697/1996

Annettu Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 1996

Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista 4 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1256/92) 46 §:n 4 momentti, 47 §:n 3 momentti ja 54 §:n 4 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 46 §:n 4 momentti ja 47 §:n 3 momentti 20 päivänä toukokuuta 1996 annetussa asetuksessa (338/96) ja 54 §:n 4 momentti 7 päivänä kesäkuuta 1995 annetussa asetuksessa (849/95), seuraavasti:

46 §
Henkilöauton pakokaasu-, haihtumis- ja hiukkaspäästöt

4. Ajoneuvo täyttää 1―3 momentissa tarkoitetut raja-arvot, jos se on EY-hyväksytty moottoriajoneuvojen kaasujen aiheuttaman ilman pilaantumisen estämiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin (70/220/ETY) mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna parlamentin ja neuvoston direktiivillä 94/12/EY ja komission direktiivillä 96/44/EY, tai E-hyväksytty säännön n:o 83 B/03 mukaisesti.

47 §
Pakettiauton pakokaasu-, haihtumis- ja hiukkaspäästöt

3. Ajoneuvo täyttää 1 ja 2 momentissa tarkoitetut raja-arvot, jos se on EY-hyväksytty direktiivin 70/220/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 93/59/ETY ja komission direktiivillä 96/44/EY, tai E-hyväksytty säännön n:o 83 B/02 mukaisesti.


54 §
Melun rajoittaminen

4. Auton katsotaan täyttävän 1 momentin vaatimukset, jos se on mallia, joka täyttää moottoriajoneuvojen sallittua melutasoa ja pakojärjestelmää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin (70/157/ETY) vaatimukset, sellaisina kuin ne ovat muutettuina direktiivillä 84/424/ETY, tai E-säännön n:o 51/01 vaatimukset. Auton katsotaan täyttävän 2 momentin vaatimukset, jos se on mallia, joka täyttää sanotun direktiivin 70/157/ETY vaatimukset sellaisina kuin ne ovat muutettuina direktiivillä 92/97/ETY ja komission direktiivillä 96/20/EY, tai E-säännön n:o 51/02 vaatimukset.1. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1996.

2. Ajoneuvon saa direktiivien 96/44/EY ja 96/20/EY säännösten estämättä tyyppikatsastaa uuteen mallisarjaan kuuluvana tai tyyppihyväksyä ennen 1 päivää tammikuuta 1997, jos katsastus tai hyväksyntä suoritetaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

3. Ajoneuvolle ennen 1 päivää tammikuuta 1997 direktiivin 94/12/EY, 93/59/ETY tai 92/97/ETY mukaisesti suoritettua tyyppikatsastusta tai tyyppihyväksyntää ei tarvitse uusia direktiivien 96/44/EY tai 96/20/EY säännösten mukaisiksi.

Komission direktiivi96/20/EY; EYVL N:o L 92, 13.4.1996, s. 23, komission direktiivi96/44/EY; EYVL N:o L 210, 20.8.1996, s. 25

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Tuula Linnainmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.