710/1996

Annettu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 1996

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elintarvikevalvonnan järjestämisestä

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun elintarvikelain (361/95) 48 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Päätöksen tarkoitus

Tällä päätöksellä pannaan täytäntöön neuvoston direktiivi 85/591/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, elintarvikkeiden tarkastuksessa tarvittavien yhteisön näytteenottomenettelyjen ja analyysimenetelmien käyttöön ottamisesta(1) ja neuvoston direktiivi 93/99/ETY, annettu 29 päivänä lokakuuta 1993, virallista elintarvikkeiden tarkastusta koskevista lisätoimenpiteistä(2).

(1) EYVL nro L 372, 31.12.85, s. 50.

(2) EYVL nro L 290, 24.11.93, s. 14.

Tällä päätöksellä määrätään myös eräille valtion virallisille tutkimuslaitoksille erityistehtäviä.

2 §
Valvontahenkilöstön pätevyys

Elintarvikelain 13 §:ssä tarkoitetun elintarvikevalvontatehtävissä toimivan henkilöstön tulee olla pätevää erityisesti seuraavilla aloilla: kemia, elintarvikekemia, eläinlääketiede, lääketiede, elintarvikemikrobiologia, elintarvikehygienia, elintarviketeknologia ja oikeustiede.

3 §
Viralliseksi tutkimuslaitokseksihyväksyminen

Elintarvikevirasto voi hyväksyä valtion tai kunnan elintarvikelaboratorion elintarvikelain 14 §:n tarkoittamaksi viralliseksi tutkimuslaitokseksi, jos laboratorio täyttää ne yleiset vaatimukset ja toimii niiden periaatteiden ja toimintatapojen mukaan, jotka sisältyvät eurooppalaiseen standardiin EN 45001.

Laadunvarmistuksen asiantuntijat tarkastavat pistokokeilla, että tutkimuslaitos täyttää 1 momentissa mainitun standardin vaatimukset, käyttäen standardin EN 45002 edellyttämää menettelyä sekä OECD:n hyvän laboratoriokäytännön 2. ja 7. periaatteita, jotka sisältyvät OECD:n neuvoston kemikaalien arvioinnista saatujen tietojen vastavuoroisesta hyväksymisestä 12 toukokuuta 1981 tekemän päätöksen liitteen 2 osaan II.

4 §
Tutkimuslaitosten pätevyyden arviointi

Viralliseksi tutkimuslaitokseksi pyrkivän laboratorion pätevyyden arvioi Mittatekniikan Keskuksen FINAS-yksikkö. Tutkimuslaitoksen arviointi ja hyväksyntä voi käsittää yksittäisiä testejä tai testisarjoja.

Viralliseksi tutkimuslaitokseksi pyrkivän laboratorion pätevyyden voi arvioida muukin laitos tai elin, joka täyttää eurooppalaisessa standardissa EN 45003 laboratorioita hyväksyville elimille asetetut yleisvaatimukset.

5 §
Virallisen tutkimuslaitoksenriippumattomuus

Virallisen tutkimuslaitoksen on oltava organisatorisesti ja toiminnallisesti riippumaton, ja sen on toimittava itsenäisenä lausunnon antajana eikä sillä saa olla elintarvikelain tarkoittamia viranomaistehtäviä.

6 §
Eräiden virallisten tutkimuslaitostenerityistehtävät

Seuraavat valtion tutkimuslaitokset ovat elintarvikelain 16 §:n tarkoittamia virallisia elintarviketutkimuslaitoksia, joille määrätään erityistehtäviä:

1) VTT Bio- ja elintarviketekniikka,

2) Kansanterveyslaitos, ja

3) Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos.

Tutkimuslaitosten erityistehtävänä on toimia asiantuntijana omalla toimialallaan:

― virallisten tutkimuslaitosten laatujärjestelmien kehittämisessä ja ylläpidossa,

― elintarvikeviraston järjestämissä pätevyystestauksissa,

― elintarvikevalvonnassa tarvittavien tutkimusmenetelmien kehittämisessä,

― virallisten tutkimuslaitosten henkilöstön koulutuksessa, sekä

― elintarvikelainsäädäntöä, elintarvikevalvontaa ja valvontaorganisaatiota kehitettäessä.

Lisäksi tutkimuslaitosten on seurattava ja osallistuttava oman toimialansa kansainväliseen yhteistyöhön.

7 §
Elintarvikevalvonnan tutkimusmenetelmät

Virallisessa elintarvikevalvonnassa käytettävien tutkimusmenetelmien on oltava testattuja ja tieteellisesti luotettavia siten kuin määrätään neuvoston direktiivin 85/591/ETY liitteen 1 ja 2 kohdissa. Elintarvikevalvonnassa on ensisijaisesti käytettävä Euroopan yhteisön hyväksymää menetelmää (yhteisömenetelmä), jos sellainen on.

Yhteisömenetelmien ohella tutkimuslaitos voi käyttää muitakin testattuja ja tieteellisesti luotettavia menetelmiä, elleivät ne estä elintarvikkeiden vapaata liikkuvuutta. Jos tulosten tulkinnassa on eroja, katsotaan yhteisömenetelmällä saatu tulos määrääväksi.

8 §
Toimeksiannot ja yhteistyö

Elintarvikevalvontaviranomainen voi tarvittaessa antaa tutkimuksen suoritettavaksi muullekin viralliselle tutkimuslaitokselle kuin sille, jonka tutkimusalaan tutkimus ensisijaisesti kuuluu.

Virallisten tutkimuslaitosten tulee olla yhteistyössä keskenään ja valvontaviranomaisten kanssa tavoitteena tutkimuslaitosten työnjaon kehittäminen joustavaksi ja tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi.

9 §
Elintarvikevalvonnan tarkastuksetjäsenvaltioihin

Euroopan yhteisön komissio tekee virallisia tarkastuksia jäsenvaltioihin, jolloin tarkastetaan ja arvioidaan jäsenvaltion elintarvikevalvonnan tasapuolisuus ja tehokkuus (maatarkastus). Kohdevaltion yhteysviranomainen tekee tarvittavat järjestelyt ja avustaa kaikin tavoin maatarkastuksen suorittamisessa.

Yhteysviranomainen esittää oman maan valvontahenkilöstön joukosta päteviä ja kokeneita virkamiehiä, joista komissio voi nimetä muihin jäsenvaltioihin tehtäviin maatarkastuksiin osallistuvia henkilöitä.

10 §
Suomen kansallinen yhteysviranomainen

Suomen elintarvikevalvonnan yhteysviranomaisena toimii elintarvikevirasto. Elintarvikeviraston tehtävänä on tarvittaessa toimittaa tietoja sekä avustaa ja pitää yhteyksiä Euroopan yhteisön toimielimiin ja muiden jäsenvaltioiden yhteysviranomaisiin elintarvikevalvontaa koskevissa asioissa.

11 §
Ohjeiden antaminen

Elintarvikevirasto antaa tarvittaessa ohjeita tämän päätöksen soveltamisesta.

12 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1996.

Virallisten tutkimuslaitosten tulee täyttää 3―5 §:ssä määrätyt vaatimukset viimeistään 1.11.1998.

Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 1996

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Kaupallinen neuvos
Anna-Liisa Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.