762/1996

Annettu Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 1996

Asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

kumotaan ajoneuvojen rekisteröinnistä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun asetuksen

(1598/95) 18 §:n 1 momentin c kohta,

muutetaan 2 §:n k kohta, 5 §:n 1 momentti ja 9 §:n 1 momentin d kohta sekä

lisätään 5 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2―4 momentti siirtyvät 3―5 momentiksi, seuraavasti:

2 §
Määritelmiä

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


k) vaatimustenmukaisuustodistuksella ajo- neuvon valmistajan antamaa asiakirjaa, joka osoittaa M1-luokan ajoneuvon vastaavan moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin (70/156/ETY) tai L-luokan ajoneuvon vastaavan kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä annetun neuvoston direktiivin (92/61/ETY) mukaisesti hyväksyttyä ajoneuvotyyppiä


5 §
Ennakkoilmoituksen tekeminen

1. Ajoneuvon valmistaja tai ajoneuvojen katsastuksesta annetun asetuksen (1702/92) 5 §:ssä tarkoitetun ajoneuvovalmistajan edustaja voi tehdä rekisteriin ennakkoilmoituksen uudesta ajoneuvosta, jota ei sanotun asetuksen 23 §:n 2 momentin nojalla ole esitettävä rekisteröintikatsastukseen, kun kysymyksessä on:

a) M1- tai L-luokan ajoneuvo, jota varten on annettu vaatimustenmukaisuustodistus; tai

b) muu kuin M1-luokan ajoneuvo, joka on Suomessa tyyppikatsastettua mallia ja josta on poistettu tai ennen rekisteröintiä poistetaan tyyppikatsastuksessa mahdollisesti todetut puutteet.

2. Edellä 1 momentin a kohdan säännöksestä poiketen Suomessa ennen 1 päivää tammikuuta 1996 tyyppikatsastettua mallisarjaa olevan M1-luokan ajoneuvon saa kuitenkin ennakkoilmoittaa 31 päivään joulukuuta 1997 saakka. Ennen 1 päivää tammikuuta 1998 monivaiheisesti tyyppihyväksyttävän M1-luokan ajoneuvon sekä Suomessa tyyppikatsastettavan N-luokan ajoneuvosta M1-luokan ajoneuvoksi muutettavan ajoneuvon saa ennakkoilmoittaa 31 päivään joulukuuta 1999 saakka.


9 §
Ensirekisteröinnin edellytykset

1. Ajoneuvon ensirekisteröinnin edellytyksenä on, että:


d) ajoneuvo on asianmukaisesti ennakkoil- moitettu tai rekisteröintikatsastettu taikka sitä varten on annettu tyyppirekisteriote; sekäTämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1996.

Neuvoston direktiivi 92/53/ETY; EYVL N:o L 225, 10.8.1992, s. 1

Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Tuula Linnainmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.