497/1996

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 1996

Asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön hallinnonalaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1987 annetun valtion virkaehtosopimusasetuksen (1203/87) 9 § ja 10 §:n 4 ja 5 momentti, sellaisena kuin ne ovat, 9 § 18 päivänä syyskuuta 1992 annetussa asetuksessa (878/92), osittain muutettuna 27 päivänä toukokuuta ja 28 päivänä marraskuuta 1994 annetuissa asetuksissa (403 ja 1027/94) sekä 10 §:n 4 ja 5 momentti 15 päivänä kesäkuuta 1994 annetussa asetuksessa (501/94), seuraavasti:

9 §
Eräät toimivaltajärjestelyt

Virkaehtosopimuslain 5 §:n 2 momentin 2 kohtaa sovellettaessa yhtenä virastona tai laitoksena pidetään keskushallintoa sekä sen alaista piiri- ja paikallishallintoa, jotka valtion talousarviossa ovat samassa luvussa.

Jäljempänä 3―5 momentissa säädetään viraston tai laitoksen oikeudesta päättää virkaehtosopimuslain 5 §:n 2 momentin 2 kohdan nojalla virkamiestensä palkkauksesta eräiden sellaisten virastojen ja laitosten osalta, joiden toiminnasta aiheutuviin menoihin osoitetaan määräraha yhdellä toimintamenomomentilla.

Ministeriö, jonka toimialaan asianomainen virasto tai laitos kuuluu, päättää virkaan nimitettyjen virkamiesten palkkauksista

1) viraston tai laitoksen päällikön osalta;

2) oikeusministeriön ja työministeriön hallinnonalojen virastojen tai laitosten osalta;

3) paikallispoliisin ja poliisin valtakunnallisen yksikön osalta, jos asia koskee kahta tai useampaa lääniä tai valtakunnallista yksikköä taikka Helsingin poliisilaitoksen päällikköä sekä valtion kokeiluhätäkeskusten osalta;

4) valtion eläkelautakunnan osalta;

5) tarkastuslautakunnan, työttömyysturvalautakunnan, terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen ja valtion turvapaikan hakijoiden vastaanottokeskuksen osalta.

Virkaan nimitettyjen virkamiesten palkkauksista päättää kuitenkin 3 momentin estämättä

1) lääninhallitus alaisuuteensa kuuluvien rekisteritoimistojen ja paikallispoliisin osalta ja Helsingin poliisilaitos omalta osaltaan, sikäli kuin asia ei ole 3 momentin 3 kohdan perusteella ministeriön ratkaistava; sekä

2) sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus valtion koulukotien ja valtion mielisairaaloiden osalta.

Valtion virkamieslain (750/94) 9 §:n 1 momentin mukaisesti virkasuhteeseen nimitettyjen virkamiesten palkkauksista päättää

1) nimittävä viranomainen virastojen tai laitosten päälliköiden sekä paikallispoliisin ja poliisin valtakunnallisten yksiköiden osalta; sekä

2) oikeusministeriö hallinnonalansa osalta.

Ministeriö, jonka toimialaan kuuluu valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikka, voi valtuuttaa sellaisen viraston tai laitoksen, jonka toiminnasta aiheutuviin menoihin ei osoiteta määrärahaa yhdellä toimintamenomomentilla, ratkaisemaan valtion virkaehtosopimuslain 5 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetut asiat.

10 §
Työnantajavirkamiehet

Alla mainittujen virastojen ja laitosten työnantajavirkoja ovat lisäksi seuraavat: [ Merkitty kohta oikaistu (v. 1996), alkuperäinen sanamuoto kuului: työnantajavirkoja ovat seuraavat: ]

1) Valtioneuvoston kanslia: käännöstoimiston toimistopäällikkö;

2) oikeuskanslerinvirasto: apulaisoikeuskansleri, kansliapäällikkö, esittelijäneuvos osastopäällikkönä ja neuvotteleva virkamies;

3) ulkoasiainministeriö: kehitysyhteistyöosaston tukitoiminnoista vastaava apulaisosastopäällikkö ja yleishallinto- ja koulutusyksikön päällikkönä toimiva kehitysyhteistyöneuvos, pohjoismaisen yhteistyön sihteeristön päällikkönä toimiva ulkoasiainneuvos, ulkoasiainhallinnon tarkastaja, talousjohtaja, kiertävä suurlähettiläs ja EU-sihteeristön päällikkönä toimiva ulkoasiainneuvos;

4) ulkomaanedustus: edustuston päällikön tehtävään määrätty virkamies;

5) oikeusministeriö: oikeushallinto-osaston tuomioistuintoimiston hallitusneuvos ja suunnittelupäällikkö toimistopäällikkönä, vankeinhoito-osaston hallitusneuvos apulaisosastopäällikkönä, vankeinhoitojohtaja vankeinhoidon ylitarkastajana ja henkilöstöasioista vastaava ylitarkastaja;

6) ylimmät tuomioistuimet: kansliapäällikkö;

7) hovioikeudet: kansliapäällikkö;

8) käräjäoikeudet: hallintopäällikkö ja sihteeri;

9) ulosottovirastot: johtava kaupunginvouti;

10) vankeinhoitolaitos: johtaja, koulutuskeskuksen johtaja ja vankimielisairaalan ylilääkäri;

11) sisäasiainministeriö: hallinto-osaston aluehallinnon tulosyksikön, rekisterihallinnon tulosyksikön, poliisiosaston ja pelastusosaston henkilöstöhallintoasioita käsittelevät hallitusneuvokset, hallintojohtaja, talousjohtaja, poliisijohtaja, ministeriön hallintotulosyksikön, kuntaosaston että aluekehitysosaston henkilöstöasioita käsittelevät neuvottelevat virkamiehet, ulkomaalaisosaston henkilöstöhallintoasioita käsittelevä vanhempi hallitussihteeri;

12) ulkomaalaisvirasto: henkilöstöasioita käsittelevä yksikönjohtaja;

13) lääninhallitukset: lääninkamreeri, hallintopäällikkö, talouspäällikkö, suunnittelupäällikkö, kehitysneuvos ja toimistopäällikkö;

14) väestörekisterikeskus: johtaja, osastopäällikkö ja hallintopäällikkö;

15) paikallispoliisi: Helsingin, Turun ja Tampereen poliisilaitoksen poliisimestari ja apulaispoliisimestari sekä hallinto-osaston johtaja sekä Espoon ja Vantaan nimismies;

16) keskusrikospoliisi: apulaispäällikkö ja yleisen toimiston päällikkö;

17) suojelupoliisi: apulaispäällikkö;

18) liikkuva poliisi: apulaispäällikkö;

19) poliisikoulutus: poliisiopiston ja poliisikoulun johtaja;

20) pelastushallinto: pelastusopiston rehtori;

21) rajavartiolaitos: rajavartiolaitoksen päällikkö, rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö, osastopäällikkö ja toimistopäällikkö sekä rajavartiolaitoksen esikunnan osastopäällikön samoin kuin henkilöstöosaston sekä raja- ja meriosaston apulaisosastopäällikön, vartioston komentajan, koulun johtajan ja vartiolentolaivueen komentajan tehtävässä oleva upseeri;

22) puolustusvoimat: puolustusvoimain komentaja, pääesikunnan päällikkö, kenraaliluutnantti, vara-amiraali, kenraalimajuri, kontra-amiraali, asessori, maanpuolustusalueen sekä meri- ja ilmavoimien esikunnan esikuntapäällikön, sotilasläänin ja joukko-osaston komentajan tehtävässä oleva upseeri, sotilaslaitoksen sekä sitä vastaavan hallintoyksikön johtajan tai päällikön tehtävässä oleva virkamies, pääesikunnan henkilöstöosaston osastopäällikön ja apulaisosastopäällikön tehtävässä oleva upseeri, pääasiassa virkaehtoasioita henkilöstöosastossa käsittelevä upseeri ja ylitarkastaja sekä hallinnollisen osaston toimistopäällikkö;

23) valtiovarainministeriö: tulosalueen, toimiston tai muun yksikön päälliköksi määrätyt virkamiehet sekä hallitusneuvos, budjettineuvos, finanssineuvos, lainsäädäntöneuvos, neuvotteleva virkamies, tiedotuspäällikkö, hallitussihteeri, budjettisihteeri, ylitarkastaja, tiedottaja sekä henkilöstöosaston virkamiehet;

24) valtion taloudellinen tutkimuskeskus: tutkimusjohtaja, hallintojohtaja ja henkilöstöasioita käsittelevä lakimies;

25) valtiokonttori: finanssijohtaja, yksikönjohtaja ja apulaisjohtaja;

26) lääninverovirastot: tulosyksikön ja tukiyksikön (henkilöstöhallintoasiat) päälliköksi määrätty virkamies;

27) tullilaitos: tullihallituksen yksikön päällikkö, laboratorionjohtaja, tullaus- ja tietotekniikkayksikköön sijoitetut toimistopäälliköt, henkilöstö- ja talousyksikköön sijoitettu apulaisosastopäällikkö sekä eteläisen tullipiirin henkilöstö- ja taloushallintotehtävissä toimiva apulaisjohtaja;

28) tilastokeskus: toimintayksiköiden johtajina toimivien virat, hallintopäällikkö ja henkilöstöasioista vastaava lakimies;

29) valtion kiinteistölaitos: aluejohtaja;

30) luterilainen kirkko: lainoppinut asessori;

31) ortodoksinen kirkko: asessori;

32) korkeakoulut: rehtorina toimiva professori, hallintojohtaja, henkilöstöpäällikkö, kvestori, palkkatoimiston päällikkö, hallintotoimiston, vastaavan toimiston tai vastuualueen päällikkö, Helsingin yliopiston teknisen osaston osastopäällikkö ja henkilöstöosaston vastuualueiden päällikkönä toimivat toimistopäälliköt ja henkilöstöosaston apulaissihteeri;

33) taidekorkeakoulut: rehtori ja rehtorina toimiva opettaja, hallintojohtaja ja hallintotoimiston tai vastaavan toimiston tai vastuualueen päällikkö;

34) opetushallitus: hallintojohtaja, suunnittelujohtaja, hallintopalveluyksikön kouluneuvos sekä sisäisten palvelujen yksikön kouluneuvos ja pääasiallisesti henkilöstöhallintoasioita käsittelevät virkamiehet;

35) ylioppilastutkintolautakunta: päätoiminen sihteeri;

36) ammatilliset opettajakorkeakoulut ja valtion ammatilliset oppilaitokset: ammattioppilaitoksen rehtori (keskusammattikoulut) ja ammatillisten opettajakorkeakoulujen rehtorit;

37) opetushallinnon koulutuskeskukset: ammattikasvatushallinnon koulutuskeskuksen johtaja ja Heinolan kurssikeskuksen rehtori;

38) arkistolaitos: arkistoneuvos, asessori ja maakunta-arkistonjohtaja;

39) Suomen Akatemia ja tieteen tukeminen sekä taiteen tukeminen: hallintojohtaja ja hallintotoimiston päällikkö sekä taiteen keskustoimikunnan pääsihteeri ja puheenjohtaja;

40) valtion taidemuseo: hallintojohtaja, museonjohtaja ja keskusarkistonjohtaja;

41) museovirasto: osastonjohtaja, hallintojohtaja, ylitarkastaja ja esittelijä;

42) Suomenlinnan hoitokunta: suunnittelupäällikkö;

43) Suomen elokuva-arkisto: apulaisjohtaja ja hallintopäällikkö

44) maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus: hallinto- ja virastopalveluryhmän johtaja;

45) riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos: tutkimusjohtaja, vesiviljelyjohtaja, palvelujohtaja ja apulaisjohtaja;

46) maanmittauslaitos: valtakunnallisen tuotanto- ja palveluyksikön päälliköksi määrätty virkamies;

47) maatalouden tutkimuskeskus: tutkimusjohtaja ja hallintoyksikön johtaja;

48) metsäntutkimuslaitos: hallintojohtaja, konttoripäällikkö, lakimies ja tutkimusaseman johtaja;

49) kasvintuotannon tarkastuskeskus: osastonjohtaja ja lakimies;

50) maaseutuelinkeinojen valituslautakunta: puheenjohtaja;

51) liikenneministeriö: apulaisosastopäällikkö, yksikönpäälliköksi määrätty virkamies ja henkilöstöasioista vastaava ylitarkastaja;

52) merenkulkulaitos: merenkulkupiirin hallintotoimialan toimialapäälliköksi määrätty ylitarkastaja;

53) ajoneuvohallintokeskus: tulosalueen päällikkönä toimiva virkamies ja henkilöstöhallinnon tulosyksiköstä vastaava virkamies;

54) telehallintokeskus: johtaja tulosalueen päällikkönä ja henkilöstöhallinnon tulosyksikön päälliköksi määrätty virkamies;

55) ratahallintokeskus: yksikön päällikkö, talousryhmän päällikkö, tiedotuspäällikkö ja kansainvälisiä asioita hoitava ylitarkastaja;

56) merentutkimuslaitos: hallintopäällikkö;

57) ilmatieteen laitos: tulosalueen päällikkö, hallinnollisen yksikön päällikkö ja alueellisen toimintayksikön päällikkö;

58) kauppa- ja teollisuusministeriö: ryhmän vetäjänä toimiva neuvotteleva virkamies, hallitusneuvos, teollisuusneuvos, talousjohtaja, suunnittelujohtaja sekä kaupallinen neuvos ja teollisuusneuvos apulaisosastopäällikkönä;

59) kuluttajavirasto: hallintopalveluista vastaava johdon jäsen;

60) kuluttajavalituslautakunta: sihteeri;

61) kilpailuvirasto: johtaja, kilpailuasiainneuvos apulaisjohtajana ja hallintopäällikkö;

62) kuluttaja-asiamiehen toimisto: toimistopäällikkö;

63) turvatekniikan keskus: hallintojohtaja ja toimialajohtaja;

64) geologian tutkimuskeskus: hallintotoimiston päällikkö, tutkimusjohtaja, aluejohtaja ja lakimies;

65) valtion teknillinen tutkimuskeskus: ylijohtaja, hallintojohtaja, tutkimusjohtaja, henkilöstöpäällikkö ja tietopalvelupäällikkö;

66) teknologian kehittämiskeskus: ylijohtaja, kehitysjohtaja, hallintojohtaja, tulosyksikön johtajana toimiva teknologiajohtaja ja henkilöstöpäällikkö;

67) matkailun edistämiskeskus: hallintojohtaja;

68) sosiaali- ja terveysministeriö: pakolaistoimiston päällikkö;

69) sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus: johtaja ja sitä vastaavat ylemmät virat sekä henkilöstöhallinnosta vastaavan yksikön lakimies;

70) työttömyysturvalautakunta: toimistopäällikkö;

71) tarkastuslautakunta: puheenjohtaja;

72) tapaturmavirasto: johtaja, osastopäällikkö ja henkilöstöasioista vastaava ylitarkastaja;

73) terveydenhuollon oikeusturvakeskus: hallinnosta vastaava apulaisjohtaja ja apulaispäällikkö;

74) sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus: osastopäällikkö;

75) kansanterveyslaitos: hallintojohtaja ja hänen sijaisensa, hallintotoimiston päällikkö ja hänen sijaisensa sekä välittömästi ylijohtajan alaisen tulosyksikön päällikkö;

76) säteilyturvakeskus: hallintojohtaja, ydinturvallisuusjohtaja, tutkimusjohtaja, säteilyturvallisuusjohtaja, apulaisjohtaja ja henkilöstöpäällikkö;

77) lääkelaitos: osastopäällikkö;

78) työministeriö: taloussuunnittelupäällikkö ja laskentapäällikkö;

79) työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinto: työvoimapiirien toimistojen hallinto- ja talousasioista vastaavat virkamiehet;

80) työneuvosto: korkeampipalkkainen sihteeri;

81) ympäristöministeriö: tulosalueen päälliköksi määrätty virkamies ja talousjohtaja;

82) Suomen ympäristökeskus: tutkimusjohtaja, kehitysjohtaja, tulosyksikön tai esikuntayksikön päälliköksi määrätty virkamies, hallintopalveluryhmän vetäjäksi määrätty virkamies ja hallintopalveluyksikön lakimies;

83) alueelliset ympäristökeskukset: hallintopäällikkö;

84) valtion asuntorahasto: johtaja, hallinto-johtaja ja henkilöstöasioista vastaava ylitar-kastaja.

Edellä 1 a §:ssä tarkoitettujen liikelaitosten työnantajavirkoja, joiden haltijoiden tehtäviin kuuluu toimia työnantajan edustajana, ovat seuraavat:

1) Ilmailulaitos: toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja, johtaja, lentoaseman päällikkö, lennonvarmistuskeskuksen päällikkö, hallinto- ja talousosaston pääasiallisesti henkilöstöasioita käsittelevä apulaisjohtaja ja ylitarkastaja sekä lennonjohtaja, joka on määrätty lennonjohdon päälliköksi Helsinki-Vantaan lentoasemalla, Etelä-Suomen lennonvarmistuskeskuksessa, Turun lentoasemalla, Vaasan lentoasemalla, Jyväskylän lentoasemalla, Kuopion lentoasemalla, Oulun lentoasemalla, Rovaniemen lentoasemalla ja Tampereen-Pirkkalan lentoasemalla, lennonjohdon apulaispäälliköiksi Helsinki-Vantaan lentoasemalla ja Etelä-Suomen lennonvarmistuskeskuksessa, liikennepäälliköksi Oulun lentoasemalla tai Etelä-Suomen lentopelastuskeskuksen päälliköksi;

2) muun 1 a §:ssä tarkoitetun liikelaitoksen toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja, johtaja, hallintojohtaja sekä laitoksen henkilöstöasioita hoitavan yksikön virat, joiden haltijat käsittelevät palvelussuhdeasioita.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 1996. Kuopion asevarikon päällikkönä ja ilmavoimien viestikoulun johtajana toimiviin virkamiehiin asetusta sovelletaan kuitenkin vasta siitä lukien kun heidän voimassa oleva toimikautensa Upseeriliitto ry:n hallituksessa päättyy.

Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Valtiovarainministeri
Sauli Niinistö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.