338/1996

Annettu Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 1996

Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

kumotaan ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista 4 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1256/92) 49―52 §,

sellaisina kuin ne ovat, 49―51 § 7 päivänä kesäkuuta 1995 annetussa asetuksessa (849/95) ja 52 § osittain muutettuna viimeksi mainitulla asetuksella sekä

muutetaan 27 §:n 2 momentti ja 46―48 §,

sellaisina kuin ne ovat, 27 §:n 2 momentti 18 päivänä kesäkuuta 1993 annetussa asetuksessa (530/93), 46 ja 47 § osittain muutettuina 8 päivänä joulukuuta 1994 annetulla asetuksella (1122/94) ja mainitulla 7 päivänä kesäkuuta 1995 annetulla asetuksella sekä 48 § osittain muutettuna mainitulla 8 päivänä joulukuuta 1994 annetulla asetuksella, seuraavasti:

27 §
Vähäpäästöinen auto

2. Ympäristöluokkaan I kuuluvalla autolla tarkoitetaan N2-, N3-, M2- ja M3-luokan ajoneuvoa, jonka pakokaasu- ja hiukkaspäästöt eivät ylitä 48 §:n ja jonka äänen voimakkuus ei ylitä 54 §:n 2 momentin raja-arvoja.

46 §
Henkilöauton pakokaasu-, haihtumis- ja hiukkaspäästöt

1. Sellaisen M1-luokan ajoneuvon, joka on tarkoitettu kuljettaja mukaan lukien enintään kuuden henkilön kuljettamiseen ja jonka kokonaismassa on enintään 2,5 tonnia, otto- ja dieselmoottorin hiilimonoksidi- (CO), hiilivety- (HC), typenoksidi- (NOx) ja dieselmoottorin hiukkaspäästöjen (PM) raja-arvot (g/km) ovat:

CO HC+NOx PM
ottomoottori 2,2 0,5
dieselmoottori 1,0 0,7 0,08

2. Hiilivetyjen ja typen oksidien raja-arvo on 0,9 g/km ja hiukkasten raja-arvo 0,10 g/km 30 päivään syyskuuta 1999, jos dieselmoottorisen ajoneuvon moottori on varustettu suoraruiskutusjärjestelmällä.

3. Ajoneuvon ottomoottorin kampikammion ja sen tuuletusjärjestelmän tulee olla siten suunniteltu ja rakennettu sekä siten kunnossa pidettävissä, ettei kampikammiosta pääse haitallisia kaasuja ulkoilmaan. Ajoneuvon polttoainejärjestelmästä haihtuvien hiilivetyjen raja-arvo on 2,0 g/testi.

4. Ajoneuvo täyttää 1―3 momentissa tarkoitetut raja-arvot, jos se on EY-hyväksytty moottoriajoneuvojen kaasujen aiheuttaman ilman pilaantumisen estämiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 70/220/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 94/12/EY, tai E-hyväksytty säännön n:o 83 B/03 mukaisesti.

47 §
Pakettiauton pakokaasu-, haihtumis- ja hiukkaspäästöt

1. N1-luokan ajoneuvon ja sellaisen M1-luokan ajoneuvon, joka on tarkoitettu kuljettaja mukaan lukien yli kuuden henkilön kuljettamiseen tai jonka kokonaismassa on suurempi kuin 2,5 tonnia, otto- ja dieselmoottorin pakokaasupäästöjen ja dieselmoottorin hiukkaspäästöjen raja-arvot (g/km) direktiivissä 70/220/ETY tarkoitetun vertailumassan (VM) mukaisesti määräytyvissä luokissa ovat:

CO HC+NOx PM
VMH1250 kg 2,72 0,97 0,14
1250 kghVMH1700 kg 5,17 1,4 0,19
1700 kghVM 6,9 1,7 0,25

2. Ajoneuvon ottomoottorin kampikammion ja sen tuuletusjärjestelmän tulee olla siten suunniteltu ja rakennettu sekä siten kunnossa pidettävissä, ettei kampikammiosta pääse haitallisia kaasuja ulkoilmaan. Ajoneuvon polttoainejärjestelmästä haihtuvien hiilivetyjen raja-arvo on 2,0 g/testi.

3. Ajoneuvo täyttää 1 ja 2 momentissa tarkoitetut raja-arvot, jos se on EY-hyväksytty direktiivin 70/220/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 93/59/ETY, tai E-hyväksytty säännön n:o 83 B/02 mukaisesti.

4. Ajoneuvo täyttää 1 ja 2 momentissa tarkoitetut raja-arvot myös, jos sen moottori on tyyppihyväksytty 48 §:n 3 momentissa tarkoitetun direktiivin mukaisesti.

48 §
Raskaiden dieselmoottorien pakokaasu- ja hiukkaspäästöt

1. Muussa kuin M1-luokan ajoneuvossakäytettävän dieselmoottorin pakokaasu- ja

hiukkaspäästöjen raja-arvot (g/kWh) ovat:

CO HC NOx PM
4,0 1,1 7,0 0,15

2. Hiukkaspäästöjen raja-arvo on 0,25 g/kWh 30 päivään syyskuuta 1997, jos moottorin yhden sylinterin sylinteritilavuus on pienempi kuin 0,7 dm3ja moottorin nimellispyörimisnopeus suurempi kuin 3 000/min.

3. Ajoneuvo täyttää 1 ja 2 momentissa tarkoitetut raja-arvot, jos siinä käytetty dieselmoottori on EY-hyväksytty ajoneuvojen dieselmoottoreiden ilman pilaantumista aiheuttavien kaasupäästöjen vähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin (88/77/ETY) mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna direktiiveillä 91/542/ETY ja 96/1/EY, tai E-hyväksytty säännön n:o 49 B/02 mukaisesti.

4. N1-, N2- ja M2-luokan ajoneuvo täyttää 1 ja 2 momentissa tarkoitetut raja-arvot myös, jos ajoneuvo on tyyppihyväksytty direktiivin 70/220/ETY mukaisesti.


1. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1996.

2. Asetuksen 46 § koskee ajoneuvoa, joka otetaan ensi kertaa käyttöön 1 päivänä tammikuuta 1997 tai sen jälkeen.

Neuvoston direktiivi 96/1/EY; EYVL N:o L 40, 17.2.1996, s. 1

Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Tuula Linnainmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.