760/1996

Annettu Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 1996

Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista 4 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1256/92) 270 §:n 3 momentti ja

lisätään asetukseen uusi 184 a § seuraavasti:

184 a §
EY-tyyppihyväksytyn traktorin vaatimustenmukaisuus

Traktorin katsotaan täyttävän tämän luvun vaatimukset, jos se on pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin (74/150/ETY), sellaisena kuin se on muutettuna direktiiveillä 79/694/ETY, 82/890/ETY ja 88/297/ETY, mukaisesti tyyppihyväksyttyä mallia ja ajoneuvon valmistaja on antanut sille sanotun direktiivin 5 artiklassa tarkoitetun vaatimustenmukaisuustodistuksen.

270 §
Auton rakennetta ja varusteita koskevat poikkeukset

3. Ministeriö voi myöntää poikkeuksen 6 luvun säännöksistä siltä osin kuin sen myöntäminen ei 1 momentin nojalla kuulu ajoneuvohallintokeskukselle. Poikkeuksia ei kuitenkaan saa myöntää ajoneuvon, osan tai erillisen teknisen yksikön täydelliseen yhdenmukaistamiseen perustuvia vaatimuksia säätävien erityisdirektiivien säännöksistä muissa kuin direktiivin 70/156/ETY 8 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ja tapauksissa, joissa ajoneuvon tyyppihyväksynnän osana olevan täydelliseen yhdenmukaistamiseen perustuvan direktiivin vaihtoehtona on käytetty E-hyväksymistä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1996.

Neuvoston direktiivi 74/150/ETY; EYVL N:o L 84, 28.3.1974, s. 10
Neuvoston direktiivi 92/53/ETY; EYVL N:o L 225, 10.8.1992, s. 1

Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Tuula Linnainmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.