533/1996

Annettu Helsingissä 22 päivänä heinäkuuta 1996

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös kolmansista maista tuotaville eläimille ja eräille tavaroille suoritettavista eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto on eläintautien vastustamisesta eläinten ja eräiden muiden tavaroiden maahantuonnissa ja maastaviennissä 15 päivänä kesäkuuta 1994 annetun asetuksen (489/94) nojalla päättänyt:

1 §
Tarkoitus ja soveltamisala

Tässä päätöksessä annetaan määräykset eläintautien leviämisen ehkäisemiseksi kolmansista maista tuotaville eläimille ja eläimistä saataville muille tuotteille kuin elintarvikkeille suoritettavista eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista.

2 §
Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan

1) kolmannella maalla Euroopan yhteisön ulkopuolista valtiota;

2) eläimellä seuraavia eläimiä, jotka tuodaan kolmansista maista:

2.1) nisäkkäät;

2.2) siipikarja ja muut linnut;

2.3) matelijat;

2.4) sammakkoeläimet;

2.5) kalat ja makean veden ravut;

2.6) mehiläiset;

3) tuotteella seuraavia kolmansista maista tuotavia tuotteita, joita ei ole tarkoitettu elintarvikkeeksi:

3.1) maitoa ja maitopohjaisia tuotteita;

3.2) eläinperäisiä rasvoja;

3.3) lihajauhoa, lihaluujauhoa, luujauhoa, verijauhoa, höyhenjauhoa, kalajauhoa taikka muuta eläinperäistä proteiinia;

3.4) eläinten verta ja verituotteita;

3.5) sorkka- ja kavioeläinten nahkoja ja vuotia, joita ei ole piklattu, muokattu, wet blue -käsitelty tai käsitelty 8 tunnin ajan kalkkisuolaliuoksessa pH-arvossa 12―13;

3.6) eläinperäisistä raaka-aineista valmistettua lemmikkieläinten rehua;

3.7) luita, sarvia, kavioita, sorkkia sekä niistä valmistettuja tuotteita;

3.8) eläinten sukusoluja ja alkioita mukaanlukien siitosmunat;

3.9) mehiläistarhauksessa käytettäväksi tarkoitettuja mehiläistuotteita;

3.10) kavio- ja sorkkaeläimistä sekä linnuista peräisin olevia metsästystrofeita, joita ei ole täytetty, muokattu tai muuten käsitelty siten, että ne säilyvät huoneenlämmössä;

3.11) eläinten lantaa ja lannasta valmistettuja lannoitteita;

3.12) käsittelemätöntä villaa, karvaa ja harjaksia, joita ei ole teollisesti pesty tai saatu muokkauksen yhteydessä;

3.13) höyheniä ja höyhenten osia, joita ei ole höyrytetty tai muuten käsitelty siten, ettei niistä aiheudu eläintautien leviämisen vaaraa;

3.14) muita eläinperäisiä raakatuotteita kuten teurasjätettä;

3.15) eläintautilain (55/80) 3 §:n 2 momentin nojalla vastustettaviksi eläintaudeiksi määrättyjä eläintauteja taikka muita niihin verrattavia vakavia eläintauteja aiheuttavia mikrobeja tai loisia ja niitä sisältäviä viljelmiä, kudoksia, eritteitä taikka muita vastaavia aineksia; sekä

3.16) heinää ja olkea;

4) eläinlääkinnällisellä rajatarkastuksella kolmansista maista tuotaville eläimille ja tuotteille tehtävää tuontitarkastusta, johon voi kuulua asiakirjojen tarkastus, tunnistus ja fyysinen tarkastus;

5) rajaeläinlääkärillä eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen tekevää maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston määräämää eläinlääkäriä ja hänen viransijaistaan;

6) rajatarkastusasemalla liitteissä I tai II mainitussa kunnassa sijaitsevaa maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston määräämää huoneistoa, jossa eläinlääkinnällinen rajatarkastus tehdään;

7) tuontitarkastuspaikalla muuta maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston erityisestä syystä hyväksymää huoneistoa, jossa eläinlääkinnällinen rajatarkastus tehdään;

8) hyväksytyllä rajanylityspaikalla liitteessä I tai II mainittua tullitoimipaikkaa, jonka kautta eläimet ja tuotteet tuodaan maahan ja josta ne toimitetaan asianomaiselle rajatarkastusasemalle tai tuontitarkastuspaikalle;

9) tuontiasiakirjalla tuontilupia sekä eläimen tai tuotteen mukana olevia alkuperäisiä todistuksia ja muita asiakirjoja;

10) tuontierällä samalla kuljetusvälineellä kuljetettavia eläimiä tai tuotteita, joilla on yhteiset tuontiasiakirjat;

11) asiakirjojen tarkastuksella tuontiasiakirjojen tarkastusta;

12) tunnistuksella tuontierän vertaamista tuontiasiakirjoihin sekä tuontierältä vaadittavien leimojen ja tunnistusmerkintöjen tarkastusta;

13) fyysisellä tarkastuksella tuontierän laadun tarkastusta ja siihen mahdollisesti liittyvää näytteenottoa ja laboratoriotutkimuksia, eläinten osalta myös kliinistä terveystarkastusta;

14) maahantuojalla sellaista luonnollista tai oikeushenkilöä tai tämän edustajaa, joka tuo eläimiä tai tuotteita kolmannesta maasta Suomeen tai kuljettaa niitä Suomen alueen kautta toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan;

15) ANIMO-viestillä tuontierästä määräpaikkana olevan Euroopan unionin jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoitettavia tietoja; sekä

16) jäsenmaalla Euroopan unionin jäsenvaltiota.

3 §
Tuontiehdot

Tuontierä ei saa sisältää eläimiä tai tuotteita, joiden tuonti Euroopan yhteisön alueelle on kielletty komission suojapäätöksellä, jollei kyseessä ole tuontierä, joka on tarkoitus kauttakuljettaa edelleen kolmanteen maahan.

Jos tuontierä jää Suomeen, on tuontierän ja tuontiasiakirjojen täytettävä maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston erikseen antamat eläinlaji- ja tuotekohtaiset määräykset.

Jos tuontierä on tarkoitus kuljettaa Suomen kautta toiseen jäsenmaahan, on tuontierän ja tuontiasiakirjojen täytettävä Euroopan yhteisön lainsäädännön vaatimukset tai näiden puuttuessa määränpäänä olevan jäsenmaan kansallisen lainsäädännön vaatimukset. Rajaeläinlääkärin on mahdollisuuksiensa mukaan varmistettava, että määränpäänä oleva jäsenmaa hyväksyy tuontierän maahantuonnin.

Jos tuontierä on tarkoitus kuljettaa Suomen kautta kolmanteen maahan, on tuontierän ja tuontiasiakirjojen täytettävä määränpäänä olevan kolmannen maan vaatimukset. Rajaeläinlääkärin on mahdollisuuksiensa mukaan varmistettava, että kyseinen kolmas maa hyväksyy tuontierän maahantuonnin.

4 §
Eläinten ja tuotteiden eläinlääkinnällinen rajatarkastus

Eläimet on tuotava Suomeen liitteessä I ja tuotteet liitteessä II mainittujen hyväksyttyjen rajanylityspaikkojen kautta. Rajaeläinlääkärin on tehtävä niille eläinlääkinnällinen rajatarkastus asianomaisella liitteessä I tai II mainitussa kunnassa sijaitsevalla rajatarkastusasemalla tai tuontitarkastuspaikalla. Mitä tässä päätöksessä määrätään rajatarkastusasemasta, koskee tällöin myös tuontitarkastuspaikkaa.

Tuontierän saapuessa hyväksytylle rajanylityspaikalle tulliviranomaisen on tarkastettava tuontiasiakirjat ja ohjattava tuontierä eläinlääkinnällistä rajatarkastusta varten sinetöitynä asianomaiselle rajatarkastusemalle sekä ilmoitettava tästä rajaeläinlääkärille. Maahantuojan on kustannuksellaan toimitettava tuontierä rajatarkastusemalle. Tuontierän saapuessa rajatarkastusemalle rajaeläinlääkärin on ilmoitettava tästä rajanylityspaikan tulliviranomaiselle.

Rajaeläinlääkärin on tehtävä tuontierälle asiakirjojen tarkastus, tunnistus ja fyysinen tarkastus. Fyysinen tarkastus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston antamien eläin- ja tuotekohtaisten ohjeiden mukaisesti.

Jos tuontierä täyttää 3 §:ssä mainitut tuontiehdot, on sen suhteen meneteltävä 5 ja 6 §:n mukaisesti. Jos tuontierä ei täytä tuontiehtoja tai sen epäillään aiheuttavan eläintautien leviämisen vaaraa, on sen suhteen meneteltävä 7 §:n mukaisesti.

5 §
Eläinten eläinlääkinnälliseen rajatarkastukseen liittyvät tuontiasiakirjat ja todistus

Rajaeläinlääkärin on annettava tuontiasiakirjoista leimalla ja allekirjoituksella vahvistetut kopiot maahantuojalle ja pidettävä alkuperäiset asiakirjat itsellään. Jos eläimet on tarkoitus kauttakuljettaa edelleen kolmanteen maahan, on rajaeläinlääkärin kuitenkin annettava alkuperäiset tuontiasiakirjat maahantuojalle ja pidettävä kopiot itsellään.

Rajaeläinlääkärin on lisäksi annettava maahantuojalle tämän päätöksen liitteen IV mukainen todistus, josta hän säilyttää kopion itsellään. Todistusta ei kuitenkaan anneta, jos kyseessä on yhteisön alueella direktiivin 90/427/ETY mukaisesti rekisteröity hevonen, joka tuodaan takaisin yhteisön alueelle. Todistuksen on oltava kirjoitettu suomen tai ruotsin kielellä sekä määränpäämaan virallisella kielellä. Todistuksen ja sen kopioiden on koostuttava yhdestä kaksipuolisesta arkista.

Tuontiasiakirjoja, todistuksia ja niiden kopioita on säilytettävä rajatarkastusasemalla vähintään kolmen vuoden ajan.

6 §
Tuotteiden eläinlääkinnälliseen rajatarkastukseen liittyvät tuontiasiakirjat ja rajatarkastustodistus

Rajaeläinlääkärin on annettava tuontiasiakirjoista leimalla ja allekirjoituksella vahvistetut kopiot maahantuojalle ja pidettävä alkuperäiset asiakirjat itsellään. Jos tuontierä on tarkoitus kauttakuljettaa edelleen kolmanteen maahan, on rajaeläinlääkärin kuitenkin annettava alkuperäiset tuontiasiakirjat maahantuojalle ja pidettävä kopiot itsellään.

Tuontierän mukana on aina seurattava liitteen V mukainen rajatarkastustodistus. Maahantuojan on täytettävä rajatarkastustodistuksen ensimmäinen sivu ennen rajanylitystä ja luovutettava yksi kopio todistuksesta rajanylityspaikan tulliviranomaiselle. Todistuksen on oltava kirjoitettu suomen tai ruotsin kielellä sekä määränpäämaan virallisella kielellä. Todistuksen ja sen kopioiden on kunkin koostuttava yhdestä kaksipuolisesta arkista.

Maahantuojan on toimitettava alkuperäinen rajatarkastustodistus sekä sen kaksi kopiota rajaeläinlääkärille. Eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen tehtyään on rajaeläinlääkärin täytettävä todistuksen ja todistuskopioiden toinen sivu. Rajaeläinlääkärin on säilytettävä rajatarkastusasemalla yksi todistuskopio ja luovutettava toinen todistuskopio maahantuojalle. Alkuperäinen todistus rajaeläinlääkärin on luovutettava maahantuojalle tuontierän tullausta varten.

Kopion liitteen V mukaisesta rajatarkastustodistuksesta on aina seurattava tuontierää ensimmäiseen vastaanottavaan laitokseen. Jos tuontierä jaetaan useampaan erään, on kaikkia eriä seurattava ensimmäiseen vastaanottavaan laitokseen rajaeläinlääkärin allekirjoituksellaan ja leimallaan oikeaksi todistama kopio rajatarkastustodistuksesta.

Tuontiasiakirjoja, rajatarkastustodistuksia ja niiden kopioita on säilytettävä rajatarkastusasemalla vähintään kolmen vuoden ajan.

7 §
Toimenpiteet, jos tuontierä ei täytä tuontiehtoja

Jos eläinlääkinnällisessä rajatarkastuksessa todetaan, että tuontierä ei täytä 3 §:ssä mainittuja tuontiehtoja tai jos tuontierän epäillään aiheuttavan eläintautien leviämisen vaaraa, on tuontierän suhteen meneteltävä eläintautien vastustamisesta eläinten ja eräiden muiden tavaroiden maahantuonnissa ja maastaviennissä annetun asetuksen (489/94) 7 ja 8 §:n mukaisesti.

Rajaeläinlääkärin on tehtävä tuontierän hylkäämisestä merkintä tuontiasiakirjoihin. Lisäksi hänen on toimitettava tieto hylkäämisestä, siihen johtaneista syistä sekä tuontierän alkuperästä maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosastolle, joka toimittaa tiedon edelleen liitteissä I ja II mainituille rajatarkastusasemille ja Euroopan yhteisön komissiolle.

8 §
ANIMO-viesti

Jos tuontierä on tarkoitus kuljettaa Suomen kautta toiseen jäsenmaahan, on rajaeläinlääkärin lähetettävä siitä ANIMO-viesti. ANIMO-viesteissä on käytettävä liitteessä III mainittuja rajatarkastusasemien ANIMO-koodeja.

9 §
Tarkastuspäivät ja vuorokaudenajat

Eläinlääkinnällinen rajatarkastus tehdään rajatarkastusasemilla liitteissä I ja II mainittuina aukioloaikoina. Jos maahantuoja haluaa eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen muuna aikana, on hänen sovittava siitä etukäteen asianomaisen rajaeläinlääkärin kanssa.

Eläinten saapumisesta on ilmoitettava rajaeläinlääkärille vähintään 18 tuntia ennen eläinlääkinnällistä rajatarkastusta. Ilmoitus voidaan tehdä puhelimitse.

Tuotteiden saapumisesta on ilmoitettava rajaeläinlääkärille vähintään 12 tuntia ennen eläinlääkinnällistä rajatarkastusta. Ilmoitus on tehtävä liitteen V mukaisella rajatarkastustodistuksella tai muulla kirjallisella, vastaavat tiedot sisältävällä ilmoituksella. Ilmoituksessa on mainittava rajatarkastustodistuksessa vaadittujen tietojen lisäksi tuontierän arvioitu saapumisaika rajatarkastusasemalle.

10 §
Maahantuontitilasto

Rajaeläinlääkärin on pidettävä tilastoa kaikista rajatarkastusasemalla tarkastetuista tuontieristä maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston ohjeiden mukaisesti.

Jos rajatarkastusasema ei sijaitse rajanylityspaikan yhteydessä, on rajanylityspaikan tulliviranomaisen pidettävä tilastoa kaikista kyseisen rajanylityspaikan kautta tuoduista tuontieristä maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston ohjeiden mukaisesti. Tulliviranomaisen on toimitettava tilastot asianomaisen rajatarkastusaseman rajaeläinlääkärille jokaisen kuukauden lopussa.

Rajaeläinlääkärin on tarkastettava rajanylityspaikoilta toimitettavat tilastot ja toimitettava ne yhdessä rajatarkastusasemalla pidettävän tilaston kanssa pyydettäessä maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosastolle.

11 §
Maksut

Maahantuojan on maksettava eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen suorittaneelle rajaeläinlääkärille tuonti- ja vientitarkastusten sekä eläinten terveysvalvontaohjelmien tarkastuksista ja toimenpiteistä maksettavista korvauksista annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen 22/EEO/95 mukainen korvaus.

Maahantuojan on vastattava kaikista eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta sekä siihen liittyvistä toimenpiteistä aiheutuneista kustannuksista.

12 §
Poikkeukset

Seuraavia eläimiä ja tuotteita saadaan tuoda maahan kolmansista maista ilman eläinlääkinnällistä rajatarkastusta eikä niitä tarvitse tuoda hyväksyttyjen rajanylityspaikkojen kautta:

1) yksityishenkilön mukanaan tuomat lemmikkieläimet ja tutkimuslaitoksille koe-eläimiksi tuotavat eläimet, joita ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön ja jotka kuuluvat seuraaviin eläinlajeihin:

1.1) koirat ja kissat;

1.2) jyrsijät ja kanit;

1.3) matelijat;

1.4) sammakkoeläimet;

2) trooppiset akvaariokalat, -äyriäiset ja -nilviäiset;

3) porot, jotka tuodaan Norjasta tilapäisesti kuljetus-, laiduntamis-, kilpailu- tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen;

4) kalastustuotteet, joita ei ole tarkoitettu elintarvikkeeksi, lukuunottamatta kalajauhoa;

5) enintään yhden kilogramman suuruinen tuotteiden tuontierä, jonka yksityishenkilö tuo mukanaan tai joka on lähetetty yksityishenkilölle tämän omassa yksityistaloudessa käytettäväksi;

6) suurlähetystöjen tai diplomaattisia oikeuksia nauttivien kansainvälisten järjestöjen omaan käyttöön tuotavat tuotteet; sekä

7) sellaiset tuotteet, jotka tuodaan laivalla tai lentokoneella kolmansista maista Suomen alueelle vain satamassa tai lentokentällä tapahtuvaa uudelleenlastausta varten ja kuljetetaan välittömästi lastauksen jälkeen edelleen kolmansiin maihin.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen tapausten lisäksi maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto voi myöntää vapautuksen eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta tutkimusta varten tuotavalle tuotteiden tuonti-erälle. Edellytyksenä vapautuksen myöntämiselle on, että kyseisellä erällä ei ole kaupallista arvoa ja että se hävitetään tutkimuksen jälkeen.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja eläimiä ja tuotteita koskevat kuitenkin maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston erikseen antamat eläinlaji- ja tuotekohtaiset tuontiehdot.

13 §
Voimaantulo ja siirtymämääräys

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1996.

Sen estämättä, mitä 5 ja 6 §:ssä määrätään, saavat liitteiden IV ja V mukaiset todistukset olla myös englanninkielisiä siihen saakka, kunnes maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto toisin määrää.

Neuvoston direktiivi 91/496/ETY; EYVL N:o L 268, 24.9.1991, s. 56
Neuvoston direktiivi 90/675/ETY, EYVL N:o L 373, 31.12.1990, s. 1
Neuvoston direktiivi 92/118/ETY, EYVL N:o L 62, 15.3.1993, s. 49
Komission päätös 92/527/ETY, EYVL N:o L 332, 18.11.1992, s. 22
Komission päätös 93/13/ETY, EYVL N:o L 9, 15.1.1993, s. 33
Komission päätös 94/957/ETY, EYVL N:o L 371, 31.12.1994, s. 19
Komission päätös 94/958/ETY, EYVL N:o L 371, 31.12.1994, s. 21
Komission päätös 95/82/ETY, EYVL N:o L 66, 24.3.1995, s. 26
Komission päätös 96/295/ETY, EYVL N:o L 113, 7.5.1996, s. 1

Helsingissä 22 päivänä heinäkuuta 1996

Apulaisosastopäällikön sijainen Eläinlääkintöylitarkastaja
Riitta Heinonen

Eläinlääkintötarkastaja
Risto Holma

LIITE I Rajatarkastusasemat ja rajanylityspaikat sekä niiden aukioloajat eläinten eläinlääkinnällistä tarkastusta varten

LIITE II Rajatarkastusasemat ja rajanylityspaikat sekä niiden aukioloajat tuotteiden eläinlääkinnälistä rajatarkastusta varten

LIITE III Rajatarkastusasemien ANIMO-koodit

LIITE IV Todistus rajan ylityksestä eläimille

PUUTTUVAT

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.