294/1996

Annettu Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 1996

Asetus peruskouluasetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

kumotaan 12 päivänä lokakuuta 1984 annetun peruskouluasetuksen (718/84) 102 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 27 päivänä marraskuuta 1992 annetussa asetuksessa (1174/92),

muutetaan 97 §, 99 §:n 1 momentti, 102 §:n 1 ja 2 momentti sekä 103 §:n 1 ja 3 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 97 § osittain muutettuna 1 päivänä heinäkuuta 1988 annetulla asetuksella (631)88) ja mainitulla 27 päivänä marraskuuta 1992 annetulla asetuksella sekä 99 §:n 1 momentti, 102 §:n 1 ja 2 momentti ja 103 §:n 1 ja 3 momentti viimeksi mainitussa asetuksessa, sekä

lisätään asetukseen uusi 97 a ja 103 b § seuraavasti:

97 §

Luokanopettajan virkaan on kelpoinen henkilö, joka:

1) on suorittanut kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta annetun asetuksen (576/95) mukaisen maisterin tutkinnon sekä vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot ja peruskoulussa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot;

2) on suorittanut kasvatustieteellisistä tutkinnoista ja opinnoista annetun asetuksen (530/78) mukaisen kandidaatin tutkinnon sekä 1 kohdassa mainitut tutkinnon lisäksi vaadittavat opinnot;

3) on suorittanut peruskoulussa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot ja jolla on peruskoulun lehtorin virkaan vaadittava kelpoisuus;

4) on suorittanut korkeakoulututkinnon sekä opettajankoulutusyksikön järjestämät luokanopettajan koulutusohjelmaa vastaavat opinnot;

5) on suorittanut peruskoulun luokanopettajan tai kansakoulunopettajan tutkinnon; tai

6) on suorittanut Islannissa, Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa vähintään kolmivuotiseen koulutusohjelmaan perustuvan peruskoulun luokanopettajan tutkinnon.

Edellä 1 momentin 3 kohdan mukaista kelpoisuutta ei ole kuitenkaan henkilöllä, jolla on kelpoisuus lehtorin virkaan 102 §:n 2 momentin mukaan.

Jos 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettu peruskoulun luokanopettajan tutkinto perustuu kolmea vuotta lyhyempään opiskeluun, on henkilö kelpoinen opettamaan peruskoulun 1―4 vuosiluokalla tai, opetusministeriön määräämän lisäopiskelun suoritettuaan, kuten kolmivuotiseen opiskeluun perustuvan tutkinnon suorittanut.

97 a §

Sellaiseen luokanopettajan virkaan, jossa tehtävänä on opettaa erillisellä esiluokalla, on kelpoinen 97 §:n mukaisen peruskoulun luokanopettajan kelpoisuuden suorittaneen henkilön lisäksi myös henkilö, joka on suorittanut kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta annetun asetuksen 11 §:n mukaisen kandidaatin tutkinnon tai lastentarhanopettajan tutkinnon.

99 §

Oppilaanohjauksen lehtorin virkaan on kelpoinen henkilö, joka:

1) on suorittanut kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta annetun asetuksen 15 §:n 1 momentin mukaisen koulutuksen tai ylemmän korkeakoulututkinnon ja kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta annetun asetuksen mukaiset opinto-ohjaajan opinnot;

2) on suorittanut kasvatustieteellisistä tutkinnoista ja opinnoista annetun asetuksen mukaisen kasvatustieteiden kandidaatin tutkinnon oppilaanohjauksen koulutusohjelman mukaan; tai

3) on suorittanut ennen toukokuun alkua 1996 erilliset opinto-ohjaajan opinnot tai peruskoulun opinto-ohjaajan tutkinnon tai opetusministeriön hyväksymät opinnot.


102 §

Lehtorin virkaan on kelpoinen henkilö, joka:

1) on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon;

2) on suorittanut vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot tai korkeakoulun antaman todistuksen mukaan niitä vastaavat opinnot virkaan kuuluvissa aineissa, kuitenkin enintään kahdessa aineessa; sekä

3) on suorittanut vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot tai jolla on luokanopettajan virkaan vaadittava kelpoisuus.

Kaupallisten aineiden, kotitalouden, maaja metsätalouden sekä puutarhanhoidon, teknisen työn ja tekstiilityön lehtorin virkaan on lisäksi kelpoinen henkilö, jolla on virkaan soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva opistoasteen tutkinto sekä vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot.


103 §

Luokanopettajan virkaa vastaavan erityisluokanopettajan virkaan on kelpoinen henkilö, joka:

1) on suorittanut kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta annetun asetuksen 14 §:n 1 momentin mukaisen erityisopettajan koulutuksen tai edellä mainitun asetuksen 14 §:n 2 momentin mukaiset erityisopettajan opinnot tai erityisopettajan tutkinnon ja jolla on luokanopettajan kelpoisuus; tai

2) on suorittanut humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon tai muun korkeakoulututkinnon pohjalta 1 kohdassa tarkoitetut erityisopettajan opinnot tai erityisopettajan tutkinnon sekä peruskoulussa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot.


Erityisopettajan virkaan on kelpoinen henkilö, joka täyttää 1 momentissa mainitut erityisluokanopettajan virkaan vaadittavat kelpoisuusvaatimukset. Erityisopettajalta ei vaadita kuitenkaan peruskoulussa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisia opintoja.


103 b §

Opettajan pedagogisilla opinnoilla tarkoitetaan tässä asetuksessa kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta annetun asetuksen mukaisia opettajan pedagogisia opintoja, kasvatustieteellisistä tutkinnoista ja opinnoista annetun asetuksen mukaisia aineenopettajan kasvatustieteellisiä opintoja sekä muuhun opettajankoulutukseen kuuluvia, vähintään 35 opintoviikon laajuisia pedagogisia opintoja, joihin sisältyy opetusharjoittelua.

Peruskoulussa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisia opintoja ei vaadita henkilöltä, joka on suorittanut kasvatustieteellisistä tutkinnoista ja opinnoista annetun asetuksen mukaiset luokanopettajan koulutusohjelmaan kuuluvat opetettavien aineiden vähintään 35 opintoviikon laajuiset perusopinnot.

Opettajan pedagogiset opinnot, peruskoulussa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot, luokanopettajan koulutusohjelmaan kuuluvat opetettavien aineiden perusopinnot, lehtorin virkaan vaadittavat opetettavan aineen opinnot, opinto-ohjaajan opinnot ja erityisopettajan opinnot voivat olla suoritettuina tutkintoihin sisältyvinä tai erillisinä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1996 muutoin paitsi 97 a §, joka tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1996.

Henkilö, joka on tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan saavuttanut kelpoisuuden luokanopettajan, lehtorin, erityisluokanopettajan tai erityisopettajan virkaan, on edelleen kelpoinen vastaavaan virkaan, vaikkei hän täytä tässä asetuksessa säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia.

Henkilö, joka on ennen tämän asetuksen voimaantuloa valittu opiskelemaan peruskoulussa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisia opintoja tai niitä vastaavia aikaisempia opintoja luokanopettajan kelpoisuuden saavuttaakseen, on koulutuksen suoritettuaan kelpoinen luokanopettajan virkaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan, vaikkei hän täytä tässä asetuksessa säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia.

Henkilö, joka on ennen tämän asetuksen voimaantuloa valittu opiskelemaan 99 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuja opinto-ohjaajan opintoja, on nämä opinnot suoritettuaan kelpoinen oppilaanohjauksen lehtorin virkaan 99 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan.

Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.