489/1996

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 1996

Laki Steiner-koulusta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Steiner-koulusta 27 päivänä toukokuuta 1977 annetun lain (417/77) 1 §:n 3 momentti, 3 §:n 2 momentti ja 5 §,

näistä 5 § sellaisena kuin se on 18 päivänä joulukuuta 1995 annetussa laissa (1454/95), sekä

lisätään lakiin uusi 5 a ja 5 b § seuraavasti:

1 §

Kouluun voi kuulua erillinen toimintayksikkö, jossa annetaan opetusta vain 10―13 luokalla. Koulu voi jakaantua suomenkieliseen ja ruotsinkieliseen osastoon.

3 §

Perustamisluvan edellytyksenä on, että koulu on maan yleisen kasvatus- ja opetustoimen kehittämiseksi tarpeellinen.

5 §

Steiner-koulu saa käyttökustannuksiinsa valtionapua, joka on 57 prosenttia koulun sijaintikunnan peruskoulun oppilasta kohden määrätyn yksikköhinnan ja koulun oppilasmäärän tulosta.

5 a §

Kunta, joka on Steiner-koulun oppilaan kotikuntalaissa (201/94) tarkoitettu kotikunta, on velvollinen suorittamaan Steiner-koulun ylläpitäjälle maksuosuuden, joka on 43 prosenttia 5 §:ssä tarkoitetusta yksikköhinnasta, jolleivät kunta ja koulun ylläpitäjä ole sopineet muunlaisesta kustannusten jakoperusteesta.

5 b §

Valtionavun myöntämisestä, oppilaan kotikunnasta, valtionavun ja oppilaan kotikunnan maksuosuuden maksamisesta, oppilasmäärien laskemisesta, oppilasmäärien laskentapäivän soveltamisesta, oppilasmäärien ilmoittamisesta ja tietojen toimittamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (705/92) ja sen nojalla asetuksella peruskoulua vastaavaksi järjestetyn yksityisen koulun osalta säädetään.

Valtionavusta on lisäksi voimassa, mitä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 45 §:n 1 momentissa säädetään saamatta jääneen etuuden suorittamisesta, perusteettoman edun palauttamisesta, suoritusvelvollisuuden raukeamisesta ja uhkasakosta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1996.

Ennen tämän lain voimaantuloa syntyneiden käyttökustannusten rahoittamiseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Ennen tämän lain voimaantuloa myönnet-tyyn koulun perustamislupaan sisällytetään tämän lain voimaantulon jälkeen kouluun otettavien oppilaiden määrää koskevia ehtoja sen mukaan kuin asetuksella säädetään.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 26/96
SiVM 7/96
EV 102/96

Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.