478/1996

Annettu Naantalissa 20 päivänä kesäkuuta 1996

Asetus maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta 4 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1200/92) 2 §:n 1 momentin sekä 4 ja 6 §:n nojalla:

Tehtävät
1 §

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus voi sen lisäksi, mitä maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetussa laissa (1200/92) säädetään, tuottaa tai avustaa tuottamaan maa- ja metsätalousministeriölle ja sen alaiselle hallinnolle, sen mukaan kuin osapuolet siitä sopivat tai maaja metsätalousministeriö määrää, seuraaviin tehtäviin liittyviä palveluja:

1) maksuliikenne, kirjanpito sekä tulojen perintä ja laskentatoimi;

2) palkanlaskenta- ja henkilötietojärjestelmien hoito ja ylläpito;

3) talouden tarkastus ja valvonta;

4) lomakesuunnittelu ja hankinta sekä muut sisäisen hallinnon tukitehtävät.

Organisaatio
2 §

Tietopalvelukeskuksessa on tilastoryhmä, talousryhmä, hallinto- ja virastopalveluryhmä sekä tietohallintoryhmä. Tietopalvelukeskuksessa voi olla myös muita toimintayksiköitä.

Toimintayksiköt voidaan jakaa vastuualueisiin sen mukaan kuin työjärjestyksessä tai sen nojalla määrätään. Toimintayksiköiden ja vastuualueiden tehtävistä määrätään työjärjestyksessä.

Henkilöstö ja sen tehtävät
3 §

Tietopalvelukeskuksen päällikkönä on ylijohtaja. Ryhmän päällikkönä on johtaja. Lisäksi tietopalvelukeskuksessa on muuta virkasuhteista ja työsopimussuhteessa olevaa henkilöstöä.

4 §

Ylijohtaja johtaa ja kehittää tietopalvelukeskuksen toimintaa ja vastaa siitä, että sen tehtävät hoidetaan taloudellisesti, tehokkaasti ja tuloksellisesti.

Ylijohtajan apuna on johtoryhmä, jonka kokoonpanosta ja tehtävistä määrätään tarkemmin työjärjestyksessä.

Asioiden käsittely ja ratkaiseminen
5 §

Tietopalvelukeskukselle kuuluvat asiat ratkaisee ylijohtaja, johtaja tai muu virkamies, jolle sellainen toimivalta on työjärjestyksessä annettu.

Virkojen kelpoisuusvaatimukset ja täyttäminen
6 §

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) ylijohtajalla virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys hallinnollisiin tehtäviin ja johtamiskokemusta; sekä

2) johtajalla virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys ryhmän alaan kuuluviin tehtäviin ja johtamiskokemusta.

7 §

Ylijohtajan nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä virkaa haettavaksi julistamatta.

Johtajan nimittää ylijohtaja johtoryhmää kuultuaan.

Tietopalvelukeskuksen muun henkilöstön nimittää tai ottaa ylijohtaja, jollei työjärjestyksessä tai sen nojalla toisin määrätä.

Erinäiset säännökset
8 §

Ylijohtajaa syytetään virkavirheestä Helsingin hovioikeudessa. Muuta tietopalvelukeskuksen virkamiestä syytetään virkavirheestä asianomaisessa alioikeudessa.

9 §

Tarkemmat määräykset tietopalvelukeskuksen hallinnon ja toimintojen järjestämisestä sekä tehtävistä, toimivallasta ja asioiden käsittelystä annetaan työjärjestyksessä, jonka vahvistaa ylijohtaja.

10 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1996.

Tällä asetuksella kumotaan maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta 11 päivänä joulukuuta 1992 annettu asetus (1280/92) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Naantalissa 20 päivänä kesäkuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.