706/1996

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 4 päivänä lokakuuta 1996

Asetus vakuutusoikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

kumotaan vakuutusoikeudesta 8 päivänä huhtikuuta 1982 annetun asetuksen (264/82) 5 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 9 päivänä joulukuuta 1988 annetussa asetuksessa (1052/88),

muutetaan 1 a §, 2 §:n 3 momentti sekä 3, 4 ja 13 §,

sellaisina kuin niistä ovat 1 a § ja 2 §:n 3 momentti 9 päivänä joulukuuta 1988 annetussa asetuksessa sekä 3 ja 4 § osittain muutettuna mainitulla asetuksella, sekä

lisätään 6 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

1 a §

Vakuutusylituomarin virka täytetään sitä haettavaksi julistamatta.

2 §

Nimittämisestä virkamieheksi määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää ja työsopimussuhteessa olevan henkilökunnan ottaa vakuutusoikeus.

3 §

Virkamiehellä, jonka kelpoisuusvaatimuksia ei ole laissa tai asetuksessa erikseen säädetty, tulee olla sellainen kyky ja taito, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

4 §

Vakuutusylituomari voi ottaa virkavapautta enintään 30 päivää vuodessa. Tämän yli menevältä ajalta virkavapauden myöntää korkein oikeus.

Vakuutusoikeus myöntää virkavapauden vakuutustuomarille yhtäjaksoisesti enintään vuodeksi. Vuotta pidemmän virkavapauden myöntää korkein oikeus. Ylimääräiselle vakuutustuomarille myönnetään virkavapautta samassa järjestyksessä kuin vastaavan vakinaisen viran haltijalle.

Virkavapauden muille virkamiehille myöntää vakuutusylituomari.

6 §

Vakuutusylituomari voi toimia jaoston puheenjohtajana [ Merkitty kohta oikaistu (v. 1996), alkuperäinen sanamuoto kuului: Vakuutustuomari voi toimia jaoston puheenjohtajana ] siinä määrin kuin hänen muut tehtävänsä sen sallivat.

13 §

Tarkemmat määräykset asioiden käsittelystä ja toiminnan muusta järjestelystä annetaan vakuutusoikeuden työjärjestyksessä, jonka vakuutusoikeus vahvistaa.

Vakuutusoikeuden on toimitettava työjärjestys tiedoksi oikeusministeriölle ja korkeimmalle oikeudelle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänämarraskuuta 1996.

Helsingissä 4 päivänä lokakuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Kari Häkämies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.