348/1996

Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 1996

Maa- ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavasta maidosta ja maitopohjaisista tuotteista

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt 15 päivänä heinäkuuta 1994 annetun maitohygienialain (671/94) 38 f §:n sekä eläintautien vastustamisesta eläinten ja eräiden muiden tavaroiden maahantuonnissa ja maastaviennissä 15 päivänä kesäkuuta 1994 annetun asetuksen (489/94) 2, 3 ja 12 §:n nojalla,

sellaisena kuin niistä maitohygienialain 38 f § on 31 päivänä joulukuuta 1994 annetussa laissa (1564/94):

1 §
Tarkoitus ja soveltamisala

Tämän päätöksen tarkoituksena on turvata elintarvikkeeksi käytettävän maidon ja maitopohjaisten tuotteiden elintarvikehygieeninen laatu sekä estää eräiden eläintautien leviäminen maahan Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tapahtuvan maahantuonnin yhteydessä.

Päätöksessä määrätään ne ehdot, joilla maitoa ja maitopohjaisia tuotteita saadaan tuoda Suomeen kolmansista maista.

2 §
Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1) maitopohjaisilla tuotteilla:

a) maitotuotteita eli tuotteita, joiden alkuperäisenä raaka-aineena on käytetty yksinomaan maitoa ja joihin on lisätty vain valmistuksen kannalta tarpeellisia aineita, joilla ei ole korvattu mitään maidon aineosaa kokonaan eikä osittain; ja

b) yhdistelmämaitotuotteita eli tuotteita, joihin maito tai maitotuote kuuluu olennaisena osana määrän tai tuotteen ominaisuuksien suhteen ja joissa mikään osa ei korvaa tai ole tarkoitettu korvaamaan mitään maidon aineosaa;

2) ulkomaanliikenteen muonituksella Suomen ja muun valtion välisessä lento- ja laivaliikenteessä miehistön ja matkustajien nautittavaksi tarkoitettuja elintarvikkeita;

3) kolmannella maalla Euroopan yhteisön ulkopuolista valtiota;

4) viejämaalla kolmatta maata, josta maito tai maitotuotteet tuodaan Suomeen; sekä

5) määrämaalla Euroopan unionin jäsenvaltiota, johon maito tai maitotuotteet lähetetään.

3 §
Soveltamisalan rajoitus

Tätä päätöstä ei sovelleta sellaiseen maitoon eikä sellaisiin maitopohjaisiin tuotteisiin, jotka tuodaan maahan ulkomaanliikenteen muonitusta varten tai jotka tuodaan vapaa-alueille tai vapaavarastoihin vietäväksi edelleen kolmansiin maihin taikka jotka tuodaan suurlähetystöjen tai diplomaattisia oikeuksia nauttivien kansainvälisten järjestöjen omaan käyttöön.

Tätä päätöstä ei myöskään sovelleta maidon eikä maitopohjaisten tuotteiden kauttakulkuun Suomen kautta kolmannesta maasta toiseen kolmanteen maahan.

4 §
Tuonnin yleiset edellytykset

Maahan tuodun maidon ja maitopohjaisten tuotteiden on elintarvikehygieeniseltä laadultaan täytettävä maitohygienialain (671/94) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten vaatimukset.

5 §
Tuonti kolmannesta maasta, jossa on suu- ja sorkkataudin vaara

Maidolle tai maitopohjaisille tuotteille, jotka ovat peräisin sellaisesta kolmannesta maasta tai kolmannen maan osasta, jossa on tuontia edeltäneen 12 kuukauden aikana esiintynyt suu- ja sorkkatautia tai jossa on tuontia edeltäneen 12 kuukauden aikana rokotettu suu- ja sorkkatautia vastaan, on suoritettava seuraava käsittely ennen niiden saapumista Suomeen, joko täällä käytettäväksi tai kauttakuljetettavaksi edelleen toiseen jäsenvaltioon:

1) sterilointi siten, että F°-arvo on vähintään 3; tai

2) alustava lämpökäsittely, joka vaikutukseltaan vastaa vähintään lämpökäsittelyä 72° C:n lämpötilassa 15 sekunnin ajan ja jonka jälkeen tuote antaa kielteisen reaktion fosfataasikokeessa ja jota on seurannut:

a) toinen lämpökäsittely, joka on joko korkeassa lämpötilassa tapahtuva pastörointi, iskukuumennus tai sterilointi ja jonka käsittelyn seurauksena tuote antaa kielteisen reaktion peroksidaasikokeessa; tai

b) maitojauheen tai muun kuivatun maitopohjaisen tuotteen kyseessä ollen toinen, vähintään alustavaa lämpökäsittelyä vastaava lämpökäsittely, jonka jälkeen tuote antaa kielteisen reaktion fosfataasikokeessa ja jota on seurattava kuivaus; taikka

c) käsittely, jossa tuotteen pH-arvo on laskettu alle 6 vähintään tunnin ajaksi.

6 §
Tuonti Norjasta ja Liechtensteinista

Norjasta ja Liechtensteinista saadaan maitoa ja maitopohjaisia tuotteita tuoda maahan sellaisista laitoksista, jotka kyseinen maa on ilmoittanut EFTA:n valvontaviranomaiselle laitoksiksi, joista maitoa tai maitopohjaisia tuotteita saadaan viedä Euroopan talousalueelle.

7 §
Tuonti muista kolmansista maista kuin Norjasta ja Liechtensteinista

Muut kolmannet maat, joista maitoa ja maitopohjaisia tuotteita saadaan tuoda maahan on mainittu liitteessä 1.

Maidon ja maitopohjaisten tuotteiden tuonnin ehtona on lisäksi, että

1) ne täyttävät raakamaidon, lämpökäsitellyn maidon ja maitopohjaisten tuotteiden tuotantoa ja markkinoille saattamista koskevista terveyssäännöistä annetun neuvoston direktiivin (92/46/ETY) vaatimukset,

2) niiden mukana on Euroopan yhteisön komission  hyväksymän mallin mukainen terveystodistus (liitteet 2―5), ja

3) ne ovat peräisin Euroopan yhteisön komission tai eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen hyväksymästä laitoksesta tai, jos kyseessä on toiseen jäsenvaltioon vietäväksi tarkoitetut tuotteet, että ne ovat peräisin laitoksesta, joka on määrämaan hyväksymässä luettelossa niistä laitoksista, joista on sallittua tuoda näitä tuotteita kyseiseen määrämaahan.

8 §
Tuonti omaan käyttöön sekä lähetykset yksityishenkilöille

Tämän päätöksen 4, 6 ja 7 §:ää ei sovelleta maitoon eikä maitopohjaisiin tuotteisiin, jotka yksityishenkilö tuo maahan omaan käyttöönsä enintään yhden kilon suuruisena eränä Norjasta ja Liechtensteinista sekä liitteessä 1 mainituista maista sarakkeissa A-C vahvistetuista tuoteryhmistä. Tämän päätöksen 4, 6 ja 7 §:ää ei myöskään sovelleta maitoon eikä maitopohjaisiin tuotteisiin, jotka lähetetään Suomeen yksityishenkilölle edellä tarkoitetuista maista ja tuoteryhmistä enintään yhden kilon suuruisena eränä.

9 §
Tuontiasiakirjat

Kolmansista maista maahan tuotavan maidon ja maitopohjaisten tuotteiden mukana on oltava seuraavat asiakirjat:

1) liitteen 2 mukainen terveystodistus, kun kyseessä on liitteen 1 sarakkeessa A mainituista maista tai niiden osista, joista tuonti on sallittua, tuotava raakamaito, joka on tarkoitettu vastaanotettavaksi Euroopan yhteisön alueelle keräily- tai vakiointikeskukseen tai käsittely- tai jalostuslaitokseen ja sitten käytettäväksi elintarvikkeeksi;

2) liitteen 3 mukainen terveystodistus, kun lämpökäsitelty maito, lämpökäsitellystä maidosta valmistetut maitopohjaiset tuotteet tai lämpökäsitellyt maitopohjaiset tuotteet ovat peräisin liitteen 1 sarakkeessa B mainituista maista tai niiden osista, joista tuonti on sallittua ja joissa ei ole suu- ja sorkkataudin vaaraa;

3) liitteen 4 mukainen terveystodistus, kun lämpökäsitelty maito, lämpökäsitellystä maidosta valmistetut maitopohjaiset tuotteet tai lämpökäsitellyt maitopohjaiset tuotteet ovat peräisin liitteen 1 sarakkeessa C mainituista maista tai niiden osista, joissa on suu- ja sorkkataudin vaara; ja

4) liitteen 5 mukainen terveystodistus, kun kyseessä ovat liitteen 1 sarakkeessa A mainituista maista tai niiden osista, joista tuonti on sallittua, lähtöisin olevat raakamaidosta valmistetut tuotteet, joiden valmistukseen ei liity lämpökäsittelyä.

Edellä 1―4 kohdassa tarkoitettujen terveystodistusten on oltava alkuperäisiä, numeroituja, yhdelle paperiarkille laadittuja ja määräysten mukaisesti täytettyjä.

Todistukset on laadittava vähintään yhdellä eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen suorittavan jäsenvaltion virallisista kielistä.

Terveystodistuksen allekirjoittaa ja päivää viejämaan toimivaltaisen viranomaisen edustaja, joka on vastuussa siitä, että raakamaito, lämpökäsitelty maito tai maitopohjaiset tuotteet ja niiden valvonta vastaavat 7 §:n 2 momentin 1 kohdassa mainitun direktiivin (92/46/ETY) vaatimuksia.

Todistuksessa on oltava viejämaan toimivaltaisen viranomaisen edustajan nimi, ammattinimike tai virka-asema ja allekirjoitus sekä toimivaltaisen viranomaisen virallinen leima. Allekirjoituksen ja leiman on oltava erivärisiä kuin todistuksen painoasu.

10 §
Erityiset pakkausmerkinnät

Kolmansista maista tuotavissa 9 §:n 2―4 kohdassa tarkoitetuissa tuotteissa on oltava vähintään yhdellä määrämaan virallisista kielistä seuraavat merkinnät:

1) alkuperämaan nimi;

2) laitoksen hyväksyntänumero;

3) maininta ''valmistettu raakamaidosta'' kun kyseessä ovat raakamaidosta valmistetut tuotteet, joiden valmistukseen ei kuulu lämpökäsittelyä; ja

4) vähimmäissäilyvyysaika tai viimeinen käyttöajankohta.

Lisäksi näihin tuotteisiin tehdään elintarvikelain (361/95) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten edellyttämät pakkausmerkinnät. Tätä momenttia ei kuitenkaan sovelleta toiseen jäsenvaltioon tarkoitettuihin tuotteisiin.

11 §
Asiakirjojen ja todistusten säilyttäminen

Maahantuojan on säilytettävä kaikki tässä päätöksessä määrätyt asiakirjat ja todistukset vähintään kahden vuoden ajan maahantuonnista.

12 §
Tarkastukset rajalla

Kolmansista maista tuotavan maidon ja maitopohjaisten tuotteiden eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta määrätään erikseen.

13 §
Eläintauti- tai terveystilanteen muutos

Sen estämättä, mitä tässä päätöksessä määrätään, on noudatettava niitä erillisiä suojapäätöksiä, jotka maa- ja metsätalousministeriö tai sen eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto antaa viejämaan eläintauti- tai terveystilanteen muutoksen johdosta.

14 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1996. Päätöksen 7 §:n 2 momentin 2 kohta, 9 § ja 10 §:n 1 momentin 2―4 kohta tulevat kuitenkin voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Tällä päätöksellä kumotaan kolmansista maista tuotavasta maidosta ja maitopohjaisista tuotteista 14 päivänä kesäkuuta 1995 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (863/95).

15 §
Siirtymämääräykset

Kesäkuun 1 päivästä joulukuun 31 päivään 1996 on muista kolmansista maista kuin Norjasta ja Liechtensteinista tuotavien maidon ja maitopohjaisten tuotteiden tuonnin ehtona lisäksi, että niiden mukana on Euroopan yhteisön komission tai eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen hyväksymän mallin mukainen terveystodistus. Komission hyväksymien todistusten malli on liitteissä 2-5.

Neuvoston direktiivi 90/675/ETY; EYVL N:o L 373, 31.12.1990, s. 1, neuvoston direktiivi 92/46/ETY; EYVL N:o L 268, 14.9.1992, s. 1, neuvoston direktiivi 94/71/ETY; EYVL N:o L 368, 31.12.1994, s. 33, komission päätös 94/506/ETY; EYVL N:o L 203, 6.8.1994, s. 24, komission päätös 95/340/EY; EYVL N:o L 200, 24.8.1995, s. 38, komission päätös 95/342/EY; EYVL N:o L 200, 24.8.1995, s. 50, komission päätös 95/343/EY; EYVL N:o L 200, 24.8.1995, s. 52, komission päätös 96/106/EY; EYVL N:o L 24, 31.1.1996, s. 34

Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 1996

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Eläinlääkintötarkastaja
Riitta Armfelt

Liite PUUTTUU

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.