733/1996

Annettu Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 1996

Asetus valtiontalouden tarkastuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä

kumotaan valtiontalouden tarkastuksesta 19 päivänä maaliskuuta 1993 annetun asetuksen (267/1993) 1 §:n 1 momentin 7 kohta,

muutetaan 1 §:n 1 momentin 5 ja 6 kohta sekä 3, 5, 13, 14 ja 24 §,

näistä 14 § sellaisena kuin se on osittain muutettuna 16 päivänä joulukuuta 1994 annetulla asetuksella (1197/1994), sekä

lisätään asetukseen uusi 18 a § seuraavasti:

1 §

Valtiontalouden tarkastusviraston tehtävänä on valtiontalouden tarkastuksesta annetun lain (967/1947) mukaisesti, lain 2 §:n 1 momentissa säädetyin poikkeuksin:


5) pitää huolta ja valvoa, että tarkastuksissa ilmitulleet virheellisyydet ja puutteellisuudet oikaistaan ja että ryhdytään asianmukaisiin toimenpiteisiin valtiolle aiheutetun vahingon korvaamiseksi; sekä

6) seurata kehitystä toimialallaan, tehdä tarvittaessa ehdotuksia muutoksiksi niihin lakeihin, asetuksiin ja määräyksiin, joiden noudattamisen valvonta kuuluu tarkastusvirastolle, samoin kuin tehdä muita tarpeelliseksi katsomiaan uudistusehdotuksia.


3 §

Tarkastusneuvoston puheenjohtajana on viraston pääjohtaja ja jäseninä toimintayksiköiden päälliköt.

5 §

Tarkastusvirastossa on pääjohtajan virka ja muita tarpeellisia virkoja.

13 §

Pääjohtajan ollessa estynyt toimivat hänen sijaisinaan valtiovarainministeriön määräämät toimintayksiköiden päälliköt. Muiden virkamiesten sijaisista määrää pääjohtaja.

14 §

Yleisenä kelpoisuusvaatimuksena tarkastusviraston virkoihin on sellainen taito ja ky-ky, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää. Lisäksi pääjohtajalta vaaditaan virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys julkiseen talouteen ja valtion hallintoon.

18 a §

Jos valtion viranomaisen tai laitoksen hoitamissa varoissa on havaittu väärinkäytös, tulee sen viivytyksettä ilmoittaa siitä tarkastusvirastolle.

24 §

Tarkastusviraston pääjohtajaa syytetään virkarikoksesta Helsingin hovioikeudessa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1996.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Valtiovarainministeri
Sauli Niinistö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.