368/1996

Annettu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 1996

Laki työsopimuslain 24 ja 54 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä huhtikuuta 1970 annetun työsopimuslain (320/70) 54 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on 21 päivänä huhtikuuta 1995 annetussa laissa (671/95), sekä

lisätään 24 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

24 §
Maksupaikka ja -tapa

Työnantajan on annettava työntekijälle tämän pyynnöstä viipymättä palkkatodistus, josta ilmenee työntekijälle maksetun palkan suuruus.

54 §
Rangaistussäännökset

Työnantaja tai tämän edustaja, joka tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo 24 §:n 4 momentissa, 26 §:n 1 momentissa, 47 §:ssä tai 52  §:n 2 momentissa olevia säännöksiä, on tuomittava työsopimuslakirikkomuksesta sakkoon. Vastuu työnantajan ja tämän edustajien kesken määräytyy rikoslain 47 luvun 7 §:ssä säädettyjen perusteiden mukaan.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1996.

HE 24/96
TyVM 3/96
EV 37/96

Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Työministeri
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.