) pinta-alamaksu   ― metsämaan pinta-ala on alle 20 ha 550 mk
― metsämaan pinta-ala on 20―50 ha 750 mk
― metsämaan pinta-ala on 51―100 ha 1 350 mk
― metsämaan pinta-ala on 101―500 ha 2 050 mk
― metsämaan pinta-ala on yli 500 ha 2 750 mk
2) kiinteistöjen lukumäärän perusteella määräytyvä maksu   ― kultakin hakemukseen sisältyvältä kiinteistöltä 80 mk
6) metsänhoitoyhdistyksen vararahaston varojen käyttöä koskeva lupapäätös 300 mk
7) luvan myöntäminen puiden ja muiden hyödykkeiden luovuttamiseen yhteismetsästä 790 mk
8) luvan myöntäminen yhteismetsälle metsäsuunnitelmasta poikkeamiseen 790 mk
9) ilmoittaminen yhteismetsän osakkaille niiden ensimmäisestä kokouksesta, kun yhteismetsä on merkitty kiinteistörekisteriin, maksu osakkaalta 40 mk
10) todistus suullisesta pyynnöstä virallisen puutavaranmittauksen toimittamiseksi 70 mk
11) todistus suullisesta pyynnöstä puutavaranmittausta koskevan asian saattamiseksi mittauslautakunnan ratkaistavaksi 70 mk

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.