464/1996

Annettu Naantalissa 20 päivänä kesäkuuta 1996

Asetus eräiden huviveneiden turvallisuudesta

Liikenneministerin esittelystä säädetään 20 päivänä kesäkuuta 1996 annetun vesiliikennelain (463/96) 9, 10 ja 26 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan huviveneeseen ja osittain valmiiseen huviveneeseen sekä huvivenedirektiivin liitteen II mukaiseen varusteeseen.

Tämän asetuksen soveltamisalaan ei kuulu:

1) ainoastaan kilpailutarkoitukseen tehty vene eikä valmistajan kilpailukäyttöön merkitsemä soutuvene ja harjoittelusoutuvene;

2) kanootti, kajakki, gondoli eikä polkuvene;

3) purjelauta;

4) koneellinen lainelauta, vesiskootteri eikä muu vastaava koneellinen vesikulkuneuvo;

5) ennen vuotta 1950 suunnitellun veneen yksilöllinen jäljitelmä, joka on rakennettu pääasiallisesti alkuperäisistä aineista ja jonka valmistaja on sellaiseksi merkinnyt;

6) kokeellinen vene, jos sitä ei jälkikäteen saateta yhteisön markkinoille;

7) yksityistä omaa käyttöä varten rakennettu vene, jos sitä ei viiden vuoden kuluessa rakentamisesta saateta yhteisön markkinoille;

8) vene, jota on tarkoitus miehitettynä käyttää matkustajien kuljettamiseen kaupallisessa tarkoituksessa, jollei 2 §:n 1 momentin 1 kohdasta muuta johdu, eikä sellainen vene, joka on määritelty sisävesialusten teknisistä vaatimuksista annetussa neuvoston direktiivissä (82/714/ETY), matkustajamäärästä riippumatta;

9) sukellusvene;

10) ilmatyynyalus; eikä

11) kantosiipialus.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) huviveneellä kaikentyyppisiä ja kaikentyyppisillä propulsiojärjestelmillä kulkevia veneitä, joiden rungon pituus sovellettavien yhdenmukaistettujen standardien mukaan mitattuna on vähintään 2,5 ja enintään 24 metriä ja jotka on tarkoitettu käytettäviksi urheilussa ja vapaa-ajan vietossa; se seikka, että samaa venettä voidaan vuokrata tai käyttää veneilykoulutukseen, ei estä tämän asetuksen soveltamista, kun vene saatetaan markkinoille vapaa-ajan viettotarkoitukseen;

2) huvivenedirektiivillä huviveneitä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä (94/25/EY);

3) yhdenmukaistetulla standardilla standardia, joka on mainittu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä yhdenmukaistettujen standardien luettelossa;

4) suunnitteluluokalla yhtä huviveneen käyttöolosuhteiden perusteella määriteltyä vaativuustasoa; sekä

5) moduulilla vaatimuksenmukaisuuden arviointimenetelmää.

3 §
Markkinoille saattaminen ja käyttöön ottaminen

Huvivene tai sen varuste voidaan saattaa markkinoille ja ottaa tarkoitettuun käyttöön vain, jos se oikein rakennettuna, asennettuna ja huollettuna ei aiheuta vaaraa ihmisten turvallisuudelle tai terveydelle, tavaroille eikä ympäristölle.

4 §
Olennaiset vaatimukset

Markkinoille saatettavan ja käyttöön otettavan huviveneen, sen varusteen ja varusteen asennuksen on täytettävä huvivenedirektiivin liitteen I mukaiset turvallisuutta, terveellisyyttä, ympäristönsuojelua ja kuluttajansuojaa koskevat olennaiset vaatimukset. Huvivene ja sen varuste on varustettava huvivenedirektiivin liitteen IV mukaisella CEmerkinnällä.

Yhdenmukaistettujen standardien mukaisten kansallisten säännösten vaatimukset täyttävän huviveneen ja sen varusteen katsotaan täyttävän huvivenedirektiivin liitteen I vaatimukset.

5 §
Näytteille asettaminen

Vaikka huvivene tai sen varuste ei täytä 4 §:ssä edellytettyjä vaatimuksia, se voidaan asettaa esille näyttelyssä, messuilla ja esittelyssä, jos samalla selvästi ilmoitetaan, ettei sitä saa saattaa markkinoille tai ottaa käyttöön ennen kuin se täyttää nämä vaatimukset.

6 §
Osittain valmis huvivene

Osittain valmis huvivene voidaan saattaa markkinoille, jos valmistaja tai yhteisöön sijoittautunut valmistajan edustaja tai markkinoille saattamisesta vastuussa oleva henkilö tekee huvivenedirektiivin liitteen III a kohdan mukaisen ilmoituksen siitä, että huvivene on tarkoitettu toisten valmiiksi rakennettavaksi.

7 §
Liitettävä varuste

Varuste, jossa on huvivenedirektiivin liitteessä IV tarkoitettu CE-merkintä, voidaan saattaa markkinoille ja ottaa käyttöön, kun se on tarkoitettu liitettäväksi huviveneeseen ja kun valmistaja, yhteisöön sijoittautunut valmistajan edustaja tai, kolmannesta maasta tapahtuvan tuonnin yhteydessä, varusteen yhteisön markkinoille saattava henkilö on tehnyt huvivenedirektiivin liitteen III b kohdassa tarkoitetun ilmoituksen.

8 §
Vaatimustenmukaisuuden toteaminen

Valmistajan tai yhteisöön sijoittautuneen valmistajan edustajan on ennen huviveneen tai sen varusteen valmistamista ja markkinoille saattamista noudatettava huvivenedirektiivin I liitteen 1 kohdassa tarkoitettujen veneiden suunnitteluluokkien A, B, C ja D osalta seuraavaa menettelyä:

1) luokkien A ja B veneelle, jonka rungon pituus on:

a) alle 12 metriä, tehdään huvivenedirektiivin liitteen VI mukainen valmistuksen sisäinen tarkastus testeillä täydennettynä (moduuli Aa); ja

b) vähintään 12 metriä ja enintään 24 metriä, tehdään huvivenedirektiivin liitteen VII mukainen EY-tyyppitarkastus (moduuli B) täydennettynä direktiivin liitteessä VIII tarkoitetulla tyypinmukaisuusmenettelyllä (moduuli C) tai yksi seuraavista moduuleista B + D (direktiivin liite IX; tuotannon laadunvarmistus), B + F (direktiivin liite X; tuotekohtainen tarkastus), G (direktiivin liite XI; yksikkökohtainen tarkastus) tai H (direktiivin liite XII; täydellinen laadunvarmistus);

2) luokan C veneelle, jonka rungon pituus on:

a) vähintään 2,5 metriä ja enintään 12 metriä, suoritetaan huvivenedirektiivin liitteessä V tarkoitettu valmistuksen sisäinen tarkastus (moduuli A) edellyttäen, että direktiivin liitteen I alakohtiin 3.2 ja 3.3 liittyvien yhdenmukaistettujen standardien vaatimuksia noudatetaan; jos edellä mainittujen yhdenmukaistettujen standardien vaatimuksia ei noudateta, suoritetaan huvivenedirektiivin liitteessä VI tarkoitettu valmistuksen sisäinen tarkastus testeillä täydennettynä (moduuli Aa); ja

b) vähintään 12 metriä ja enintään 24 metriä, suoritetaan huvivenedirektiivin liitteessä VII tarkoitettu EY-tyyppitarkastus (moduuli B) täydennettynä direktiivin liitteessä VIII tarkoitetulla EY-tyypinmukaisuusmenettelyllä (moduuli C) tai yksi seuraavista moduuleista: B + D, B + F, G tai H; sekä

3) luokan D veneelle, jonka rungon pituus on vähintään 2,5 metriä ja enintään 24 metriä, tehdään huvivenedirektiivin liitteen V mukainen valmistuksen sisäinen tarkastus (moduuli A).

Huvivenedirektiivin liitteessä II tarkoitetuille osille ja varusteille tehdään vaihtoehtoisesti yksi seuraavista moduuleista muodostuvista arvioinneista: B + C, B + D, B + F, G tai H.

9 §
Ilmoitettu laitos

Valtioneuvosto nimeää laitokset, joilla on oikeus toimia ilmoitettuna laitoksena 8 §:ssä tarkoitetussa vaatimuksenmukaisuuden toteamisessa.

Ilmoitetun laitoksen on täytettävä huvivenedirektiivin liitteessä XIV asetetut vähimmäisvaatimukset. Laitoksen, joka täyttää laitoksia koskevien yhdenmukaistettujen standardien vaatimukset, katsotaan täyttävän edellä mainitut vähimmäisvaatimukset.

Jos ilmoitettu laitos ei enää täytä 2 momentissa tarkoitettuja vaatimuksia, valtioneuvosto voi peruuttaa nimeämisen ilmoitetuksi laitokseksi.

Valtioneuvosto huolehtii siitä, että 1 momentissa tarkoitetusta nimeämisestä ja 3 momentissa tarkoitetusta peruutuksesta ilmoitetaan Euroopan yhteisöjen komissiolle ja jäsenvaltioiden viranomaisille.

10 §
CE-merkintä

CE-merkintä on tehtävä näkyvällä, helposti luettavalla ja pysyvällä tavalla huvivenedirektiivin liitteen I alakohdan 2.2 mukaisesti huviveneeseen sekä varusteeseen tai pakkaukseen. CE-merkinnässä on oltava huvivenedirektiivin liitteissä VI, IX, X, XI ja XII tarkoitettujen menettelyjen täytäntöönpanosta vastuussa olevan laitoksen tunnusnumero.

Huviveneeseen ja varusteeseen ei saa kiinnittää mitään muuta sellaista merkkiä, joka voidaan sekoittaa CE-merkintään tai joka vaikeuttaa CE-merkinnän näkymistä ja luettavuutta.

Jos CE-merkintä on tehty epäasianmukaisesti, valmistaja tai hänen edustajansa on velvollinen tekemään merkinnän tämän asetuksen mukaisesti merenkulkuhallituksen määräämällä tavalla.

11 §
Kiellot ja rajoitukset

Jos valmistaja tai yhteisöön sijoittautunut valmistajan edustaja ei noudata merenkulkuhallituksen 10 §:n 3 momentin nojalla antamia määräyksiä, merenkulkuhallitus voi ryhtyä toimenpiteisiin veneen tai varusteen markkinoille saattamisen rajoittamiseksi tai kieltämiseksi taikka markkinoilta poistamiseksi.

Merenkulkuhallituksen on ilmoitettava 1 momentissa tarkoitetuista toimenpiteistä välittömästi Euroopan yhteisöjen komissiolle.

Vesiliikennelain (463/96) 10 §:ssä tarkoitetusta, tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvan huviveneen tai sen varusteen markki-nointiin ja käyttöön kohdistetusta kiellosta tai rajoituksesta on valtioneuvoston välittömästi ilmoitettava Euroopan yhteisöjen komissiolle.

12 §
Valvontaviranomaiset

Tämän asetuksen noudattamista valvoo merenkulkulaitos.

13 §
Tarkemmat määräykset

Merenkulkuhallitus antaa tarvittaessa tarkemmat määräykset tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

Merenkulkuhallitus voi antaa tarkempia määräyksiä ja ohjeita huviveneille ja niiden varusteille asetettavista vaatimuksista sekä huviveneiden ja varusteiden vaatimuksenmukaisuuden toteamisesta.

14 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1996.

Tämän asetuksen estämättä markkinoille saatettavaksi ja käyttöön otettavaksi hyväksytään kuitenkin 16 päivään kesäkuuta 1998 myös huvivene ja sen varuste, joka täyttää veneliikenneasetuksen (152/69) vaatimukset.

HE 66/96
LiVM 6/96
EV 87/96
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/25/EY, EYVL N:o L 164; 30.6.1994, s. 15

Naantalissa 20 päivänä kesäkuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Tuula Linnainmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.