370/1996

Annettu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 1996

Asetus Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta

Oikeusministerin esittelystä säädetään Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta 14 päivänä joulukuuta 1979 annetun lain (898/79) 5 §:n sekä ulosottolain 1 luvun 17 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä on jälkimmäinen lainkohta 22 päivänä maaliskuuta 1996 annetussa laissa (197/96):

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään ulosottotoimen hallinnosta Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastossa.

2 §
Kelpoisuusvaatimukset

Maakunnanvoudilla on oltava oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja hyvä perehtyneisyys ulosottotoimeen.

Avustavalla ulosottomiehellä on oltava opistotason tutkinto tai ylioppilastutkinto taikka käytännön kokemuksella saavutettu perehtyneisyys ulosottotoimen täytäntöönpanotehtäviin.

3 §
Virkaan nimittäminen ja virkamieheksi virkasuhteeseen nimittäminen

Maakunnanvoudin nimittää oikeusministeriö. Ahvenanmaan maakunnan lääninhallitus julistaa maakunnanvoudin viran haettavaksi sekä nimittää virkamiehen enintään vuoden kestävään määräaikaiseen virkasuhteeseen.

Maakunnanvouti nimittää virkaan ja määräaikaiseen virkasuhteeseen alaisensa virkamiehen sekä ottaa työsopimussuhteisen henkilöstön.

4 §
Virkavapaus

Maakunnanvoudille myöntää enintään vuoden kestävän virkavapauden Ahvenanmaan maakunnan lääninhallitus.

Maakunnanvouti myöntää alaiselleen henkilökunnalle virkavapauden.

5 §
Päällikön tehtävät

Maakunnanvoudin tehtävänä on:

1) johtaa ja kehittää viraston toimintaa sekä seurata ja valvoa ulosottotoimen yhdenmukaisuutta;

2) vastata viraston tuloksellisuudesta;

3) määrätä täytäntöönpanokirjojen, vakuuksien, täytäntöönpanossa haltuun otetun omaisuuden ja rahavarojen asianmukaisesta säilytyksestä ja hoidosta; sekä

4) vahvistaa viraston työjärjestys.

6 §
Virkamerkki

Maakunnanvoudille ja avustavalle ulosottomiehelle annetaan oikeusministeriön vahvistama virkamerkki. Virkamerkki on pidettävä virantoimituksessa mukana ja vaadittaessa esitettävä.

7 §
Lääninhallituksen ulosoton hallintotehtävät

Mitä ulosottotoimen hallinnosta annetun asetuksen (319/96) 10 §:ssä säädetään ei koske Ahvenanmaan maakunnan lääninhallitusta.

Ahvenanmaan maakunnan lääninhallituksen ulosoton hallintotehtävistä on kuitenkin soveltuvin osin voimassa, mitä ulosottotoimen hallinnosta annetun asetuksen 11 §:ssä säädetään lääninhallituksen ulosoton hallintotehtävistä.

8 §
Tarkemmat ohjeet

Oikeusministeriö antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä jou- lukuuta 1996. Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Tällä asetuksella kumotaan Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta 8 päivänä helmikuuta 1985 annettu asetus (160/85) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Kari Häkämies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.