648/1996

Annettu Helsingissä 23 päivänä elokuuta 1996

Asetus puolustusvoimien räjähteistä

Puolustusministerin esittelystä säädetään räjähdysvaarallisista aineista 19 päivänä kesäkuuta 1953 annetun lain (263/53) 16 §:n 4 momentin nojalla:

Yleiset säännökset
1 §

Sen lisäksi, mitä räjähdysvaarallisista aineista annetussa laissa (263/53) ja sen nojalla säädetään ja määrätään, puolustusvoimissa sovelletaan räjähteisiin sekä niiden valmistukseen, varastointiin, hävittämiseen, maahantuontiin, kauppaan ja valvontaan tämän asetuksen säännöksiä.

2 §

Tässä asetuksessa tarkoitettu toiminta on järjestettävä siten, ettei räjähdysvaarallisista aineista annetussa laissa tarkoitettua yleisen turvallisuuden ylläpitämistä sekä hengen, omaisuuden ja ympäristön suojelemista vaaranneta.

Laitoksen johtaja ja käytöstä vastaava johtaja
3 §

Laitoksen johtajan tai päällikön on nimettävä räjähteitä valmistavalle tai hävittävälle laitokselle laitoksen käytöstä vastaava johtaja ja hänelle varamies. Laitoksen johtajan tai päällikön on huolehdittava siitä, että vastaavalla johtajalla on mahdollisuus hoitaa laitosta säännösten, määräysten ja laitoksen lupapäätöksen ehtojen mukaisesti.

4 §

Asianomainen ministeriö antaa tarkemmat määräykset laitoksen käytöstä vastaavan johtajan ja hänen varamiehensä määräämisestä, heiltä vaadittavasta pätevyydestä, pätevyyden toteamisesta, valtuuksista sekä tehtävistä.

Valmistus ja hävittäminen
5 §

Räjähteiden valmistus ja hävittäminen on sallittu ainoastaan asianmukaisella luvalla siten kuin asianomainen ministeriö erikseen määrää.

Sotilaalliseen kokeilutoimintaan ja harjoitukseen liittyvä räjähteiden käsittely käyttöpaikalla välitöntä käyttämistä varten on sallittu siten kuin siitä asianomainen ministeriö erikseen määrää.

Varastointi ja säilytys
6 §

Räjähteiden varastointi on sallittu ainoastaan asianmukaisella luvalla siten kuin asianomainen ministeriö erikseen määrää.

7 §

Räjähteiden varastoalueella on oltava varastoalueen vastuullinen päällikkö ja hänellä varamies. Jokaisella räjähdevarastolla on oltava vastuullinen varastonhoitaja ja hänellä varamies, joilla on oltava mahdollisuus hoitaa tehtäviään säännösten, määräysten ja lupapäätösten mukaisesti.

8 §

Asianomainen ministeriö antaa tarkemmat määräykset varastoalueiden vastuullisten päälliköiden ja heidän varamiestensä sekä vastuullisten varastonhoitajien ja heidän varamiestensä määräämisestä, heiltä vaadittavasta pätevyydestä, pätevyyden toteamisesta, valtuuksista sekä tehtävistä.

Maahantuonti ja kauppa
9 §

Tarkempia määräyksiä räjähteiden maahantuonnista ja kaupasta antaa tarvittaessa asianomainen ministeriö.

Valvonta
10 §

Tämän asetuksen ja sen nojalla annettujen määräysten noudattamista valvovat pääesikunnan teknillinen tarkastusosasto sekä muut sotilasviranomaiset siten kuin siitä asianomainen ministeriö määrää.

Erinäisiä säännöksiä
11 §

Pääesikunnan teknillinen tarkastusosasto voi yksittäistapauksissa myöntää poikkeuksia tämän asetuksen säännöksistä tai sen nojalla annetuista asianomaisen ministeriön määräyksistä, jos säädösten tai määräysten noudattaminen muutoin aiheuttaisi kohtuuttomia kustannuksia tai huomattavaa hankaluutta. Poikkeuksen myöntämisen edellytyksenä on, että tässä asetuksessa tarkoitettu turvallisuus on mahdollista saavuttaa muulla tavoin.

12 §

Puolustusvoimien valvonnassa olevilla työmailla asianomaisen ministeriön erikseen määräämissä maanpuolustuksen kannalta salassa pidettävissä kohteissa tapahtuva räjähdysaineen tilapäinen valmistus ja varastointi on sallittu siten kuin ministeriö erikseen määrää.

Asianomainen ministeriö määrää edellä tarkoitetut salassa pidettävät kohteet teknistä turvallisuutta koskevissa asioissa sekä työsuojeluasioissa toimivaltaista ministeriötä kuultuaan.

13 §

Tätä asetusta ja sen nojalla annettuja määräyksiä sovelletaan myös rajavartiolaitokselle maanpuolustusta varten luovutettujen puolustusvoimien räjähteiden varastointiin.

14 §

Asianomainen ministeriö antaa tarvittaessa tämän asetuksen täytäntöönpanoa koskevia tarkempia määräyksiä.

Voimaantulo
15 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1996.

Tällä asetuksella kumotaan puolustusministeriön hallinnonalan räjähdysvaarallisista aineista 14 päivänä tammikuuta 1982 annettu asetus (35/82) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

16 §

Laitosten käytöstä vastaavat henkilöt ja vastuulliset varastonhoitajat, jotka on määrätty tehtäviinsä ennen tämän asetuksen voimaantuloa ja joilla on ollut aikaisempien määräysten mukaiset kelpoisuudet, säilyttävät nämä kelpoisuutensa ja voivat tulla määrätyksi tämän asetuksen 4 ja 8 §:n estämättä vastaaviin tehtäviin.

Helsingissä 23 päivänä elokuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Puolustusministeri
Anneli Taina

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.