267/1996

Annettu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 1996

Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan ajoneuvojen rakenteeesta ja varusteista 4 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1256/92) 40 §, 65 §:n 1 momentti, 87 §, 102 §:n 1 momentti, 118, 133, 146, 152 ja 168 §, 178 §:n 5 momentti, 202 ja 232 §, 250 §:n 3 momentti, 252 §:n 4 momentti, 261 §:n 3 momentti ja 263 §:n 4 momentti,

näistä 40 § sellaisena kuin se on 7 päivänä kesäkuuta 1995 annetussa asetuksessa (849/95), ja

lisätään 102 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

40 §
Laite luvattoman käytön estämiseksi ja hälytyslaite

1. Tieliikennelain 83 b §:ssä tarkoitetun vaatimuksen auton varustamisesta luvattoman käytön estävällä laitteella katsotaan täyttyvän, jos auto on e-hyväksytty moottoriajoneuvojen luvattoman käytön estäviä laitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin (74/61/ETY) mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 95/56/EY. M1-luokan ajoneuvossa on lisäksi oltava sanotun direktiivin mukaisesti e-hyväksytty ajonestolaite. Jos muuhun luokkaan kuuluvassa ajoneuvossa on ajonestolaite, senkin tulee olla e-hyväksytty sanotun direktiivin mukaisesti.

2. Auton alustalle rakennetussa työkoneessa luvattoman käytön estävänä laitteena hyväksytään virtalukko.

3. Jos autossa on hälytyslaite, auton tulee olla tyyppihyväksytty tai hälytyslaitteen olla e-hyväksytty direktiivin 95/56/EY mukaisesti.

65 §
Lasten turvalaitteet

1. Tieliikennelain 88 §:n 3 ja 4 momentissa tarkoitettuna lapselle ja muulle alle 150 cm:n pituiselle henkilölle soveltuvana turvaistuimena tai muuna lapsen turvalaitteena hyväksytään E-säännön n:o 44/03 mukaisesti hyväksytty turvaistuin, koroketyyny ja muu turvalaite.


87 §
Sivuvalaisimet

Sivuvalaisimien tulee olla E-hyväksytyt säännön n:o 91 mukaisesti.

102 §
Linja-autoa koskevat erityissäännökset

1. M2- ja M3-luokan ajoneuvon, jonka leveys on enintään 2,5 metriä ja pituus enintään 12 metriä tai nivelrakenteisena enintään 18 metriä, tulee sen lisäksi, mitä tässä asetuksessa säädetään, vastata E-säännön n:o 36/01 tai 52/01 taikka linja-auton rakenteesta ja varusteista annetun liikenneministeriön päätöksen vaatimuksia.


3. Yli 22 matkustajan kuljettamiseen tarkoitetun M3-luokan ajoneuvon sisustusmateriaalien paloturvallisuuden tulee vastata tiettyjen moottoriajoneuvoluokkien sisäpuolisten rakenteiden valmistuksessa käytettyjen materiaalien palo-ominaisuuksista annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (95/28/EY) säädettyjä vaatimuksia.

118 §
Suuntavalaisimet

Moottoripyörän ja L5-luokan ajoneuvon suuntavalaisimien tulee olla e-hyväksytyt direktiivin 76/759/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 89/277/ETY, tai E-hyväksytyt säännön n:o 6/01 tai 50 mukaisesti.

133 §
Moottoripyöräilijän suojakypärä

Tieliikennelain 89 §:ssä tarkoitettuja malliltaan hyväksyttyjä moottoripyöräilijän suojakypäriä ovat E-säännön n:o 22/04 mukaisesti hyväksytyt suojakypärät ja standardin FMVSS 218 vaatimukset täyttävät suojakypärät.

146 §
Suuntavalaisimet

Mopon suuntavalaisimien tulee olla e-hyväksytyt direktiivin 76/759/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 89/277/ETY, tai E-hyväksytyt säännön n:o 6/01 tai 50 mukaisesti.

152 §
Mopoilijan suojakypärä

Tieliikennelain 89 §:ssä tarkoitettuja malliltaan hyväksyttyjä mopoilijan suojakypäriä ovat E-säännön n:o 22/04 mukaisesti hyväksytyt suojakypärät ja standardin FMVSS 218 vaatimukset täyttävät suojakypärät.

168 §
Suuntavalaisimet

Traktorin suuntavalaisimien tulee olla e-hyväksytyt direktiivin 76/759/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 89/277/ETY, tai E-hyväksytyt säännön n:o 6/01 mukaisesti.

178 §
Sivuvalaisimet

5. Sivuvalaisimien tulee olla E-hyväksytyt säännön n:o 91 mukaisesti.


202 §
Moottorikelkkailijan suojakypärä

Tieliikennelain 89 §:ssä tarkoitettuja malliltaan hyväksyttyjä moottorikelkkailijan suojakypäriä ovat E-säännön n:o 22/04 mukaisesti hyväksytyt suojakypärät ja standardin FMVSS 218 vaatimukset täyttävät suojakypärät.

232 §
Sivuvalaisimet

Sivuvalaisimien tulee olla E-hyväksytyt säännön n:o 91 mukaisesti.

250 §
Suuntavalaisimet

3. Traktorin perävaunun suuntavalaisimien tulee olla e-hyväksytyt direktiivin 76/759/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 89/277/ETY, tai E-hyväksytyt säännön n:o 6/01 mukaisesti.

252 §
Sivuvalaisimet

4. Sivuvalaisimien tulee olla E-hyväksytyt säännön n:o 91 mukaisesti.


261 §
Suuntavalaisimet

3. Suuntavalaisimien tulee olla e-hyväksytyt direktiivin 76/759/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä89/277/ETY, tai E-hyväksytyt säännön n:o 6/01 mukaisesti.

263 §
Sivuvalaisimet

4. Sivuvalaisimien tulee olla E-hyväksytyt säännön n:o 91 mukaisesti.1. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1996 ja se koskee ajoneuvoa, joka otetaan ensi kertaa käyttöön voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

2. Asetuksen 40 §:n 1 ja 3 momentin muutos koskee autoa, joka tyyppikatsastetaan uuteen mallisarjaan kuuluvana tai tyyppihyväksytään 1 päivänä tammikuuta 1997 tai joka otetaan ensi kertaa käyttöön 1 päivänä lokakuuta 1998 tai sen jälkeen, ja hälytyslaitetta, joka otetaan käyttöön 1 päivänä lokakuuta 1998 tai sen jälkeen. Asetuksen 40 §:n 2 momentin muutos koskee myös jokäyttöön otettua ajoneuvoa.

3. Asetuksen 65 §:n 1 momentin muutos koskee lasten turvalaitetta, joka valmistetaan Suomessa, tuodaan maahan tai pidetään kaupan 1 päivänä tammikuuta 1999 tai sen jälkeen.

4. Asetuksen 87  §:n, 178 §:n 5 momentin, 232 §:n, 252 §:n 4 momentin ja 263 §:n 4 momentin muutokset koskevat sivuvaloa, joka asennetaan 1 päivänä tammikuuta 1997 tai sen jälkeen ensi kertaa käyttöön otettavaan ajoneuvoon.

5. Asetuksen 102 §:n 3 momentti koskee linja-autoa, joka otetaan käyttöön 1 päivänä lokakuuta 1999 tai sen jälkeen.

6. Asetuksen 118, 146 ja 168 §:n, 250 §:n 3 momentin ja 261 §:n 3 momentin muutokset koskevat suuntavalaisinta, joka asennetaan 1 päivänä tammikuuta 1997 tai sen jälkeen ensi kertaa käyttöön otettavaan ajoneuvoon.

7. Asetuksen 133, 152 ja 202 §:n muutokset koskevat suojakypärää, joka valmistetaan Suomessa, tuodaan maahan tai pidetään kaupan 1 päivänä tammikuuta 1999 tai sen jälkeen.

Neuvoston direktiivi 95/28/EY; EYVL N:o L 281, 23.11.1995, s. 1, neuvoston direktiivi 95/56/EY; EYVL N:o L 286, 29.11.1995, s. 1, neuvoston direktiivi 89/277/ETY; EYVL N:o L 109, 20.4.1989, s. 25

Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Tuula Linnainmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.